Navigo

Nordisk Bergteknik - “En naturlig del av den glödheta gruvnäringen i Sverige och Finland”

Nordisk Bergteknik har under de senaste åren blivit en oumbärlig aktör inom gruvnäringen och verkar över nationsgränserna.

– Tillsammans täcker vi in en stor del av värdekedjan. Vi prospekterar, anlägger tunnlar, krossar malm, och har en stor transportkapacitet för att flytta massor, säger Freddy Flodman, vd på Protek.

Protek, Power Mining, Norrbottens Bergteknik är alla dotterbolag till Nordisk Bergteknik och får en väsentlig del av intäkterna från gruvsektorn. Sektorn spänner alltifrån prospektering till löpande drift av gruvor åt storkunder som LKAB, Boliden och Endomines. Koncernen ser medvind inom gruvnäringen med en stadigt ökad efterfrågan på nyckelmetaller och stigande råvarupriser.

– Vi har sett en god tillväxt under många år men framtidsutsikterna ser ännu bättre ut med ökad efterfrågan på nyckelmetaller, säger Freddy Flodman vars bolag Protek är inriktat på gruv- och mineralprospektering.

"Vi ser positivt på framtiden"

Några av koncernens bolag, som inte fokuserar specifikt på gruvsektorn, äger betydelsefulla anläggningsmaskiner såsom tunnelriggar. Dessa kan användas för att anlägga tunnlar inom gruvindustrin och för traditionell infrastruktur, som Bohus Bergsprängning.

Nordisk Bergteknik är väl rustade för att möta det ökade behovet av gruvor. De flesta jobb görs mot upphandling och en trygghet är att kontrakten är tidsbundna, ofta upp till 5 år.

– Vi ser positivt på framtiden, drivkrafterna för att bolagen verksamma inom gruvor ska växa är stora. Investeringstakten är stabil.

Freddy Flodman, vd på Protek.

Hur kan ni påverka lönsamheten? 

– Genom att hela tiden förbättras inom det vi redan gör. Vi har en fördel av vår storlek och vinner ofta uppdrag för att vi har möjlighet att sätta in de resurser, maskiner och personal som krävs. 

Varför tror du att ni har lyckats så bra?

– Vi har förvärvat bolag som har haft framstående positioner i branschen och kan få ut synergieffekter av detta. Vi levererar kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

Korta och tydliga tillståndsprocesser för gruvor i Finland har enligt Freddy Flodman resulterat i många små gruvor där. Något som finska Power Mining kunde dra nytta av i ett tidigt skede.

– Riskkapital för prospekteringsbolag blir lättare tillgängligt när man kan förutse vilken tid det tar för att få tillstånd och veta vilka krav som ställs. Det skulle påverka tillgången på riskkapital för att prospektera positivt i Sverige. Inte minst har Sverige en fördel av att alla fyndigheter ligger nära befintliga samhällen. I många andra länder ligger gruvområden mer utspridda, vilket är väldigt dyrt när ny infrastruktur måste byggas upp. Ur det hänseendet är det väldigt tidseffektivt att prospektera i Sverige.

 

Positiva utsikter för metallpriserna

Metallpriserna, däribland det för elbilsbranschen så viktiga kopparpriset, väntas fortsätta stiga 11 procent fram till 2027, enligt Bloombergs databas. Den samlade analytikerkåren är därmed positiv till prisutvecklingen.

Bloombergs konsensus pekar även på en stadig prisökning på guld under de kommande fyra åren. Analytikerkåren tror på en ökning med 16 procent under samma prognosperiod.

– Det är allmänt känt att vi har mycket metaller i Sverige och efterfrågan på metaller kommer inte att avta. Med en lättare process skulle fler gruvor i Sverige kunna se dagens ljus i framtiden.

Genom att verka i en koncern med olika spetskompetenser inom gruvnäringen kan bolagen ha ett kompetensutbyte och en högre utnyttjandegrad av anläggningstillgångarna.

