Navigo

navigo logo

Pegroco Invest AB offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2022

Stärkt nav och exits som förändrar Pegrocos omsättning

Perioden januari-juni 2022 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 46,8 (957,0) Mkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till -7,1 (115,2) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -14,6 (76,7) Mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till -0,26 (2,05) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till -0,24 (1,90) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -54,7 (-11,7) Mkr

Perioden januari-juni 2022 (Moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 8,7 (13,9) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,4 (-19,0) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -39,0 (-11,5) Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -0,92 (-0,28) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till -0,85 (-0,26) kr
 • Periodens totalresultat uppgick till -29,1 (167,5) Mkr
 • Totalresultat per stamaktie uppgick till -0,21 (0,6) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -8,8 (-1,3) Mkr

Substansvärdet per den 30 juni 2022 uppgick till 17,40 kronor per stamaktie jämfört med 17,02 kronor vid slutet av första kvartalet 2022 och 16,14 vid slutet av andra kvartalet föregående år. Detta innebär en ökning om 2 % över kvartalet. Sedan andra kvartalet föregående år har substansvärdet ökat med 8 %.

”Under första halvåret sålde vi Stockholm Spårvägar och ingick avtal om att sälja Nordic Lift. De affärerna har bidragit till att vi kraftigt kommer att förstärka vår finansiella handlingsfrihet. Just den handlingsfriheten – i kombination med att vi aktivt för samtal med flera mycket intressanta bolag – är två viktiga pusselbitar som bidrar till att jag ser fram emot en mycket givande och spännande höst”, säger Victor Örn, för Pegroco Invest AB.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida:  https://pegrocoinvest.com/sv/rapporter/

Denna information är sådan som Pegroco Invest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-31 10:45 CET.