Navigo

navigo logo

Kommuniké från extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB

Godkännande av nyemissioner av aktier i dotterbolag

Extra bolagsstämman att godkänna den riktade kvittningsemissionen av aktier i dotterbolaget Nordic Lift AB. Kvittningsemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Joakim Tilander (VD i Rikshiss Service AB) som betalning i samband med förvärv av aktierna i Rikshiss Service AB. Totalt emitteras högst 300 aktier vilket beräknas motsvara ett värde om cirka 408 000 kronor.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna den riktade emissionen av aktier i dotterbolaget Nordisk Bergteknik AB (publ). Apportemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Stefan Blomqvist Förvaltning AB som betalning i samband med förvärv av aktierna i S Blomquist Entreprenad AB. Totalt emitteras högst 233 333 B-aktier vilka beräknas motsvara ett värde om cirka 7 000 000 kronor.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna den riktade emissionen av aktier i dotterbolaget Nordisk Bergteknik AB (publ). Apportemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Andreas Gustafsson Holding AB, Djingis & Ninja Turnaround Management AB, Parnmo Holding AB, Louie AB och Per Lundberg Förvaltning AB som betalning i samband med förvärv av aktierna i Grundia AB. Totalt emitteras högst 526 313 B-aktier vilka beräknas motsvara ett värde om cirka 20 000 000 kronor.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna kvittningsemission av stamaktier i Bolaget. Kvittningsemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Björn Petersson och Christian Nilverius genom sitt bolag NP Förvaltning AB och betalningen sker genom kvittning av fordran. Totalt emitteras högst 349 650 stamaktier vilket beräknas motsvara ett värde om cirka 5 000 000 kronor innebärande teckningskurs om 14,30 kronor/stamaktie.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna kvittningsemission av stamaktier i Bolaget. Kvittningsemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Göran Näsholm genom sitt bolag Profun Förvaltning AB och betalningen sker genom kvittning av fordran. Totalt emitteras högst 699 300 stamaktier vilket beräknas motsvara ett värde om cirka 10 000 000 kronor innebärande teckningskurs om 14,30 kronor/stamaktie.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna kvittningsemission av stamaktier i Bolaget. Kvittningsemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Richard Kahm och betalningen sker genom kvittning av fordran. Totalt emitteras högst 69 930 stamaktier vilket beräknas motsvara ett värde om cirka 1 000 000 kronor innebärande teckningskurs om 14,30 kronor/stamaktie.

Godkännande av ändring av teckningsoptionsvillkor

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna att ändra delar av villkoren för respektive av de av Bolaget utgivna teckningsoptionerna, dvs. följande incitamentsprogram avseende teckningsoptioner: 

  1. Incitamentsprogram 2018/2021 I
  2. Incitamentsprogram 2019/2022 I
  3. Incitamentsprogram 2020/2023 I
  4. Incitamentsprogram 2020/2023 II
  5. Incitamentsprogram 2021/2024 I
  6. Incitamentsprogram 2021/2024 II

Respektive serie av utgivna teckningsoptioner inom ramen för ovan Incitamentsprogram (a-f) ska ändras på så sätt att teckningstiden ska gälla från dagen för extra bolagsstämman (dvs. 24 augusti 2021) till och med utgången av löptiden för respektive serie av teckningsoption. Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar att ändra villkoren för respektive serie teckningsoption på så sätt att teckningsoptionsinnehavarna inte ska kunna begära att Bolaget ställer ut fysiska teckningsoptionsbevis, allt i syfte för att kunna ansluta de utgivna teckningsoptionerna hos Euroclear Sweden AB.

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com.

Om Pegroco Invest AB

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB,
epost: victor@pegrocoinvest.com, tel: 0708 63 64 01.

Denna information lämnades för offentliggörande den 2021-08-24, 2021 kl. 15.15.

Erik Penser Bank AB är Pegroco Invest ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Stockholm.