Navigo

navigo logo

Kallelse till extra bolagsstämma i Navigo Invest AB (publ)

Pressmeddelande 2023-10-24

Aktieägarna i Navigo Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, (”Bolaget” eller ”Navigo”), kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 22 november 2023 kl. 12.00 i Vingas lokaler på Södra Hamngatan 19, 411 14 Göteborg. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen.

Inregistrering sker från kl. 11.30.

Rätt att delta och anmälan till stämma

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 14 november 2023, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 16 november 2023. Anmälan, eller i förkommande fall ifyllt poströstningsformulär, ska skickas till Navigo Invest AB (publ), Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till: oscar@navigoinvest.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

Deltagande genom poströstning

För att ha rätt att poströsta måste aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 14 november 2023. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt stämmoprotokoll.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.navigoinvest.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte anmäla sig särskilt till stämman. Poströstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret ska vara Bolaget till handa senast den 16 november 2023. Det ifyllda formuläret ska skickas till Navigo Invest AB (publ), Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till: oscar@navigoinvest.com.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.navigoinvest.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Poströstningsformuläret ger aktieägarna möjlighet att rösta för att en dagordningspunkt istället ska tas upp vid en fortsatt bolagsstämma. För att beslutet ska skjutas fram till en fortsatt bolagsstämma krävs det att ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. I sådana fall ska styrelsen bestämma datum för den fortsatta stämman, vid vilken aktieägare ska tillåtas att delta i egen person och genom ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 16 november 2023.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud på stämman måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.navigoinvest.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till bolagsstämman.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast torsdagen den 16 november 2023.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om extra vinstutdelning.
  8. Stämmans avslutande.

 

Beslutsförslag

Punkt 2: Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman välja Rebecka Lundgren, eller vid hennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 7: Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om vinstutdelning till preferensaktierna om ett sammanlagt vinstutdelningsbelopp om 12,62 kronor per preferensaktie. Styrelsen föreslår att den 24 november 2023 fastställs som avstämningsdag. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalningen ske genom Euroclear Sweden AB den 29 november 2023. Vinstutdelningen motsvarar totalt 20 192 000 kronor. Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 586 915 000 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet.

Vinstutdelningsbeloppet består av en del av det, enligt bolagsordningen, Innestående Beloppet (såsom definierat i bolagsordningen) om 27,09 kronor per preferensaktie beräknat till och med den 29 november 2023.

Det Innestående Beloppet som delas ut består av:

  • 3 840 000 kronor, motsvarande utdelningsbeloppet om 3,28 kronor per preferensaktie med avstämningsdag den 2020-03-30 uppräknat enligt bolagsordningen.
  • 11 360 000 kronor, motsvarande utdelningsbeloppet om 9,34 kronor per preferensaktie med planerade avstämningsdagar 2020-06-30, 2020-09-30 och 2020-12-31 uppräknat enligt bolagsordningen.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 7 kräver att beslutet biträds av minst hälften av de avgivna rösterna.

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 86 687 590, varav 85 087 590 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier, och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 85 247 590. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.navigoinvest.com, från och med tidpunkten för kallelsens offentliggörande.

Samtliga ovanstående handlingar kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets och koncernens ekonomiska situation. Aktieägare som vill utöva sin frågerätt ska lämna en skriftlig begäran om upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningarna genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget för aktieägarna senast fem dagar före stämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem. Bolaget kommer även att hålla upplysningarna tillgängliga för aktieägarna på Bolagets hemsida, www.navigoinvest.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________________

Göteborg i oktober 2023

Styrelsen för Navigo Invest AB (publ)

 

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-24 21:30 CEST. 

För mer information, vänligen kontakta

Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ), e-post: victor@navigoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Om Navigo Invest AB (publ)

Navigo (www.navigoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Navigos stamaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO STAM. Navigos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO PREF. Erik Penser Bank AB är Navigos Certified Adviser. Mer information om Navigo finns på www.navigoinvest.com

 

Datum
Tags

24 okt – 2023
PressmeddelandeRegulatorisk