Navigo

navigo logo

Meddelande om stabiliseringsåtgärder i Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergtekniks B-aktie

Som offentliggjordes den 12 oktober 2021 i pressmeddelandet avseende första dag för handel i Nordisk Bergtekniks B-aktie (”Noteringen”) har Carnegie möjlighet, men däremot ingen skyldighet, att genomföra transaktioner i Nordisk Bergtekniks B-aktie i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den nivå som i annat fall kunnat råda på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner i Nordisk Bergtekniks B-aktie får genomföras när som helst från och med första dagen för handel på Nasdaq Stockholm (den 12 oktober 2021) och under högst 30 kalenderdagar därefter. Sådana stabiliseringsåtgärder får genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt och får under inga omständigheter genomföras till ett högre pris per aktie än det som beslutades i Noteringen, det vill säga 26 kronor.

Carnegie har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder, i enlighet med artikel 5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014), har genomförts i Nordisk Bergtekniks B-aktie på Nasdaq Stockholm enligt nedan. Kontaktperson hos Carnegie är Johan Flintull, telefon: +46 8 5886 88 00.

Stabiliseringsinformation

Emittent:                                                    Nordisk Bergteknik AB (publ)

Instrument:                                                Aktie (ISIN: SE0015812128)

Erbjudandets storlek:                                 23 265 384 B-aktier (inklusive övertilldelningsoption)

Erbjudandepris:                                         SEK 26 per B-aktie

Marknad:                                                   Nasdaq Stockholm

Ticker:                                                        NORB

Stabiliseringsansvarig:                               Carnegie Investment Bank AB (publ)

Stabiliseringsåtgärder

Datum Kvantitet (antal aktier) Högsta pris(SEK) Lägsta pris (SEK) Volymviktat genomsnittspris (SEK) Valuta Handelsplats
2021-10-12 1,057,437 26.0000 25.6150 25.9591 SEK Nasdaq Stockholm
2021-10-13 225,000 26.0000 25.2900 25.6770 SEK Nasdaq Stockholm
2021-10-14 7,912 25.4900 25.4900 25.4900 SEK Nasdaq Stockholm
2021-10-15 50 25.7000 25.7000 25.7000 SEK Nasdaq Stockholm
2021-10-19 2,635 25.9000 25.9000 25.9000 SEK Nasdaq Stockholm
2021-10-20 22,795 26.0000 26.0000 26.0000 SEK Nasdaq Stockholm

Denna information är sådan som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014).

Informationen lämnades, genom nedan angiven kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 klockan 21:00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”väntar”, ”förväntar”, ”avser”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”ska”, ”bör”, ”får”, eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudandet av de värdepapper som omnämns i detta meddelande har lämnats genom ett prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 30 september 2021 och som innehåller detaljerad information om Bolaget (”Prospektet”). Detta meddelande utgör en annons och inte ett prospekt enligt förordningen (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektförordningen (vardera en ”Relevant Medlemsstat”) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(1)(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.