Navigo

navigo logo

Bolagsstyrning

Med bolagsstyrning avses de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Dessa beslutssystem består dels av externa regelverk som aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning samt övrig relevant lagstiftning, och dels av Navigos bolagsordning samt övriga interna policyer, riktlinjer och regelverk som styrelse och koncernledning beslutar om.

Bolaget har antagit en arbetsordning som beskriver formerna för styrelsens arbete och hur rapporter till styrelsen ska upprättas. Styrelsen har också beslutat om en VD-instruktion som beskriver ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD. Styrelsen är ansvarig för bolagets organisation och förvaltning och VD ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med aktiebolagslagen samt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen arbetar efter en dagordning för respektive styrelsemöte som beslutas i samråd mellan styrelsens ordförande och VD. Vidare ansvarar VD för att löpande hålla styrelsen underrättad om koncernens utveckling.

Bolagsstyrningsrapport 2022

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Navigos högsta beslutande organ. Samtliga aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman med röstetalen en röst per stamaktie och en tiondels röst per preferensaktie. Den årliga bolagsstämman, årsstämman, måste hållas inom sex månader från årsbokslutet. Under vissa omständigheter kan styrelsen kalla till extra bolagsstämma. Årsstämman beslutar bland annat om bolagsordning och behandlar val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt beslutar om arvoden. Årsstämman fastställer också resultat- och balansräkning, tar beslut om vinstdisposition samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

Bolagstämma 2024-05-15
Aktieägarna i Navigo Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, 401 24 Göteborg.

Kallelse till årsstämman
Ladda ner

Styrelsens förslag till årsstämman
Ladda ner

Valberedningens förslag till årsstämman
Ladda ner

Valberedningens yttrande beträffande föreslagen styrelse samt redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete
Ladda ner

Anmälningsformulär och fullmaktsformulär för aktieägare som ska företrädas av ombud
Ladda ner

Aktieägares förslag till beslut på årsstämman
Ladda ner

Kommuniké från årsstämman

Ladda ner

Bolagstämma 2023-05-30
Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma tisdagen den 30 maj 2023 kl. 13.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel Göteborg, Södra Hamngatan 59, 401 24 Göteborg.

Kallelse till årsstämman
Ladda ner

Styrelsens förslag till årsstämman
Ladda ner

Valberedningens förslag till årsstämman
Ladda ner

Valberedningens yttrande beträffande föreslagen styrelse samt redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete
Ladda ner

Anmälningsformulär och fullmaktsformulär för aktieägare som ska företrädas av ombud
Ladda ner

Kommuniké från årsstämman
Ladda ner

Protokoll från årsstämman
Ladda ner
Extra bolagsstämma 2023-04-04
Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 4 april 2023 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel Göteborg, Södra Hamngatan 59, 401 24 Göteborg. Inregistrering sker från kl 14.30.

Kallelse till extra bolagsstämma
Ladda ner

Anmälningsformulär till extra bolagsstämma
Ladda ner

Styrelsens förslag till beslut på extra bolagsstämma
Ladda ner

Sammanfattning av informationsunderlag för beslut om punkten sju (7) på dagordningen
Ladda ner

Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma
Ladda ner

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser
Ladda ner

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för kvittning 13.7
Ladda ner

Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
Ladda ner

Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse för kvittning
Ladda ner

Kommuniké från extra bolagsstämma
Ladda ner

Protokoll från extra bolagsstämma
Ladda ner

2022


Extra Bolagstämma 2022-07-18
Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 18 juli 2022 kl. 15.00 genom deltagande via poströstning. Närvaro på extra bolagsstämman sker uteslutande genom poströstning.

Kallelse till extra bolagsstämma
Ladda ner

Styrelsens förslag till beslut på extra bolagsstämma
Laddas ner

Poströstningsformulär till extra bolagsstämma
Ladda ner

Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma
Ladda ner

Kommuniké från extra bolagsstämma
Ladda ner

Protokoll från extra stämma
Ladda ner

Extra bolagsstämma 2022-07-05
Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 5 juli 2022 kl. 15.00 genom deltagande via poströstning. Närvaro på extra bolagsstämman sker uteslutande genom poströstning.

