Navigo

navigo logo

Kommuniké från årsstämma i Pegroco Invest AB

Pressmeddelande 2023-05-30

Pegroco Invest AB har hållit årsstämma den 30 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räk­ning­en och koncernbalansräkningen för 2022. Årsstämman beviljade envar av styrelseleda­möterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 602 115 000 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 15 200 000 kronor, motsvarande 9,50 kronor per utdelningsberättigad preferensaktie utdelas till aktieägarna, att ingen utdelning lämnas till ägarna av stamaktier samt att i ny räkning balanseras 586 915 000 kronor.

Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleant. Peter Sandberg, Per Grunewald, Göran Näsholm och Fredrik Karlsson omvaldes som ordinarie ledamöter samt nyvaldes Göran Johansson som ordinarie ledamot. Peter Sandberg omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Bolaget ska ha en revisor. Revisionsbolaget KPMG med den auktoriserade revisorn Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor, valdes som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med fast arvode om sammanlagt 1 400 000 kronor, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor ska utgå vardera till Fredrik Karlsson, Göran Näsholm, Per Grunewald och Göran Johansson samt att ett fast arvode om 50 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att ett fast arvode om 35 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor vardera till övriga ledamöter

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Instruktioner för valberedningen och beslut om ersättning till ledamöterna i valberedningen

Årsstämman beslutade att oförändrat anta rikt­linjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen att gälla intill nästa årsstämma – bl.a. innebärande att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot samt styrelsens ordförande – och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter men att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av stamaktier, konvertibler som ger rätt att konvertera till stamaktier och/eller teckningsoptioner som ger rätt att teckna stamaktier.

Antalet stamaktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet (inklusive genom utnyttjande av emitterade konvertibler eller teckningsoptioner) ska uppgå till sammanlagt högst 8 000 000 stamaktier. Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission för kapitalanskaffning men får också användas som likvid i samband med avtal om företagsförvärv och/eller annan kapitalanskaffning.

Ändring och antagande av uppdaterad bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta en uppdaterad bolagsordning varigenom företagsnamnet ändrades till Navigo Invest AB (publ) under punkt 1, samt justering av punkt 10 avseende aktieägares rätt att delta i bolagsstämma. Ändringen innebär möjlighet för styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med 7 kap. 4 § aktiebolagslagen, möjlighet för styrelsen att besluta om att aktieägare före bolagsstämma får utöva sin rösträtt per post, att aktieägare som önskar delta i bolagsstämma ska anmäla sin avsikt därom, att aktieägare får ha med sig högst två biträden till bolagsstämma under vissa förutsättningar samt möjlighet för styrelsen att besluta om utomståendes närvarorätt vid stämman.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com.

Om Pegroco Invest AB

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB,
epost: victor@pegrocoinvest.com, tel: 0708 63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.