Navigo

navigo logo

Vår historia

Navigo grundas 2007 under namnet Pegroco Invest AB och byter under 2023 namn till Navigo Invest AB (publ). Sedan start har vi genomfört över 60 förvärv och flertalet avyttringar och börsnoteringar av våra innehav. Navigo är ett investeringsbolag med en gedigen erfarenhet och historia som kan delas in i fyra faser:

Fas 1

Grunden etableras

2007 - 2014

År 2007

Navigo grundas under namnet Pegroco Invest AB som bildas när Per Grunewald och Peter Sandberg slår samman sina respektive investeringsbolag 2007. Investeringar görs i bland annat Scandinavian Air Ambulance, Flexenclosure och Alelion. Innehavet Diakrit förvärvar sin största konkurrent Matrix.

Peter Sandberg
Per Grunewald
Peter Sandberg
Per Grunewald

År 2007

Pegroco Invest AB bildas när Per Grunewald och Peter Sandberg slår samman sina respektive investeringsbolag 2007. Investeringar görs i bland annat Scandinavian Air Ambulance och, Flexenclosure och Alelion. Innehavet Diakrit förvärvar sin största konkurrent Matrix.

År 2009 - 2011

Mellan 2009 och 2011 breddar Navigo ägarkretsen till cirka 20 personer och tar samtidigt in cirka 60 Mkr i nytt kapital. Investeringsfokus på turnaround och green tech-bolag samt affärsutveckling av befintliga innehav.

År 2009 - 2011

Mellan 2009 och 2011 breddar Pegroco ägarkretsen till cirka 20 personer och tar samtidigt in cirka 60 Mkr i nytt kapital. Verksamheten fokuserar i huvudsak på tilläggsförvärv i på affärsutveckling av befintliga innehav.

År 2014

År 2014 gör Navigo sin hittills största avyttring när Scandinavian Air Ambulance säljs till Babcock International (UK). Navigos avkastning uppgår till 5,3 gånger investerat kapital och en årlig avkastning om 37 %. Innehavet Flexenclosures omsättning når över 400 Mkr 2013. Under hösten 2014 gör Navigo en omorganisation när styrelsen beslutar att utse Thomas Brue till verkställande direktör som då ersätter Per Grunewald. Vidare genomförs två nyemissioner om totalt cirka 44 Mkr i syfte att stärka kapitalbasen och investeringskapaciteten. Navigo gör sin hittills största avyttring när Scandinavian Air Ambulance säljs och genererar en avkastning på 5,3 gånger investerat kapital och 37 % årlig avkastning.

År 2014

År 2014 gör Pegroco sin dittills största avyttring när Scandinavian Air Ambulance säljs. Innehavet Flexenclosures omsättning når över 400 Mkr 2013.

Under hösten 2014 gör Pegroco en omorganisation när styrelsen beslutar att utse Thomas Brue till verkställande direktör i Bolaget där han ersätter Per Grunewald. Vidare genomförs två nyemissioner om totalt cirka 44 Mkr i syfte att stärka kapitalbasen och investeringskapaciteten.

Fas 2

Ökat investeringstempo

2015 - 2018

År 2015

Sveriges tidigare statsminister Göran Persson tillträder som ordförande på årsstämman. Navigo (dåvarande Pegroco Invest AB) breddar ägarkretsen ytterligare och genomför emission av preferensaktier om cirka 160 Mkr. Preferensaktien listas på Nasdaq First North. Man investerar också i AB Stockholms Spårvägar.

År 2015

Pegroco Invest AB bildas när Per Grunewald och Peter Sandberg slår samman sina respektive investeringsbolag 2007. Investeringar görs i bland annat Scandinavian Air Ambulance och, Flexenclosure och Alelion. Innehavet Diakrit förvärvar sin största konkurrent Matrix.

År 2016

År 2016 inleds med avyttringen av Diakrit till Rupert Murdochs mediekoncern News Corp Australia Pty Ltd, vilken genererar en avkastning på 3,5 gånger investerat kapital och en årlig avkastning på cirka 37 %. I början på 2016 investeras i mätteknikbolaget Mantex och i juni synliggörs värdeutvecklingen i Alelion genom att aktien noteras på Nasdaq First North.

I maj samma år förvärvas 94,0 procent av bergteknikbolaget Norrbottens Bergteknik, som då omsätter cirka 100 Mkr, och Navigo grundar därmed också koncernen och navbolaget Nordisk Bergteknik. I november förvärvas 90,1 procent av RC Hisservice AB och Navigo grundar navbolaget Nordic Lift. Under 2016 förvärvas även, genom en apportemission, 33,2 procent av bilverkstadskedjan Mechanum.

