Navigo

Kommuniké från extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB

Pressmeddelande 2022-07-18

Pegroco Invest AB har hållit extra bolagsstämma måndag den 18 juli 2022. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman; alla i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Beslut om riktad kvittningsemission i bolaget

Extra bolagsstämma beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 264 346 stamaktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den totala ökningen av bolagets aktiekapital uppgår till högst 7 930,38 kronor.

Teckningskursen för aktierna är 17,02 kronor per aktie att betalas genom kvittning av fordran som teckningsberättigade har gentemot bolaget. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde, vilket baseras på den senast fastställda kvartalsrapporten (första kvartalet 2022).

Rätt att teckna de nya aktierna har Victor Örn (verkställande direktör i bolaget), Joakim Winggren (vice verkställande direktör i bolaget), Oscar Rolfsson, Johan Sjösten och Robert Malton. Bolagets skulder till tecknarna uppgår till sammanlagt cirka 4 499 170 kronor. Tecknarna får betala för sina tecknade aktier genom kvittning av dessa fordringar motsvarande den sammanlagda teckningskursen för samtliga aktier i förslaget.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com.