Navigo

navigo logo

Vi finns till för
entreprenörer i varje steg

Det är lätt att ha för bråttom. Särskilt i en tid då mycket går fort. Vi tror inte att det finns några genvägar till kvalitet och att långsiktigt värdeskapande får ta tid.

Tillsammans skapar vi mer. Navigo investerar i entreprenörer som vill bygga långsiktigt hållbara och framgångsrika bolag. Människor som vill vara en del av någonting större och tror på kraften i att samarbeta. Vi är en ägare som aktivt stöttar bolagen vi investerar i. Målet är att skapa värde på lång sikt, både för aktieägare och entreprenörer. Vi tror att öppenhet, engagemang och samarbete leder till kvalitet och god värdeutveckling.

Vårt bidrag är vår kunskap och erfarenhet tillsammans med den samlade kompetensen i vårt affärsnätverk samt bolagen vi äger. Erfarenheter från olika branscher ger dessutom synergier som hjälper våra bolag att skapa stabil tillväxt. Vi lägger stor vikt vid affärsutveckling och att ta vara på möjligheter.

Välkommen att följa med på vår resa framåt.

Navigo

Vår strategi och affärsmodell

Navigo investerar i mindre och medelstora företag med fokus på långsiktigt värdeskapande. Som aktiv och långsiktig ägare utan en angiven investeringshorisont, är Navigos ambition att äga över 50 procent i varje investering. Investeringarna är diversifierade över flera verksamhetsområden och branscher, vilket över tid bedöms ge bästa avkastning för våra aktieägare.

Värdebyggande
Navigos affärsmodell är att skapa avkastning för våra aktieägare genom att identifiera lämpliga affärsobjekt, utveckla investeringsobjektens affär och därigenom skapa värde som senare kan realiseras eller synliggöras på olika sätt. Vår huvudsakliga strategi för att skapa värde är att etablera och bygga navbolag. Huvudalternativen för att senare synliggöra det skapade värdet är genom en notering av navbolagets aktie, som i fallet med till exempel Nordisk Bergteknik, eller genom en industriell försäljning, som i fallet med till exempel Nordic Lift.

Bolagssegment och våra investeringskriterier
Navigo investerar främst i onoterade mindre och medelstora svenska företag som arbetar inom B2B-segmentet. Vår erfarenhet visar att det stora utbudet av objekt i det här segmentet, i kombination med mindre konkurrens om förvärven, leder till lägre förvärvsmultipliceringar.

Vid utvärdering av potentiella investeringar använder vi en rad investeringskriterier för att säkerställa att en tilltänkt investering harmoniserar med våra identifierade hörnstenar i utvecklandet av hållbara och värdeskapande bolag.

Våra investeringskriterier kan sorteras under tre kategorier: Marknad och trender, Bolagets marknadsposition och utvecklingspotential samt Finansiell potential. Under varje kategori finns specifika kriterier som vi utvärderar, till exempel: Navigo investerar i bolag med en beprövad affärsmodell, en stark marknadsposition i sin region eller sitt segment, samt ett över tid stabilt och positivt kassaflöde. Närvaron av en entreprenöriell kultur och en affärsinriktad bolagsledning är också ett viktigt kriterium, då vår erfarenhet visar att det är gynnsamma faktorer för en framgångsrik affärsutveckling och ett givande partnerskap. Vi vill även se att bolaget har ett tillfredställande hållbarhetsarbete, eller att det finns god potential att genom våra insatser utveckla bolagets hållbarhetsarbete och profil.

Strategi enligt vår navmodell och affärsutveckling
Navigos grundläggande strategi för att skapa värde är att etablera navbolag varigenom vi bygger ett kluster av framgångsrika bolag genom kompletterande förvärv. Tillsammans blir bolagen en enhet som är starkare tillsammans än de individuella bolagen var för sig.