Merförsäljning via andra bolag i koncernen

Power Mining bildades 2014 och har hälften av sin verksamhet i Finland och hälften i Sverige. I Finland bryter de guld under jord i Pampalo-gruvan på uppdrag av Endomines.

Juha-Matti Mantere är för närvarande affärsområdeschef för Power Mining men tillträder som vd under 2024.

– Eftersom vi har kunskap om alla skeden inom gruvnäringen, från prospektering till drift, kan vi berätta för våra kunder vilka andra tjänster de också kan köpa in via oss. Då behöver det inte vara så många olika entreprenörer på arbetsplatsen. Det är där man kan hitta tydliga synergier, säger Juha-Matti Mantere.

– Vi har åt Bohus Bergsprängning säkerställt resurser som uppfyller kundens krav. Försäljningen av våra tjänster flyter smidigare i Sverige då Bohus Bergsprängning har en starkare etablering där och har utvecklat ett mycket framgångsrikt samarbete med sina kunder. Det är därför sannolikt att vi kommer att öka vår försäljning genom dem.

 

Kan man räkna med att synergierna verkar åt båda hållen?

– Ja, det tror jag! Om man kan öppna nya gruvor i Finland så finns det inte så många företag här som kan göra de jobben. Får vi uppdragen kan det till exempel leda till att Protek får merförsäljning och även Norrbottens Bergteknik, som bland annat är aktiva i Kevitsa-gruvan i Bolidens regi.

Han tror att den nya lagstiftningen från EU* kring gruvor kommer att betyda mycket för gruvdriften för EU i allmänhet och Sverige och Finland i synnerhet. 

Motivet är att öka tillgången på kritiska råvaror för framtida leveranskedjor. 

Juha-Matti Mantere är för närvarande affärsområdeschef för Power Mining men tillträder som vd under 2024.

Behovet av detta blir tydligare ställt i ljuset av att Kina producerar en majoritet av världens sällsynta jordartsmetaller, vanligtvis upp till 75 procent, men i undantagsfall upp till 90 procent, vilket visar på behovet av lokal brytning och säkrad tillgång av nyckelmetaller.

– Den nya lagstiftningen kan komma att driva på gruvdriften inom några år. Vi försöker utveckla vår egen kompetens och uppdatera maskinparken inom gruvdriften, vilket vi gör med vårt pågående gruvprojekt åt Endomines.

Fakta Gruvor i Sverige:

I Sverige finns några få stora aktörer som äger gruvor och beställer drift av gruvor till bolagen i Nordisk Bergteknik. De största är Boliden och LKAB.

Kaunis Iron driver en gruva utanför Pajala och ytterligare en tredje aktör är Lundin Mining som har en zinkgruva i Närke.

Bolidens Aitikgruva är Europas största dagbrott med kopparutvinning.

Ytterligare en koppargruva kan vara på väg att återigen tas i drift; Copperstone i Kiruna, ägd av Outokumpu, som har varit nedlagt sedan 1980/90-talet. 

 

Fakta Gruvor i Finland:

Bland de största gruvorna i Finland märks Elijärvigruvan i Kemi som är den största kromgruvan i Europa. Finland har även Europas största guldgruva i Kittilä. Talvivaaragruvan i Kajanaland är den största sulfidnickelfyndigheten i Europa. Andra stora gruvor är Kevitsa, Laiva, Pyhäsalmi, Sotkamo, Jokisivu, Pampalo och Hopeakaivos.

 

Fakta: EU-akt om kritiska råvaror för EU:s framtida leveranskedjor

En EU-akt om kritiska råvaror för EU:s framtida leveranskedjor: I november 2023 nådde EU en preliminär överenskommelse om en europeisk akt om råvaror av avgörande betydelse, eftersom efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller förväntas öka exponentiellt under de kommande åren. Rättsakten ska öka och diversifiera tillgången på kritiska råvaror i EU, stärka cirkulariteten, inbegripet återvinning och stödja forskning och innovation om resurseffektivitet och utveckling av ersättningsprodukter.

De nya reglerna ska också stärka Europas strategiska oberoende.

Datum
Tags

1 mars – 2024