År 2016

År 2016 inleds med avyttringen av Diakrit till News Corp Australia Pty Ltd. I början på 2016 investeras i mätteknikbolaget Mantex och i juni synliggörs upparbetade värden i Alelion genom att aktien noteras på Nasdaq First North.

I maj samma år förvärvas 94,0 procent av bergteknikbolaget Norrbottens Bergteknik och i november förvärvas 90,1 procent av RC Hisservice AB. Och grunden läggs därmed för navbolagen Nordisk Bergteknik och Nordic Lift. Under 2016 förvärvas även, genom en apportemission, 33,2 procent av bilverkstadskedjan Mechanum.

År 2017

Innehavet Mantex noteras på Nasdaq First North under våren 2017. Navigo ökar under våren 2017 sitt ägande i Stockholms Spårvägar till 51,7 procent av kapitalet. I juni 2017 går navbolaget Nordisk Bergteknik in i Norge när bolaget förvärvar två av Norges ledande aktörer inom bergteknik, Vestfold Fjellboring och Norsk Fjellsprengning.

Under sommaren 2017 genomförs två riktade nyemissioner av stamaktier i Navigo. Genom emissionerna tillförs bolaget cirka 70 Mkr. Nordic Furnaces (nu CalorMet) förvärvas i december 2017 genom ett inkråmsförvärv. I december fortsätter även Nordisk Bergteknik sina förvärv då man köper 90,1 procent av aktierna i Songdalen Fjellsprenging.

År 2017

Mantex noteras på Nasdaq First North under våren 2017. Pegroco ökar under våren 2017 sitt ägande i Stockholms Spårvägar till 51,7 procent av kapitalet. I juni 2017 förvärvar Nordisk Bergteknik två av Norges ledande aktörer inom bergteknik, Vestfold Fjellboring och Norsk Fjellsprengning.

Under sommaren 2017 genomförs två riktade nyemissioner av Stamaktier i Pegroco. Genom emissionerna tillförs Bolaget cirka 70 Mkr. Nordic Furnaces (nu CalorMet) förvärvas i december 2017, genom ett inkråmsförvärv. I december fortsätter även Nordisk Bergteknik sina förvärv då man köper 90,1 procent av aktierna i Songdalen Fjellsprenging.

År 2018

Navigo genomför emission av stamaktier och tillförs 275 Mkr i juli, man sätter också upp finansiella mål om att senast 2021 i koncernen nå en omsättning på minst 2 000 Mkr med en EBITDA på minst 200 Mkr. Preferensaktien byter lista till Nasdaq First North Premier Growth Market, vilket innebär att man framöver följer ett mer långtgående regelverk då Premier-segmentet i stor utsträckning tillämpar samma regelverk som Nasdaq Stockholms huvudlista.

Pegrocos Innehav Nordic Lift AB fortsätter expandera och förvärvar Hissteknik i Göteborg AB.

År 2018

2018 Pegrocos Innehav Nordisk Bergteknik förvärvar norska bergteknikbolaget Songdalen Fjellsprenging AS. Och Pegrocos preferensaktie godkänns för listning på First North Premier.

Pegroco genomför emission av stamaktier och tillförs 275 Mkr i juli Pegrocos Innehav Nordic Lift AB förvärvar Hissteknik i Göteborg AB.

Fas 3

Omställning och synliggörande av värden

2019 - 2022

År 2019

I april ansöker huvudinnehavet Flexenclosure, som tillverkar och installerar prefabricerade modulära datacenter, om företagsrekonstruktion som dock slutar med att bolaget ansöker om konkurs i oktober. Konkursen utlöser borgenskrav på Navigo om ca 104 Mkr och man ingår ett långsiktigt avtal med kreditgivarna för finansiering av borgenskraven, vilket kontinuerligt betalas av till fullo under kommande år.

Under sommaren 2019 genomgår Pegroco en större förändring. Styrelsen byts delvis ut och ny ledning tillsätts där Victor Örn tillträder som VD. Vidare renodlas innehavsportföljen i linje med den strategiförändring som görs med mer fokus på att skapa kassaflödespositiva navbolag och där den tidigare investeringskategorin Tillväxt börjar avvecklas.