Dessa förvärv kan vara köp av konkurrenter i syfte att utvidga geografisk täckning eller bredda och komplettera det befintliga erbjudandet. Likaså kan det vara köp av verksamheter som integrerar bolaget i värdekedjan, både vertikalt och horisontellt. Varje bolag och bransch har sina karaktäristika och genom gedigen analys av varje investeringsobjekt och dess verksamma marknad lägger vi därefter ut en skräddarsydd tillväxtstrategi enligt vår navmodell. Exempel på navbolag vi byggt i Navigos portfölj är Nordisk Bergteknik som noterades 2021 på Nasdaq Stockholm och Nordic Lift som avyttrades 2023 till en industriell köpare och genererade en avkastning på 5x investerat kapital.

Affärsutveckling är en central del av vårt värdeskapande och sker framför allt genom vårt engagemang i innehavens styrelser. Utvecklingsmöjligheter analyseras och väljs ut från fall till fall, och kan inkludera utvecklingsmoment såsom professionalisering av styrelsearbetet, strategiutveckling, utveckling av kapitalstruktur, operationell effektivisering samt utveckling av eftermarknaden.

Medarbetare & kontakt

Navigos medarbetare har en lång erfarenhet av företagsutveckling och företagsaffärer. Deras varierade bakgrund gör att bolaget som grupp har en bred kunskap och erfarenhet. Styrkan ligger i förmågan att integrera både industriell, organisatorisk och finansiell kompetens och kreativitet i verksamhetens olika sammanhang.

Victor217px150ppi

Victor Örn

VD, Investment Manager


Tel: 070-863 64 01
Epost: victor@navigoinvest.com

Född 1981. Anställd sedan 2007. Tidigare styrelsemedlem i ett flertal av Navigos innehav såsom Bilisten AB, Scandinavian Air Ambulance, Skummeslövsgården AB och Diakrit Int. Har även haft uppdrag som interims VD i Diaktrit Norge, Svensk Flygambulans AB och Gruppo Vulpe Figli AB och som Investment Manager, Tumlehed Invest.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Nordisk Bergteknik AB och Visa Invest Nordic AB.

Victor är civilekonom (MSc) från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Antal stamaktier: 306 359.

Joakim217px150ppi

Joakim Winggren

Vice VD, Investment Manager


Tel: 070-637 34 37
Epost
: joakim@navigoinvest.com

Anställd sedan 2019. Tidigare VD för Almi Invest Västsverige AB och Endorsia International AB. Lång erfarenhet från ledande befattningar inom affärsutveckling och företagsledning från bl.a. Kinnarps AB. Joakim har många års erfarenhet från riskkapitalbranschen och har haft ett flertal styrelseuppdrag i tillväxt­företag.

Andra pågående uppdrag: Funka Mera Norden AB, Dormire Scandinavia AB och Karboholm AB. Styrelseledamot i ABD Automotive Business Development AB och ABD Automotive Business Development Fastighets AB.

Joakim är civilekonom och innehar en Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Antal stamaktier: 580 143.

Peter217px150ppi

Peter Sandberg

Founding Partner, arbetande styrelseledamot

Tel: 070-203 40 80
Epost: peter@navigoinvest.com

Peter var verksam som Investment Manager i Navigo sedan starten och är sedan 2019 arbetande styrelseordförande. Han var tidigare VD för Sjätte AP-fonden, Bure Equity AB (publ) och Teleca AB (publ), samt finanschef och ansvarig för corporate finance inom AB Volvo och VD Volvo Norge AS. Har även haft positioner inom Volvo Group Credit AB, Volvo Group Finance Europe BV och Sotrot AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Pearl AB, och Stora Nygatan Invest AB. Ledamot Visa Invest AB och Bostadsrättsföreningen Viktor Rydbergsgatan 16.

