Navigo

navigo logo

Ändrat antal aktier och röster i Pegroco Invest efter att ledningen tecknar aktier

Antalet aktier och röster i Pegroco Invest AB (”Pegroco”) har ökat under oktober till följd av kvittningsemission av 264 346 aktier som tecknats av Bolagets ledning och personal till kurs 17,02 kr som en följd av det sedan tidigare annonserade återköpet av teckningsoptionsprogram. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av de beslut som fattades av bolagsstämmorna den 5 juli och 18 juli 2022.

Efter emissionen uppgår det totala antalet stamaktier i Pegroco Invest per den 18 oktober 2022 till 42 806 633 aktier.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2022.

För ytterligare information kontakta:

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com , tel: 070-863 64 01

Om Pegroco

Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.