Kallelse till extra bolagsstämma
Ladda ner

Styrelsens förslag till beslut på extra bolagsstämma
Ladda ner

Poströstningsformulär till extra bolagsstämma
Ladda ner

Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma
Ladda ner

Kommuniké från extra bolagsstämma
Ladda ner

Protokoll från extra stämma
Ladda ner

Bolagstämma 2022
Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 15.00 på adress Stora Nygatan 31 i Göteborg.

Kallelse till årsstämman 
Ladda ner

Styrelsens förslag till årsstämman
Laddas ner

Valberedningens förslag till årsstämman
Ladda ner

Valberedningens yttrande beträffande föreslagen styrelse samt redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete
Ladda ner

Anmälningsformulär
Ladda ner

Fullmaktsformulär för aktieägare som ska företrädas av ombud
Ladda ner

Kommuniké från årsstämma
Ladda ner

Protokoll från årsstämman
Ladda ner

Styrelsens arbete

Styrelsen är bolagets högsta beslutande organ efter bolagsstämman och har det yttersta ansvaret för Navigo Invests organisation och förvaltning samt kontroll av bolagets ekonomiska förhållanden. Styrelsen ska bland annat tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga den verkställande direktören samt säkerställa att det finns system för uppföljning och kontroll av verksamheten beaktat de risker som Navigo utsätts för. Styrelsen ska också se till att det finns kontroller som säkerställer att Navigo efterlever lagar och regler som gäller för bolagets verksamhet samt att godkänna interna styrande dokument som bidrar till regelefterlevnad.

Utskott

Ersättningsutskott

Utskottets huvudsakliga uppgifter är att:

– följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen.

– följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget; och

– att vara behjälplig vid successionsfrågor.

Finans- och revisionsutskott

Finansutskottets huvudsakliga uppgifter är att:

– övervaka bolagets finansiella rapportering och för styrelsen förbereda dess beslut rörande den finansiella information som bolaget lämnar externt (innefattande bland annat bokslutskommuniké, årsredovisning och delårsrapporter) samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet.

– med avseende på den finansiella rapporteringen bland annat övervaka effektiviteten i koncernens interna kontroll och riskhantering varvid utskottet särskilt ska bevaka koncernens interna kontroll avseende bokföringen, medelsförvaltningen och koncernens ekonomiska förhållande i övrigt.

– med avseende på Koncernens risker i övrigt bland annat bevaka att det inom koncernen finns väl fungerande processer för riskidentifiering och riskhantering samt övervaka effektiviteten i koncernens riskhanteringsprocesser samt föreslå eventuella förändringar i sagda processer.

– vara väl insatt i väsentliga bedömningar och värderingar, såväl generella som specifika, som ligger till grund för bolagets och koncernens årsredovisning och delårsrapporter.

– hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska bolagets och koncernens redovisningsprinciper, bevaka att bolaget och koncernen följer tillämpliga redovisningsstandarder och god redovisningssed och att bolaget och koncernen tillämpar principerna på ett korrekt sätt. Utskottet ska vidare bevaka att bolaget och koncernen i övrigt följer tillämpliga lagar och reglerför bolagets och koncernens redovisning.

– granska och övervaka den/de externa revisorernas opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om den/de externa revisorerna tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Utskottet ska därför informeras löpande när bolaget handlar upp sådana tjänster; och 

– biträda valberedningen vid framtagande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval samt arvodering av den/de externa revisorerna och om tillämpligt genomföra upphandlingsförfarande avseende revisorer.

Valberedning

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut om instruktion för valberedningen, bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna per den sista bankdagen i september och som önskar utse en ledamot i beredningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses enligt instruktionen, de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen.