Peter är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Antal stamaktier: 3 063 850 och
500 000 optioner.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Oscar217px150ppi

Oscar Rolfsson

CFO


Tel: 073-422 31 99
Epost: oscar@navigoinvest.com

Anställd sedan 2019. Oscar har lång erfarenhet av ledande befattningar inom ekonomi och finans. Tidigare ledande positioner innefattar bl.a. CFO för Byax AB och Vice President/CFO för Diakrit International Ltd. Oscar är även styrelseledamot AB Farleden.

Andra pågående uppdrag: Calormet Holding AB, Rocorp AB, Förvaltningsaktiebolaget Domkraften, Hindia Econometrics AB och AB Farleden.

Oscar är civilekonom (MSc) från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Antal stamaktier: 130 061, direkt och via bolag.

Robert Malton, affärsutvecklingschef med ansvar för strategi, hållbarhet och IR-frågor.

Robert Malton

Strategi och affärsutveckling


Tel: 070-866 21 21
Epost: robert@navigoinvest.com

Anställd sedan 2021 och dessförinnan anlitad som konsult i flera av Navigos portföljbolag, bl.a. Nordisk Bergteknik och Nordic Lift. Tidigare managementkonsult med erfarenhet från operationell och strategisk rådgivning på ledningsnivå för internationella Fortune 500-bolag och nordiska SME-bolag. Tidigare erfarenhet från bl.a. Metals International (UK), Inpoint / Aon plc (UK), Advertising.com (UK) och som Anders Wall-stipendiat vid Svenska Handelskammaren i London (UK).

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Bluemanage AB.

Robert är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet med studier vid ekonomiuniversiteten i London, Warszawa och Wien.

Antal stamaktier: 16 450.

Camilla217px150ppi

Camilla Wolff

Group Financial Controller


Epost: camilla@navigoinvest.com

Verksam som konsult sedan 2022. Tidigare erfarenhet som bland annat redovisningschef på Newsec Asset Management, Accounting manager på Vätternäs Förvaltnings AB och AltranSverige AB, revisor på BDO och Accountant på Volvo Business Services.

Inga andra pågående uppdrag.

Camilla har DIHM Ekonomiexamen från IHM Business School.

Antal stamaktier: –

Styrelsen

Enligt Navigos bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen består för närvarande av fyra styrelseledamöter.
kent åke jönsson

Kent-Åke Jönsson

Styrelseordförande

Ordförande och styrelseledamot sedan 2024. Övriga nuvarande befattningar inkluderar ledamot i JOOL Investment Committee och ordförande i Ravnarp Invest. Tidigare befattningar inkluderar VD för Enator, Senior VP på SAAB, VD för PE-företaget 3i Groups svenska filial och styrelseledamot i Generic Sweden och Litorina Kapital 2001.

Antal stamaktier: 100 000.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Peter217px150ppi

Peter Sandberg

Styrelseledamot

Styrelseordförande 2007–2015 och 2020–2024 samt Styrelseledamot 2015–2020 och 2024–pågående.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Pearl AB och Stora Nygatan Invest AB. Ledamot Visa Invest AB och Bostadsrättsföreningen Viktor Rydbergsgatan 16.

Peter var tidigare VD för Sjätte AP-fonden och Bure Equity AB (publ) och ordförande för Teleca AB (publ). Finanschef och ansvarig för corporate finance inom AB Volvo, VD Volvo Norge AS, positioner inom Volvo Group Credit AB, Volvo Group Finance Europe BV och Sotrot AB.

Peter är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Antal stamaktier: 3 063 850 och 500 000 optioner.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Göran 1

Göran Näsholm

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Malef Holding AB, LW Sverige AB, Alligo AB och Profun Förvaltnings AB. Ledamot i Nordisk Bergteknik AB.

Göran var tidigare VD i Ahlsell AB från 1999 till 2015.

Göran har en master från Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Antal stamaktier: 3 689 800 och 400 000 optioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

goranjohansson_1000x1000bw

Göran Johansson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2023.

