Navigo

navigo logo

Kommuniké från extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB

Beslut om godkännande av transaktion

Extra bolagsstämma beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna transaktionen avseende förvärv av samtliga aktier i (i) JOOL Corporate Finance AB, org. nr 559210-8897, (ii) JOOL Securities AB, org. nr 559201-4558, (iii) JOOL Securities Oy, org. nr 3000656-9, (iv) JOOL Securities AG, org. nr CH13030178778, och (v) Kommerserådet Förvaltning AB, org. nr 556879-4480. Köpeskillingen i transaktionen ska erläggas genom kvittningsemission beskriven nedan.

Beslut om riktad kvittningsemission i bolaget

Extra bolagsstämma beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av högst 41 410 268 stamaktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den totala ökningen av bolagets aktiekapital uppgår till högst 1 242 308,04 kronor.

Teckningskursen för aktierna är 17,40 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med avtalspart som skett på armlängds avstånd och som grundar sig på stamaktiens substansvärde per den 30 juni 2022.

Rätt att teckna de nya aktierna har JOOL Invest AB, Slädynan AB, Hovenäset Förvaltning AB, Mörarps Arena AB, Förvaltnings AB Björklunden, J Winterås Invest AB, Djursvik Förvaltnings AB, Johan Karlsson Holding AB, Allansson Invest AB, Nyren Invest AB, Coola Holding AB, BNT Enterprises AB, Holm Myhrberg Invest AB, Gustav Kivilo Förvaltning AB, Fjällkroken Invest AB, Valido III AB, Epididymis AB, Förvaltningsaktiebolaget Åkerstomt, Björn Ignatius, Raheno Oy, Olli Väänänen, Financial Market Access & Solutions Holdings AG, Sebastien Elbeid, CINQUE TERRE och Loft Investments AB. Bolagets skulder till tecknarna kommer uppgå till sammanlagt cirka 720 538 663,20 kronor. Tecknarna får betala för sina tecknade aktier genom kvittning av dessa fordringar motsvarande den sammanlagda teckningskursen för samtliga aktier i förslaget.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Beslut om godkännande av aktieöverlåtelse

Extra bolagsstämma beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna överlåtelse av 800 aktier i Calormet Holding AB till Calormet Holding AB:s verkställande direktör Göran Magnusson.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com.

Om Pegroco Invest AB

Pegroco Invest AB (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco Invest AB:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB,
epost: victor@pegrocoinvest.com, tel: 0708 63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegroco Invest ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2023 klockan 17:15 CET.