Navigo

Kommuniké från årsstämma i Pegroco Invest AB

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räk­ning­en och koncernbalansräkningen för 2021. Årsstämman beviljade envar av styrelseleda­möterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 902 443 000 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 15 200 000 kronor, motsvarande 9,50 kronor per utdelningsberättigad preferensaktie utdelas till aktieägarna, att ingen utdelning lämnas till ägarna av stamaktier samt att i ny räkning balanseras 887 243 000 kronor.

Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleant. Peter Sandberg, Per Grunewald, Göran Näsholm och Fredrik Karlsson omvaldes som ordinarie ledamöter. Peter Sandberg omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Bolaget ska ha en revisor. Den auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson, KPMG, valdes som huvudansvarig revisorn för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med fast arvode om sammanlagt 1 000 000 kronor, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor ska utgå vardera till Fredrik Karlsson, Göran Näsholm och Per Grunewald.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Instruktioner för valberedningen och beslut om ersättning till ledamöterna i valberedningen

Årsstämman beslutade att oförändrat anta rikt­linjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen att gälla intill nästa årsstämma – bl.a. innebärande att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot samt styrelsens ordförande – och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter men att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av stamaktier, konvertibler som ger rätt att konvertera till stamaktier och/eller teckningsoptioner som ger rätt att teckna stamaktier.

Antalet stamaktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet (inklusive genom utnyttjande av emitterade konvertibler eller teckningsoption) ska uppgå till sammanlagt högst 4 000 000 stamaktier. Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission för kapitalanskaffning och ägarspridning vid samtidig notering av bolagets stamaktie på marknadsplats men får också användas som likvid i samband med avtal om företagsförvärv och/eller annan kapitalanskaffning.

Godkännande av nyemissioner i dotterbolag

Årsstämman beslutade att godkänna den riktade emissionen av högst 5 556 aktier i dotterbolaget Nordic Lift AB till det av Yrjö Grund helägda bolaget Urbut AB och till det av Lars Kellnor helägda bolaget LPK Holding AB. Teckningskursen bestämdes till 1 386 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen är återinvesteringsvillkor enligt aktieöverlåtelseavtalet per 2018-07-12 avseende Hissteknik i Göteborg AB. Det är styrelsens bedömning att ett sådant ägarintresse som Yrjö Grunds och Lars Kellnors indirekta teckning av högst 2 778 aktier vardera skulle leda till är till gagn för Nordic Lift AB och syftar till att bidra till långsiktig värdetillväxt samt till att Pegroco Invest, Yrjö Grund och Lars Kellnor får ett gemensamt intresse av Nordic Lift ABs värdeutveckling.

Styrelsens information om initierande av arbete med framtida incitamentsprogram

Styrelsen i Pegroco Invest AB informerade om arbetet med inrättandet av långsiktigt incitamentsprogram för anställda/ledning i Bolaget. Syftet med införandet av framtida incitamentsprogram för anställda/ledning är att möjliggöra för Bolaget att rekrytera, bibehålla och motivera drivna medarbetare. Styrelsen bedömer det angeläget att medarbetarna har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen avser återkomma med förslag till extra bolagsstämma i Bolaget under året 2022 med beslutsunderlag för tilltänkt struktur för långsiktigt incitamentsprogram.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com.

Om Pegroco Invest AB

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sex huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB,
epost: victor@pegrocoinvest.com, tel: 0708 63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.