Valberedningen, inför årsstämman 2024, har följande sammansättning:

 • Göran Johansson (utsedd av Jool Invest AB),
 • Håkan Johansson (utsedd av Kattson i Sverige AB),
 • Henrik Ekstrand (utsedd av Profun Förvaltnings AB, Richard Kahm, Atenga AB, Peter Sandberg, Per Grunewald och Ören Invest),
 • Peter Sandberg (styrelsens ordförande).

Peter Sandberg kommer inte att delta i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Navigo Invest AB (publ) som sammanlagt representerar cirka 63,1 procent av antalet röster i bolaget enligt ägarförhållanden per den 29 september 2023. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen. Likt föregående år kommer Henrik Ekstrand att föreslås som och väljas till Ordförande i valberedningen vid dess första sammanträde.

Valberedningen kommer att bereda förslag till årsstämman 2023 avseende bland annat ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda ledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöterna av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer och arvode till revisorerna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra det skriftligen, senast den 12 april 2024, per e-post till Oscar Rolfsson, oscar@navigoinvest.com, eller per brev till följande adress:

Navigo Invest AB
Att: Oscar Rolfsson

Stora Nygatan 31
411 08 Göteborg

Årsstämman 2024 kommer hållas i Göteborg den 15 maj 2024.

Styrelsen

Enligt Navigos bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen består för närvarande av fem styrelseledamöter.
Peter217px150ppi

Peter Sandberg

Styrelseordförande

Styrelseordförande 2007–2015 och 2020-pågående samt Styrelseledamot 2015–2020.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Pearl AB och Stora Nygatan Invest AB. Ledamot Visa Invest AB och Bostadsrättsföreningen Viktor Rydbergsgatan 16.

Peter var tidigare VD för Sjätte AP-fonden och Bure Equity AB (publ) och ordförande för Teleca AB (publ). Finanschef och ansvarig för corporate finance inom AB Volvo, VD Volvo Norge AS, positioner inom Volvo Group Credit AB, Volvo Group Finance Europe BV och Sotrot AB.

Peter är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Antal stamaktier: 3 063 850 och 500 000 optioner.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Göran 1

Göran Näsholm

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Malef Holding AB, LW Sverige AB, Alligo AB och Profun Förvaltnings AB. Ledamot i Nordisk Bergteknik AB.

Göran var tidigare VD i Ahlsell AB från 1999 till 2015.

Göran har en master från Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Antal stamaktier: 3 689 800 och 400 000 optioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Fredrik 1

Fredrik Karlsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Capillary Concrete AB, Nordstjernan Growth AB, Ledamot i Lekolar Group AB, FrippCo Konsult AB, FrippCo AB och AIP Management P/S.

Fredrik var tidigare Partner och Head of Nordics på 3i där han började 2001. Han har även varit Director för Volvo Group Finance och ansvarig för Private Equity investeringar på Sjätte AP-fonden.

Fredrik har en Master of Science i Business Administration and Commercial Law från Göteborgs Handelshögskola.

Antal stamaktier: 500 000 och 400 000 optioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. 

PerG_800x1200px_RGB 1

Per Grunewald

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2007.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Mantex AB och i Calormet AB. Styrelseledamot i Stora Hotellet i Fjällbackas Intressenter AB, Business Challenge AB, ANDRITZ Technologies AB, SEKAB BioFuel Industries AB samt Emphco AB. Ledamot (ordförande) i Avdelning 1 i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Per är medgrundare i Pegroco och var tidigare under 16 år verksam inom Electroluxkoncernen, senast som Group Senior VP samt VD på e2Home, han var även senior IM på Bure Equity samt medgrundare och vvd på Spine Robotics.

Antal stamaktier: 2 421 484 och
400 000 optioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

goranjohansson_1000x1000bw

Göran Johansson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2023.

