Navigo

navigo logo

Navigo Invest AB (publ) offentliggör Delårsrapport Q2 för 2023: Nya koncernbolag skapar tillväxt

Perioden januari – juni 2023 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 150,1 (46,8) Mkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 46,5 (-7,1) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 70,8 (-14,3) Mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 0,84 (-0,26) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,81 (-0,24) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till –19,4 (-39,5) Mkr

Perioden januari – juni 2023 (Moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,6 (8,7) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -23,9 (-9,5) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 90,5 (-39,0) Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 1,07 (-0,92) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 1,03 (-0,85) kr
 • Periodens totalresultat uppgick till 155,2 (-29,1) Mkr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -16,8 (-8,8) Mkr

Substansvärdet per den 30 juni 2023 uppgick till 14,96 kronor per stamaktie jämfört med 13,58 kronor vid slutet av första kvartalet 2022 och 17,40 vid slutet av första kvartalet föregående år. Detta innebär en ökning om 10 % över kvartalet. Jämfört andra kvartalet föregående år har substansvärdet minskat med 14 %.

”Vi summerar ett intensivt kvartal med ytterligare ett nytt innehav som stärker koncernen och skapar möjligheter för fortsatt tillväxt. Trots rådande osäkra omvärldsläget har portföljen med våra Navbolag utvecklats väl. För att ytterligare förstärka och tydliggöra vår inriktning och strategi har vi nu också bytt namn till Navigo Invest. Genom den senaste tidens avyttringar har Navigos finansiella position väsentligt förstärkts och vi står nu bättre rustade för utmanande tider. Vidare ger det skuldfria innehavet Vinga tillgång till förbättrade kassaflöden och möjligheter att växa av egen kraft. Innehaven i portföljen har god potential för utveckling och genom vårt långsiktiga och strategiska arbete med våra Navbolag ser vi med tillförsikt på framtiden.”, säger Victor Örn, VD för Navigo Invest.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida:  https://navigoinvest.com/financial-page/#rapporter

Inbjudan till webbsänd presentation av rapporten

Navigo Invest bjuder in till en webbsänd presentation torsdagen den 17 augusti 2023 kl 10.00. Navigo VD och CFO kommer att presentera delårsrapporten för januari-juni 2023 samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska. Frågor kan ställas under presentationen genom att använda formuläret bredvid videon.

Länk till webbsändning: https://www.finwire.tv/webcast/navigo-invest/q2-2023/

Denna information är sådan som Navigo Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-17 08:00 CEST.