Navigo

navigo logo

Navigos navbolag Chemgroup Holding förvärvar Sisource – stärker kunderbjudandet inom kemikaliehantering

Sisource AB (”Sisource” eller ”Bolaget”) bildades år 2013, till följd av ett ledningsutköp (så kallad management buyout) från AGA Gas AB, och omsätter idag cirka 140 MSEK på årsbasis med god lönsamhet. Bolaget har drygt 30 medarbetare och tillhandahåller tjänster inom Chemical Management Services (även kallat CMS). Bolaget erbjuder tjänster som inkluderar hantering av kemiska produkter, lager, distribution samt konsultativa tjänster kring efterlevnad av lagkrav, utbildning, avfallshantering samt hantering av säkerhetsdatablad. Sisource har sitt huvudkontor i Linköping och erbjuder idag sina tjänster främst i Sverige.

Ökade krav från myndigheter, samhälle och kunder på bland annat hållbarhetsarbete och lagefterlevnad kring kemikaliehantering utgör ofta en utmaning för många företag. CMS handlar om att säkerställa och optimera hanteringen av kemikalier på arbetsplatsen. Det gemensamma kunderbjudandet från Sisource och Chemgroup skapar positiva miljö- och arbetsmiljöeffekter genom en minskning av användandet av hälso- och miljöfarliga kemikalier, samtidigt som det även skapar ekonomiska fördelar. Bolagets kunder återfinns inom olika sektorer, såsom försvar, luftfart, järnväg och övrig tillverkningsindustri.

– Vi ser mycket positivt på att nu fortsätta resan i en ny struktur som vi är övertygade blir bra för alla. Vi blir fortsatt stora ägare i nya koncernen, vilket är ett kvitto på vår framtidstro. Tillsammans blir vi starkare och kan ta ytterligare steg för att bredda och stärka vårt tjänsteerbjudande samtidigt som vi kan accelerera vår ambitiösa tillväxtresa, säger Sisource ägartrio, Ulf Hedlund, Tommy Nilsson och David Börjesson.

– Vi är glada över förvärvet av Sisource, vilket markerar en milstolpe i navbolagets Chemgroups framväxt. Bolagen kompletterar varandra väl och vi ser både affärsmässiga och organisatoriska synergier som kan införlivas, säger Victor Örn, VD för Navigo Invest AB.

Överenskommen preliminär köpeskilling uppgår till 83 MSEK. Förvärvet kommer att finansieras via egen kassa, bankfinansiering och säljarreverser samtidigt som delar av köpeskillingen kommer återinvesteras genom köp av aktier i Chemgroup Holding och i Navigo Invest AB (publ) varvid Bolagets nuvarande ägare blir långsiktiga ägare i Navigo-koncernen. Sisource kommer att ingå i underkoncernen Chemgroup Holding. Parternas ambition är att affären ska slutföras och tillträde ska ske under det tredje kvartalet 2023.

Denna information är sådan information som Navigo Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2023 kl. 18:30 CEST.