Andra pågående uppdrag inkluderar: Styrelseordförande i Lessebo Paper AB, ESS -ENN Timber AB, Bakers Aktiebolag i Lessebo, Valsjöberget AB, JOOL Capital Partner AB, Bakers Coating AB, Lessebo Finance AB, Grundingen Fastighets AB, WestCoast Charter AB, Lessebo Egendom AB, Aktiebolaget Portlåset, BAAC 2013 AB, Lessebo Herrgård AB, JOOL Invest AB och Fastighetsbolaget Bergdala. Styrelseledamot i Öjen Mekaniska Aktiebolag, Diesner Invest Aktiebolag och Bostadsrättsföreningen Altanen.

Göran har över 50 års erfarenhet som entreprenör och företagare i flera branscher och även varit rikskandidat till Guldklubban för sitt arbete som styrelseordförande.

Antal stamaktier: 35 198 728 (genom bolag).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare. 

Victor217px150ppi

Victor Örn

VD, Investment Manager


Född 1981. Anställd sedan 2007. Tidigare styrelsemedlem i ett flertal av Navigos innehav såsom Bilisten AB, Scandinavian Air Ambulance, Skummeslövsgården AB och Diakrit Int. Har även haft uppdrag som interims VD i Diaktrit Norge, Svensk Flygambulans AB och Gruppo Vulpe Figli AB och som Investment Manager, Tumlehed Invest.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Nordisk Bergteknik AB och Visa Invest Nordic AB.

Victor är civilekonom (MSc) från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Antal stamaktier: 306 359.

Revisorer

Revisorn granskar årsredovisningen och hållbarhetsrapporten för bolaget och koncernen och genomför en översiktlig granskning av en av delårsrapporterna under året.

Vid årsstämman 30 maj 2023 omvaldes för tiden intill nästa årsstämma KPMG AB som revisor för bolaget. KPMG AB har varit bolagets revisor sedan den 3 juni 2020.

Huvudansvarig revisor hos KPMG AB är Mikael Ekberg, auktoriserad revisor och medlem av FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer).

KPMG AB:s adress är Box 382, 101 27 Stockholm.

Bolagsordning

Denna bolagsordning gäller för aktiebolaget med org. nr 556727-5168, och är antagen på årsstämman 30 maj 2023.

1. Firma
Bolagets firma är Navigo Invest AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

2. Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg.

3. Verksamhet
Bolaget ska bedriva teknisk administration och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

5. Aktier

5.1 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

5.2 Aktieslag
Aktier av två slag får ges ut, stamaktier och preferensaktier. Stamaktier får ges ut till ett antal som motsvarar högst hela antalet aktier i bolaget. Preferensaktier får ges ut till ett antal om högst 1 750 000 och endast vid ett tillfälle.

5.3 Röstetal
Stamaktie medför en röst. Preferensaktie medför en tiondels röst.

5.4 Vinstutdelning
Beslutar bolagsstämma om vinstutdelning ska preferensaktier medföra företrädesrätt framför stamaktier till årlig utdelning enligt nedan.

Företräde till utdelning per preferensaktie ska från och med avstämningsdagen den 30 september 2015 uppgå till 9,50 kronor per år, fördelat på kvartalsvisa utbetalningar, varav två om 2,40 kronor och två om 2,35 kronor enligt nedan (”Preferensutdelning”).

Utbetalning av utdelning på preferensaktie ska ske kvartalsvis. Avstämnings-dagar ska vara den 30 september (2,40 kronor), den 31 december (2,35 kronor), den 31 mars (2,40 kronor) och den 30 juni (2,35 kronor). För det fall sådan dag inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelningen ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Med ”bankdag” avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är att jämställa med allmän helgdag (sådana dagar är för närvarande lördagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton). Första gången utbetalning av utdelning på preferensaktier kan komma att ske är vid den utbetalningsdag som infaller i anslutning till avstämningsdagen den 30 september 2015. Styrelsen ska ha rätt att tidigarelägga avstämningsdag för utdelning på preferensaktier om styrelsen finner det lämpligt.

Om ingen utdelning lämnats på preferensaktier, eller om endast utdelning understigande Preferensutdelningen lämnats, ska preferensaktierna, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalat belopp (”Innestående Belopp”) innan utdelning på stamaktier lämnas. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio procent, varvid uppräkningen ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelning skett (eller borde ha skett, i det fall det inte skett någon utdelning alls).

