Navigo

navigo logo

Clients

Våra innehav

Små och medelstora bolag
Navigo investerar i mindre och medelstora företag, främst med svensk bas inom B2B-segmentet. Vi ser gärna att bolagen har en beprövad affärsmodell, en stark marknadsposition i sin region eller i sitt segment, samt ett över tid stabilt positivt kassaflöde. Vi investerar i bolag som verkar på marknader med stark underliggande tillväxt, ofta knutna till stora megatrender, till exempel urbanisering, klimatförändringar och digitalisering.

Navbolag
Vår övergripande portföljstrategi för att skapa värde är att etablera navbolag. I dessa görs tilläggsförvärv för att konsolidera fragmenterade marknader och kompletterande förvärv för att stärka bolagets produkt- eller tjänsteerbjudande. Vi analyserar hela värdekedjan och arbetar ofta i vertikaler eller horisontellt för att genomföra värdeskapande förändringar, bland annat genom affärsinriktade initiativ och strukturell konsolidering.

Navbolag
Divider
Strategiska börsinnehav och intressebolag

Produkt- och tjänstebolag
Produktbolag är i huvudsak avsedda för att bygga värde genom tillväxt. Navigo investerar i produktbolag där kompetensen utgör en central del av bolagets konkurrenskraft och där produkterna har långsiktigt hållbara konkurrensfördelar och en mätbar kundnytta.

I tjänstebolag är konkurrenskraften kopplad till förmågan att kostnadseffektivt organisera tjänsteutförandet och maximera kapacitetsutnyttjandet, både vad gäller personal och kapitalkrävande utrustning. Navigos kompetens inom finansiering ger oss en viktig konkurrensfördel i dessa sammanhang.

Investeringshorisont
Generellt äger Navigo sina innehav så länge de bedöms uppfylla våra avkastningskrav och så länge vi anser oss ha resurser, både personellt och finansiellt, som svarar upp mot innehavets behov för att kunna uppfylla fastställda avkastningskrav. I praktiken innebär det att vi, för de flesta innehav, strävar efter att behålla bolagen tills vidare.

Navigo skapar avkastning genom att kontinuerligt bygga värde i våra innehav och vi använder oss av ett antal möjligheter för att från tid till annan synliggöra det ökade värdet, till exempel genom avyttring såsom med Nordic Lift eller genom notering som i fallet med Nordisk Bergteknik.

Innehav
Navigos innehav kan delas upp i navbolag samt övriga innehav som kan vara strategiska börsinnehav eller övriga mindre innehav. Till våra navbolag räknas: Vinga-gruppen, CalorMet, Chemgroup och Geogruppen. Läs mer om respektive bolag genom att klicka på respektive bolag under ”Innehav”.

Utöver våra Navbolag har Navigo även ägande som överstiger 20 procent ägarandel i Nordisk Bergteknik, vilket ses som ett strategiskt börsinnehav. Utöver dessa har Navigo även innehav där ägarandelen understiger 20 procent, bland annat Thinc Jetty Collective och Grängesberg Exploration.