Navigo

navigo logo

Kommuniké från extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB

Godkännande av beslut avseende erbjudande om återköp av teckningsoptioner

Extra bolagsstämma beslutade att godkänna styrelsens förslag att bolaget ska erbjuda anställda i bolaget som är innehavare av utestående teckningsoptioner från tre olika teckningsoptionsprogram i bolaget att återköpa dessa teckningsoptioner.

Återköpen ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av återköpen inom ramen för i kallelsen till extra bolagsstämma angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer samt på sätt som kan anses sedvanligt för den här typen av förfarande. Det noterades att de anställda ser positivt på detta och har uttryckt vilja och avsikt att återinvestera den frigjorda likviden i bolaget.

Styrelsen har genomfört en preliminär beräkning av den totala likviden om innehavarna av teckningsoptionerna skulle acceptera erbjudandet. Den preliminära beräkningen har baserats på PwC (oberoende värderingsinstitut) preliminära bedömning av bolagets stamakties marknadsvärde samt sedvanliga antaganden om volatilitet och riskfri ränta. Enligt den preliminära beräkningen skulle den totala likviden uppgå till cirka 7,6 miljoner kronor, varav likviden för (i) teckningsoptionsprogram 2019/2022 I skulle uppgå till cirka 290 000 kronor, (ii) teckningsoptionsprogram 2020/2023 I skulle uppgå till cirka 4 000 000 kronor, och (iii) teckningsoptionsprogram 2021/2024 I skulle uppgå till cirka 3 300 000 kronor. För det fall återinvestering av det av bolaget totalt erlagda vederlaget enligt ovan sker, bedöms den totala kostnaden med anledning av återköpet för bolaget uppgå till cirka 2 300 000 kronor.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com.