Andra pågående uppdrag inkluderar: Styrelseordförande i Lessebo Paper AB, ESS -ENN Timber AB, Bakers Aktiebolag i Lessebo, Valsjöberget AB, JOOL Capital Partner AB, Bakers Coating AB, Lessebo Finance AB, Grundingen Fastighets AB, WestCoast Charter AB, Lessebo Egendom AB, Aktiebolaget Portlåset, BAAC 2013 AB, Lessebo Herrgård AB, JOOL Invest AB och Fastighetsbolaget Bergdala. Styrelseledamot i Öjen Mekaniska Aktiebolag, Diesner Invest Aktiebolag och Bostadsrättsföreningen Altanen.

Göran har över 50 års erfarenhet som entreprenör och företagare i flera branscher och även varit rikskandidat till Guldklubban för sitt arbete som styrelseordförande.

Antal stamaktier: 35 198 728 (genom bolag).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare. 

Victor217px150ppi

Victor Örn

VD, Investment Manager


Född 1981. Anställd sedan 2007. Tidigare styrelsemedlem i ett flertal av Navigos innehav såsom Bilisten AB, Scandinavian Air Ambulance, Skummeslövsgården AB och Diakrit Int. Har även haft uppdrag som interims VD i Diaktrit Norge, Svensk Flygambulans AB och Gruppo Vulpe Figli AB och som Investment Manager, Tumlehed Invest.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Nordisk Bergteknik AB och Visa Invest Nordic AB.

Victor är civilekonom (MSc) från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Antal stamaktier: 306 359.

Vår historia

Navigo grundas 2007 under namnet Pegroco Invest AB och byter under 2023 namn till Navigo Invest AB (publ). Sedan start har vi genomfört över 60 förvärv och flertalet avyttringar och börsnoteringar av våra innehav. Navigo är ett investeringsbolag med en gedigen erfarenhet och historia som kan delas in i fyra faser.

Fas 1

Grunden etableras

2007 - 2014

År 2007

Navigo grundas under namnet Pegroco Invest AB som bildas när Per Grunewald och Peter Sandberg slår samman sina respektive investeringsbolag 2007. Investeringar görs i bland annat Scandinavian Air Ambulance, Flexenclosure och Alelion. Innehavet Diakrit förvärvar sin största konkurrent Matrix.

Peter Sandberg
Per Grunewald

År 2009 - 2011

Mellan 2009 och 2011 breddar Navigo ägarkretsen till cirka 20 personer och tar samtidigt in cirka 60 Mkr i nytt kapital. Investeringsfokus på turnaround och green tech-bolag samt affärsutveckling av befintliga innehav.

År 2014

År 2014 gör Navigo sin hittills största avyttring när Scandinavian Air Ambulance säljs till Babcock International (UK). Navigos avkastning uppgår till 5,3 gånger investerat kapital och en årlig avkastning om 37 %. Innehavet Flexenclosures omsättning når över 400 Mkr 2013. Under hösten 2014 gör Navigo en omorganisation när styrelsen beslutar att utse Thomas Brue till verkställande direktör som då ersätter Per Grunewald. Vidare genomförs två nyemissioner om totalt cirka 44 Mkr i syfte att stärka kapitalbasen och investeringskapaciteten. Navigo gör sin hittills största avyttring när Scandinavian Air Ambulance säljs och genererar en avkastning på 5,3 gånger investerat kapital och 37 % årlig avkastning.

År 2009 - 2011

Mellan 2009 och 2011 breddar Navigo ägarkretsen till cirka 20 personer och tar samtidigt in cirka 60 Mkr i nytt kapital. Investeringsfokus på turnaround och green tech-bolag samt affärsutveckling av befintliga innehav.

Fas 2

Ökat investeringstempo

2015 - 2018

År 2015

Sveriges tidigare statsminister Göran Persson tillträder som ordförande på årsstämman. Navigo breddar ägarkretsen ytterligare och genomför emission av preferensaktier om cirka 160 Mkr. Preferensaktien listas på Nasdaq First North. Man investerar också i AB Stockholms Spårvägar.

