Navigo

navigo logo

Kallelse till extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB

Rätt att delta och anmälan till stämma

I enlighet med 4 § i lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen beslutat att inte möjliggöra deltagande från aktieägare i egen person eller genom ombud samt utomstående vid extra bolagsstämman. Aktieägarna kan endast tillvarata sin rösträtt vid stämman genom poströstning enligt nedan förfarande.

Poströstning

Aktieägarna utövar sin rätt vid extra bolagsstämman genom poströstning i enlighet med 4 § i lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Enligt styrelsens beslut är detta det enda sättet att delta och utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman den 18 juli 2022.

För att ha rätt att poströsta måste aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 8 juli 2022. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt stämmoprotokoll.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.pegrocoinvest.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte anmäla sig särskilt till stämman. Poströstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret ska vara Bolaget till handa senast kl. 17.00 den 15 juli 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Pegroco Invest AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till: oscar@pegrocoinvest.com.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.pegrocoinvest.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Poströstningsformuläret ger aktieägarna möjlighet att rösta för att en dagordningspunkt istället ska tas upp vid en fortsatt bolagsstämma. För att beslutet ska skjutas fram till en fortsatt bolagsstämma krävs det att ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. I sådana fall ska styrelsen bestämma datum för den fortsatta stämman, vid vilken aktieägare ska tillåtas att delta i egen person och genom ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 12 juli 2022.

Om stämman

Bolagsstämman hålls vid ovan angivna datum i Bolagets lokaler i Göteborg. Aktieägarna får inte delta i person eller genom ombud, utan fysiskt deltagande på stämman kommer enbart bestå av personer som fyller en funktion för att genomföra bolagsstämman (exempelvis ordförande för stämman, protokollförare och justeringsperson).

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om riktad kvittningsemission.
 8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2: Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman välja Peter Sandberg, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 3: Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd om har upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.  

Punkt 5: Styrelsen föreslår att Oscar Rolfsson och Robert Malton, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Punkt 7: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 264 346 stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 7 930,38 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma tecknare enligt tabellen nedan. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.
Aktietecknare Antal aktier
Victor Örn (verkställande direktör i Bolaget) 106 359
Joakim Winggren (vice verkställande direktör i Bolaget) 79 342
Oscar Rolfsson 60 061
Johan Sjösten 7 134
Robert Malton 11 450
Totalt / Total 264 346
 1. För varje tecknad aktie ska erläggas 17,02 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde, vilket baseras sig på den senast fastställda kvartalsrapporten (första kvartalet 2022). Betalning ska ske genom kvittning av fordran.
 2. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
 3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning, genom kvittning av fordran, för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckningen genom undertecknande av teckningslistan.
 4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 5. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Denna emission omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Övrig information:

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 44 142 287, varav 42 542 287 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier, och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 42 702 287. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com, från och med tidpunkten för kallelsens offentliggörande.

Samtliga ovanstående handlingar kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets och koncernens ekonomiska situation. Aktieägare som vill utöva sin frågerätt ska lämna en skriftlig begäran om upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningarna genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget för aktieägarna senast fem dagar före stämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem. Bolaget kommer även att hålla upplysningarna tillgängliga för aktieägarna på Bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________________

Göteborg i juli 2022

Styrelsen för Pegroco Invest AB