Navigo

navigo logo
“Hållbarhetsfokus är en konkurrensstrategi”
Under året har Navigo fortsatt att accelerera sitt hållbarhetsarbete. Eftersom hållbarhet är ett komplext område ska också alla anställda erbjudas en grundutbildning.
Läs mer

“Hållbarhetsfokus är en konkurrensstrategi”

Under året har Navigo fortsatt att accelerera sitt hållbarhetsarbete. Eftersom hållbarhet är ett komplext område ska också alla anställda erbjudas en grundutbildning.

–  Hållbarhetsfokus ger affärsstrategiska fördelar på lång sikt för ett investeringsbolag, säger Robert Malton, som är Navigos affärsutvecklingschef med ansvar för strategi, hållbarhet och IR-frågor.

Robert Malton, affärsutvecklingschef med ansvar för strategi, hållbarhet och IR-frågor.

Till stor del är hållbarhet en hygienfaktor, men på längre sikt är det de bolag som har en strategi kring detta som har bäst chans att överleva, menar Malton.

De senaste åren har inneburit en stor förändringsresa för Navigo. Efter en omställningsfas på fyra år har de städat i portföljen och organiserat om i ledningen. En ny strategi för bolaget har implementerats och bolaget är redo att gå in i nästa fas. I blickfånget för framtida förvärv står SME-segmentet som består av fler än 16 000 bolag bara i Sverige.

– Det är ett segment som ibland inte har tillräckligt med resurser för att tillsätta en dedikerad hållbarhetsansvarig och bygga upp en organisation kring detta. På sikt ställs det högre krav på hållbarhetsredovisning även för mindre bolag och där kan vi fungera som en paraplyorganisation som hjälper de mindre bolagen med det strategiska hållbarhetsarbetet. 

Hållbarhetsfrågor ställer nya krav på styrelserna och genom att vara ett portföljbolag blir de också en del av Navigos rapportering.

Under året har Navigo bäddat för detta genom att digitalisera och systematisera hela rapporteringsprocessen till ett molnbaserat system som alla portföljbolag rapporterar i. Från och med 2023 kommer inrapporteringen av hållbarhetsarbetet för innehaven också att ske mer regelbundet för att arbeta närmare dessa frågor.

Ett sätt att sprida kunskapen i hela organisationen är att hålla en återkommande hållbarhetskonferens. Portföljbolagen ska samtidigt få tillgång till ett digitalt utbildningspaket.

– Hållbarhet är ett komplext område, med många förkortningar och nya begrepp. Därför är det viktigt att vi bygger en kunskapsbas, så att alla når upp till en hög grundnivå.

Investeringspolicyn har uppdaterats med nya kriterier under 2022 där hållbarhetsfrågor har fått större tyngd. Grundutbildningen kommer att ha inslag av ESG, mänskliga rättigheter och anti-korruptionsfrågor, diversifiering och informationssäkerhet medan påbyggnadsdelen kommer att beröra Greenhouse Gas Protocol och olika rapporteringsstandarder. 

De större portföljbolagen har en viktig roll att fylla i hållbarhetsarbetet. Ett exempel på ett sådant bolag är Nordisk Bergteknik.

– De kan i sin tur bidra med resurser till bolagsgruppen som gör att även de kan satsa på hållbarhet. På Nordisk Bergteknik finns en hållbarhetsansvarig som kan ge stöd och guidning i arbetet.

Ett annat bolag som framgångsrikt hjälper sina kunder att bli mer hållbara är Chemgroup som effektiviserar sina kunders kemikaliehantering. Konkret hjälper de kunderna att byta ut skadliga kemikalier mot bättre alternativ, så att inte till exempel allergiframkallande eller cancerogena ämnen kommer ut i vattendragen.

Just biologisk mångfald är inte ett investeringskriterium i sig, men är däremot en viktig aspekt. 

– Vi tittar alltid på vilka värden som bolaget tillför, vilken kontext som de verkar i och vad deras arbete betyder. Om de bidrar till biologisk mångfald, såsom Chemgroup gör genom sin verksamhet, är det förstås väldigt intressant. Men vi har inte ett uttalat fokus att vi ska investera i enbart grönare ändamål, vi ser hållbarhet i en större kontext. 

Eftersom hållbarhet innebär att se till portföljbolagens bästa kan det i förlängningen innebära att de hittar hemvist i ett annat bolag där större synergier kan skapas. Ett exempel på det är försäljningen av eSite Power Systems som specialiserar sig på kraftförsörjningssystem till telekomindustrin. Köpare blev Clearblue Technologies som levererar trådlös kraft och tillsammans stärktes möjligheterna att tillhandahålla bredare energilösningar.

– Vi såg att de skulle ha en större potential i deras regi att växa och accelerera sin resa. Trådlös kraftöverföring har vid sidan av artificiell intelligens potential att bli nästa teknikrevolution. Bolagen kan uppnå många synergier genom att dra nytta av varandras kunder och teknik.

Bolaget vill också stärka det som går under Navigo-andan.

– Vi vill att det ska upplevas som en bolagsfamilj. Det ska vara korta beslutsvägar och man ska kunna diskutera saker öppet. Hållbarhetsfrågor blir viktigare för alla och där tror jag att vi kan hjälpa till med mycket. 

Slutligen är jämställdhet en annan viktig aspekt av hållbarhet. Jämställdhetsarbetet sker på styrelse och ledningsnivå där de olika organisationerna influeras att också jobba med detta.

– Vi vill bli bättre på det då många av branscherna vi verkar i är mansdominerade. Som investeringsbolag arbetar vi bland annat med att professionalisera styrelsearbetet och tillföra olika sorters kompetens vilket ger goda möjligheter att tänka bredare, avslutar Robert Malton.

Datum
Tags

26 juli – 2023
Nyhet