Navigo

navigo logo

Nordisk Bergtekniks företagsobligationer har noterats på Nasdaq First North Bond Market

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergtekniks säkerställda företagsobligationer om 300 mkr har noterats på Nasdaq First North Bond Market.

Nordisk Bergteknik har noterat sina säkerställda företagsobligationer om 300 mkr på Nasdaq First North Bond Market med första handelsdag onsdagen den 21 augusti 2019.

Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter och har slutligt förfall i juni 2023.

Setterwalls har varit juridisk rådgivare till Nordisk Bergteknik i samband med noteringsansökan.

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

 

Datum
Tags

21 augusti – 2019                                       Nyhet,  Nordisk Bergteknik