Parallellt med detta fortsätter navbolagen Nordisk Bergteknik och Nordic Lift att göra viktiga tilläggsförvärv. Nordisk Bergteknik fortsätter sin expansion och breddar erbjudandet genom förvärv av grundläggningsbolaget Pålab. Pegroco bistår med resurser och kompetens när Nordisk Bergteknik i juni emitterar företagsobligationer om 300 Mkr med en ram om 400 Mkr. Obligationerna noteras på Nasdaq First North Bond Market i augusti 2019.

År 2019

I februari 2019 fortsätter Nordisk Bergteknik sin expansion genom förvärv av grundläggningsbolaget Pålab. I april ansöker Flexenclosure om företagsrekonstruktion som dock slutar med att bolaget ansöker om konkurs i oktober. Konkursen utlöste borgenskrav på Pegroco om ca 104 Mkr.

Under sommaren 2019 genomgår Pegroco en större förändring. Styrelse byts delvis ut och ny ledning tillsätts, där Victor Örn tillträder som VD. Vidare renodlas innehavsportföljen i linje med den strategiförändring som görs med mer fokus på att skapa kassaflödespositiva navbolag och där den tidigare investeringskategorin Tillväxt börjar avvecklas.

Parallellt med detta fortsätter Nordisk Bergteknik och Nordic Lift att göra viktiga tilläggsförvärv. Pegroco bistår med resurser och kompetens när Nordisk Bergteknik i juni emitterar företagsobligationer om 300 Mkr. Obligationerna noteras på Nasdaq First North Bond Market i augusti 2019. Flexenclosureaffären avslutas i början på 2020 då Pegroco ingår ett långsiktigt avtal med kreditgivarna rörande finansiering av borgenskraven.

År 2020-2021

Under 2020 når CalorMet lönsamhet och gör under första kvartalet 2021 sitt första förvärv av Industrial Furnace Tech i Eskilstuna AB. Nordisk Bergteknik och Nordic Lift fortsätter att göra förvärv av tre respektive två bolag.

Navigo överträffar sina finansiella mål från 2018 om en omsättning överstigande 2 000 Mkr med en EBITDA på minst 200 Mkr. Utfallet 2021 blir en omsättning om 2 463 Mkr med en EBITDA på 280 Mkr.

2021 börsnoterar också Navigo huvudinnehavet och navbolaget Nordisk Bergteknik på Stockholmsbörsens mid-cap lista.

År 2020

Under 2020 når CalorMet lönsamhet och gör under första kvartalet 2021 sitt första förvärv, av Industrial Furnace Tech i Eskilstuna AB. Nordisk Bergteknik och Nordic Lift fortsätter att göra förvärv av tre respektive två bolag. I oktober 2021 noteras Nordisk Bergteknik på Nasdaq Stockholm mid-cap lista.

År 2022

I mars 2022 gör Nordisk Bergteknik sitt hitintills största förvärv och expanderar till Stockholmsregionen genom förvärv av Rovalin och Soil Mixing Group. Senare under året görs ytterligare en handfull förvärv och bolaget expanderar även till Finland med avsiktsförklaring att förvärva Power Mining Oy.

I maj och juli gör Pegroco två större avyttringar, Stockholms Spårvägar avyttras till Bergkvarabuss AB och Nordic Lift säljs till TK Elevator Sweden AB. Den sistnämnda avyttringen genererar en avkastning på 5 gånger investerat kapital med en beräknad årlig avkastning om 50 %.

Navigo kommunicerar även en avsiktsförklaring om att förvärva JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet.

År 2022

I mars 2022 gör Nordisk Bergteknik sitt hitintills största förvärv, av Infrastructure Group Nordic AB. I maj och juli gör Pegroco två större avyttringar, Stockholms Spårvägar avyttras till Bergkvarabuss AB och Nordic Lift säljs till TK Elevator Sweden AB.

Fas 4

Tillväxt med ny portfölj och navstrategi

2023 - pågående

År 2023

Navigo avyttrar eSite Power Systems till kanadensiska Clear Blue Technologies International Ltd. Man ingår också avsiktsförklaring om att avyttra innehavet Mechanum till Kemphanen Invest AB.

Navigo förvärvar och etablerar grunden för tre nya navbolag – Chemgroup Scandinavia AB, Geogruppen AB och JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet, som sedermera byter namn till Vinga.

Genom förvärvet av Vinga skapar Navigo en rad positiva effekter för den framtida utvecklingen, såsom adekvat nettokassa med positivt kassaflöde och en dubblering av kapitalbasen.

Pegroco Invest AB profilerar om sig och byter namn till Navigo Invest AB (publ) för att förstärka bolagets identitet och positionering som ett västsvenskt investeringsbolag med fokus på onoterade SME-notering med navmodellen som strategi.