Navigo

Pegroco Invest AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022

Perioden januari-mars 2022 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 146,7 (490,0) Mkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 13,2 (43,1) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,7 (21,8) Mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till -0,05 (0,78) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till 5,9 (106,0) Mkr

Perioden januari-mars 2022 (Moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,8 (3,7) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,7 (-15,6) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -20,0 (11,1) Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -0,47 (0,27) kr
 • Periodens totalresultat uppgick till -70,7 (58,8) Mkr
 • Totalresultat per stamaktie uppgick till -1,70 (9,26) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till 8,8 (8,5) Mkr

Substansvärdet per den 31 mars 2022 uppgick till 17,02 kronor per stamaktie jämfört med 18,31 kronor vid slutet av fjärde kvartalet 2021 och 14,16 vid slutet av första kvartalet föregående år. Detta innebär en minskning om 7 % över kvartalet främst hänförlig till volatilitet i kursutvecklingen i det nu noterade portföljbolaget Nordisk Bergteknik. Sedan första kvartalet föregående år har substansvärdet ökat med 20 %.

”Årets första kvartal präglas av en förändrad omvärld men ändock stabil utveckling i de flesta av våra portföljbolag. Moderbolagets finansiella ställning har förbättrats avsevärt de senaste kvartalen och årsstämman beslutade om att återuppta utdelningen i vår preferensaktie.”, säger Victor Örn, för Pegroco Invest AB.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida:  https://pegrocoinvest.com/sv/rapporter/

För ytterligare information kontakta:

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com , tel: 070-863 64 01

Om Pegroco

Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sex huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Denna information är sådan som Pegroco Invest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-25 08:00 CET.