Preferensaktier ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

5.5 Inlösen av preferensaktie
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av styrelsen. När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Fördelningen av vilka preferensaktier som ska inlösas ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger. Om fördelningen enligt ovan inte går jämt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som ska inlösas.

Om beslutet godkänns av samtliga ägare av preferensaktier kan dock styrelsen besluta vilka preferensaktier som ska inlösas. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska vara ett belopp motsvarande (i) 115 procent av det belopp som har betalats för varje preferensaktie i emissionen (”Teckningskursen”) jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelningen och (iii) eventuellt Innestående belopp uppräknat med en årlig ränta enligt punkt 5.4 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktien kvotvärde.

Med ”upplupen del av Preferensutdelning” avses upplupen Preferensutdelning för perioden som börjar med dagen efter den senaste avstämningsdagen för vinstutdelning på preferensaktier till och med dagen för utbetalning av lösenbeloppet. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar.

5.6 Bolagets upplösning
Vid bolagets upplösning ska preferensaktier medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie, motsvarande lösenbeloppet beräknat enligt punkt 5.5 ovan per tidpunkten för upplösningen, innan utskiftning sker till ägare av stamaktier. Preferensaktier ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

5.7 Omräkning vid vissa bolagshändelser
För det fall antalet preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse ska det belopp som preferensaktie berättigar till enligt punkterna 5.4-5.6 ovan omräknas för att återspegla denna förändring.

5.8 Företrädesrätt vid emissioner
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och preferensaktier, ska ägare av stamaktier och preferensaktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller preferensaktier, ska ägare av aktier av det slag som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och i den mån detta kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid ska endast ägare av stamaktier ha rätt till de nya aktierna.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

5.9 Begränsning avseende värdeöverföring
Så länge preferensaktier är utgivna får vinstutdelningen eller annan värde-överföring inte ske till aktieägarna med större belopp än att bolagets kassa (varmed avses banktillgodohavanden, investeringar i räntebärande värdepapper samt ej utnyttjad del av rörelsekredit) efter utdelningen/värdeöverföringen uppgår till minst följande belopp i kronor:

1,5 x Preferensutdelning x antalet utestående preferensaktier

Tidpunkt för beräkning/prövning av om ovan nämnda villkor är uppfyllt ska vara tidpunkten för fattande av beslutet om vinstutdelning eller annan värdeöverföring.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att besluta om vinstutdelning på begäran av en aktieägarminoritet om skyldighet därtill föreligger enligt 18 kap. 11 aktiebolagslagen.

6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan suppleanter.

7. Revisor
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter.

8. Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Göteborg.

9. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

10. Rätt att delta på bolagsstämma
För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i kallelse till bolagsstämman.

Styrelsen får besluta att personer som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att, på de villkor som anges av styrelsen, närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en stämma.

Styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

11. Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter samt, i anslutning därtill, i förekommande fall, redogörelse för valberedningens arbete
 13. Fastställande av instruktioner för valberedningen
 14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

12. Särskilda majoritetskrav
I tillägg till eventuella särskilda majoritetskrav som följer av aktiebolagslagen ska följande gälla.

Beslut om (i) ändring av bolagsordningen som i något avseende försämrar preferensaktieägares rätt, (ii) nyemission av aktier med bättre rätt till bolagets resultat eller tillgångar än preferensaktierna, och (iii) beslut om ändring av denna punkt 12, är giltigt endast om det har biträtts av mer än två tredjedelar av de vid bolagsstämman företrädda preferensaktierna.

13. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

14. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Ersättning

Årsstämman 2020 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som bygger på en total ersättning baserad på fast lön, rörlig ersättning och andra förmåner samt pension.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare redovisas årsredovisningen.

Det sammanlagda arvodet till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna uppgick enligt årsstämmans beslut till 1 575 000 kronor.