År 2016

År 2016 inleds med avyttringen av Diakrit till Rupert Murdochs mediekoncern News Corp Australia Pty Ltd, vilken genererar en avkastning på 3,5 gånger investerat kapital och en årlig avkastning på cirka 37 %. I början på 2016 investeras i mätteknikbolaget Mantex och i juni synliggörs värdeutvecklingen i Alelion genom att aktien noteras på Nasdaq First North.

I maj samma år förvärvas 94,0 % av bergteknikbolaget Norrbottens Bergteknik, som då omsätter cirka 100 Mkr, och Navigo grundar därmed också koncernen och navbolaget Nordisk Bergteknik. I november förvärvas 90,1 % av RC Hisservice AB och Navigo grundar navbolaget Nordic Lift. Under 2016 förvärvas även, genom en apportemission, 33,2 % av bilverkstadskedjan Mechanum.

Diakrit_product_mockup

År 2017

Innehavet Mantex noteras på Nasdaq First North under våren 2017. Navigo ökar under våren 2017 sitt ägande i Stockholms Spårvägar till 51,7 % av kapitalet. I juni 2017 går navbolaget Nordisk Bergteknik in i Norge när bolaget förvärvar två av Norges ledande aktörer inom bergteknik, Vestfold Fjellboring och Norsk Fjellsprengning.

Under sommaren 2017 genomförs två riktade nyemissioner av stamaktier i Navigo. Genom emissionerna tillförs bolaget cirka 70 Mkr. Nordic Furnaces (nu CalorMet) förvärvas i december 2017 genom ett inkråmsförvärv. I december fortsätter även Nordisk Bergteknik sina förvärv då man köper 90,1 % av aktierna i Songdalen Fjellsprenging.

År 2018

Navigo genomför emission av stamaktier och tillförs 275 Mkr i juli, man sätter också upp finansiella mål om att senast 2021 i koncernen nå en omsättning på minst 2 000 Mkr med en EBITDA på minst 200 Mkr. Preferensaktien byter lista till Nasdaq First North Premier Growth Market, vilket innebär att man framöver följer ett mer långtgående regelverk då Premier-segmentet i stor utsträckning tillämpar samma regelverk som Nasdaq Stockholms huvudlista.

Innehavet Nordic Lift AB fortsätter expandera och förvärvar Hissteknik i Göteborg AB.

Fas 3

Omställning och synliggörande av värden

2019 - 2022

År 2019

I april ansöker huvudinnehavet Flexenclosure, som tillverkar och installerar prefabricerade modulära datacenter, om företagsrekonstruktion som dock slutar med att bolaget ansöker om konkurs i oktober. Konkursen utlöser borgenskrav på Navigo om ca 104 Mkr och man ingår ett långsiktigt avtal med kreditgivarna för finansiering av borgenskraven, vilket kontinuerligt betalas av till fullo under kommande år.

Under sommaren 2019 genomgår Navigo en större förändring. Styrelsen byts delvis ut och ny ledning tillsätts där Victor Örn tillträder som VD. Vidare renodlas innehavsportföljen i linje med den strategiförändring som görs med mer fokus på att skapa kassaflödespositiva navbolag och där den tidigare investeringskategorin Tillväxt börjar avvecklas.

Parallellt med detta fortsätter navbolagen Nordisk Bergteknik och Nordic Lift att göra viktiga tilläggsförvärv. Nordisk Bergteknik fortsätter sin expansion och breddar erbjudandet genom förvärv av grundläggningsbolaget Pålab. Navigo bistår med resurser och kompetens när Nordisk Bergteknik i juni emitterar företagsobligationer om 300 Mkr med en ram om 400 Mkr. Obligationerna noteras på Nasdaq First North Bond Market i augusti 2019.

