Navigo

navigo logo

Navigo Invest AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2024

Perioden januari – mars 2024 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 147,8 (31,0) Mkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 14,9 (12,7) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,8 (19,3) Mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till -0,13 (0,45) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till -0,13 (0,42) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -33,6 (-17,2) Mkr

Perioden januari – mars 2024 (Moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,3 (0,2) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,0 (-9,4) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -9,3 (-30,1) Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -0,11 (-0,71) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till -0,11 (-0,71) kr
 • Periodens totalresultat uppgick till -168,3 (-159,3) Mkr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -13,3 (-26,2) Mkr

Substansvärdet per den 31 mars 2024 uppgick till 9,56 kronor per stamaktie jämfört med 11,55 kronor per stamaktie 31 december 2023. Detta innebär en minskning om 17 % över kvartalet.

”Koncernens nya struktur börjar sätta sig och vi ser en fin operationell utveckling i våra innehav. Omsättningen i kvartalet uppgår till 148 Mkr med en EBITDA marginal på 10,0 procent. På rullande 12 månader omsätter nu den ”nya” koncernen 544 Mkr med en marginal på 11,6 procent. Nettoresultatet påverkas fortfarande av nedskrivningar i innehav från vår tidigare portföljstrategi samt negativ kursutveckling av Nordisk Bergteknik. Substansvärdet per aktie har påverkats negativt och uppgår nu till 9,56 kr (11,55 kr fjärde kvartalet 2023). Vi ser dock bättre marknadsförutsättningar i både Vinga och Nordisk Bergteknik och ser med optimism på framtiden. Vi är fast beslutsamma att nå vårt mål om en 15 procentig avkastning per stamaktie per år och ser goda möjligheter att nå detta mål.” säger Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ).

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://navigoinvest.com/financial-page/#rapporter

Inbjudan till webbsänd presentation av rapporten

Navigo Invest bjuder in till en webbsänd presentation onsdagen den 15 maj 2024 kl 10.00. Navigos VD och CFO kommer att presentera delårsrapporten för första kvartalet 2024 samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska. Frågor kan ställas under presentationen genom att använda formuläret bredvid videon.

Länk till webbsändning  https://www.finwire.tv/webcast/navigo-invest/q1-2024/

Denna information är sådan som Navigo Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-15 08:00 CEST.