Victor Örn

År 2020-2021

Under 2020 når CalorMet lönsamhet och gör under första kvartalet 2021 sitt första förvärv av Industrial Furnace Tech i Eskilstuna AB. Nordisk Bergteknik och Nordic Lift fortsätter att göra förvärv av tre respektive två bolag.

Navigo överträffar sina finansiella mål från 2018 om en omsättning överstigande 2 000 Mkr med en EBITDA på minst 200 Mkr. Utfallet 2021 blir en omsättning om 2 463 Mkr med en EBITDA på 280 Mkr.

2021 börsnoterar också Navigo huvudinnehavet och navbolaget Nordisk Bergteknik på Stockholmsbörsens mid-cap lista.

År 2022

I mars 2022 gör Nordisk Bergteknik sitt hitintills största förvärv och expanderar till Stockholmsregionen genom förvärv av Rovalin och Soil Mixing Group. Senare under året görs ytterligare en handfull förvärv och bolaget expanderar även till Finland med avsiktsförklaring att förvärva Power Mining Oy.

I maj och juli gör Navigo två större avyttringar, Stockholms Spårvägar avyttras till Bergkvarabuss AB och Nordic Lift säljs till TK Elevator Sweden AB. Den sistnämnda avyttringen genererar en avkastning på 5 gånger investerat kapital med en beräknad årlig avkastning om 50 %.

Navigo kommunicerar även en avsiktsförklaring om att förvärva JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet.

Fas 4

Tillväxt med ny portfölj och navstrategi

2023 - pågående

År 2023

Navigo avyttrar eSite Power Systems till kanadensiska Clear Blue Technologies International Ltd. Man ingår också avsiktsförklaring om att avyttra innehavet Mechanum till Kemphanen Invest AB.

Navigo förvärvar och etablerar grunden för tre nya navbolag – Chemgroup Scandinavia AB, Geogruppen AB och JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet, som sedermera byter namn till Vinga.

Genom förvärvet av Vinga skapar Navigo en rad positiva effekter för den framtida utvecklingen, såsom adekvat nettokassa med positivt kassaflöde och en dubblering av kapitalbasen.

Pegroco Invest AB profilerar om sig och byter namn till Navigo Invest AB (publ) för att förstärka bolagets identitet och positionering som ett västsvenskt investeringsbolag med fokus på onoterade SME-notering med navmodellen som strategi.

Hållbarhetsarbete

Nedan följer utdrag ur Navigo Invest ABs lagstadgade hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2022 som redovisas i årsredovisningen för 2022. Rapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering och omfattar det hållbarhetsarbete som under 2022 genomförts av Navigo och dess Innehav. 

Under 2022 har Navigo publikt stöttat ramverket Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) och avser utveckla vårt hållbarhetsarbete och redovisning framåt i linje med dess rekommendationer. Framledes avser Navigo bland annat fokusera på att ytterligare prioritera de hållbarhetsområden där Navigo kan arbeta för störst påverkan relativt Bolagets intressegrupper, samt vidare optimera hur Bolaget arbetar med att samla in data från Innehaven.

Hållbarhet hos Navigo Invest
Navigo strävar efter att bedriva en långsiktigt hållbar investeringsverksamhet. Då Navigos egna verksamhet är begränsad till storlek har den främsta påverkan inom hållbarhet identifierats i hur Bolaget väljer att investera, samt hur Navigo vidare stöttar och driver hållbarhetsfrågor med tillhörande krav i koncern- och Innehav. Under 2022 har vi bland annat uppdaterat våra investeringskriterier till att bättre förankra mot våra hållbarhetsmål, skapat en intern hållbarhetskommitté samt effektiviserat vår hållbarhetsstyrning genom att bland annat implementera en digital hållbarhetsplattform.

Styrning inom hållbarhet
Styrelsen hos Navigo är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet, medan ledningen är de som utformar och presenterar nya förslag på uppdateringar framåt för styrelsen. Inom hållbarhetsområdet tillämpas i huvudsak följande styrdokument:

Uppförandekod och Miljöpolicy
Omfattar samtligt Innehav där Navigo har ägarintresse och möjlighet att påverka. I första hand koncernbolag.

Personalhandbok
Omfattar Navigos egen verksamhet.

Investeringspolicy
Kopplad till väsentliga hållbarhetsaspekter, ingår som en del i Navigos förvärvsanalys.

Personalhandboken och Investeringspolicyn riktar sig mot Navigos egen verksamhet. Tillsammans täcker styrdokumenten in följande områden kopplat till hållbarhet: miljö, socialt, personal, mänskliga rättigheter och anti-korruption.

Hos respektive Innehav som omfattas av Navigos policys inom hållbarhetsområdet har en ansvarig utnämnts till huvudsaklig kontaktperson för uppföljning framåt. Koncernbolagen omfattas även av årlig uppföljning genom mätetal. I de fall en överträdelse mot Navigos policys påträffas ställs koncernbolagen till svars. Vid misstanke om överträdelse mot policys hänvisas samtliga parter att rapportera direkt till Navigos ledning alternativt inrapportering via visselblåsarfunktionen. Hållbarhetsarbetet drivs och genomsyras av våra identifierade väsentliga hållbarhetsfrågor med tillhörande globala hållbarhetsmål från FN:s Agenda 2030, där särskilda delmål identifierats. Dessa presenteras mer ingående under kommande rubrik.

Hållbarhetsramverk
Väsentliga hållbarhetsfrågor förankrade i de globala målen från FN:s Agenda 2030.

För att på bästa sätt ta sig an hållbarhetsutmaningen hela världen står inför är Navigo övertygade om att företag har en central roll. Där kan Navigo som investeringsverksamhet påverka Navigos portfölj att bedriva ett långsiktigt, strukturerat och konkurrenskraftigt hållbarhetsarbete. Navigo kan även påverka bolag genom att i investeringsprocessen sätta tydliga krav och inkludera hållbarhetsaspekter i förvärvsanalysen. Vi tror på vikten av att hitta synergier framåt och dela kunskap inom koncernen, där Navigo kan spela en huvudroll som dialogförare och kravställare.

Våra fokusområden
Nedan presenteras Navigos mest väsentliga hållbarhetsfrågor inom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. De kan komma att utvecklas och förändras framåt i och med att Navigos portfölj och verksamhet uppdateras. Frågorna är definierade genom analyser och intressentdialog med nyckelpersoner inom Navigos egen verksamhet såväl som i koncernbolagens. Samtliga av Årsredovisningslagens områden inom hållbarhet har berörts vid analyser; miljö, socialt, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. Vidare har Navigo tillsammans med nyckelpersoner hos koncernbolagen identifierat globala hållbarhetsmål från FN:s Agenda 2030 länkade till Navigos väsentliga frågor. Navigo har valt att arbeta med de globala målen för att skapa en större kontext till vårt arbete, och samtidigt sätta fokus framåt inom de områden där Navigo och Innehaven kan bidra till ett hållbart samhälle och samtidigt konkurrenskraftiga lösningar. Navigo är övertygade om att miljö- och klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar, bolag som hanterar frågan väl kommer enligt Navigos uppfattning vara mer konkurrenskraftiga framåt och således innebär det också en bra affär. Därav är en större del av våra globala mål inom just miljö- och klimatområdet.

Hållbarhet

Affärsetik och antikorruption

Investeringskriterier kopplat till
hållbarhet

Långsiktig lönsamhet

Bolagsstyrning

Social hållbarhet

Jämställdhet och
mångfaldsarbete

Medarbetare

Leverantörsuppföljning

Samhällspåverkan

Miljömässig hållbarhet

Energi och klimat

Leverantörsuppföljning

Materialeffektivitet

........

Navigos hållbarhetsramverk avser vi att utveckla ytterligare framåt i takt med att verksamheten utvecklas och förändras samt i samband med att Navigos mognad inom hållbarhetsarbetet ökar.