Navigo

navigo logo

Pegroco Invest AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Perioden januari-september 2022 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 79,6 (1508,6) Mkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 99,5 (199,9) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 92,3 (130,8) Mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 1,60 (2,52) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 1,48 (2,35) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till 72,7 (-21,1) Mkr

Perioden januari-september 2022 (Moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,2 (18,1) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,8 (-21,4) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,9 (-45,8) Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -0,16 (-1,10) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till -0,15 (-1,03) kr
 • Periodens totalresultat uppgick till -20,7 (166,0) Mkr
 • Totalresultat per stamaktie uppgick till -0,49 (4,01) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till 8,8 (-3,3) Mkr

Substansvärdet per den 30 sep 2022 uppgick till 16,61 kronor per stamaktie jämfört med 17,40 kronor vid slutet av andra kvartalet 2022 och 13,51 vid slutet av tredje kvartalet föregående år. Detta innebär en minskning om 5 % över kvartalet. Sedan tredje kvartalet föregående år har substansvärdet ökat med 23 %.

”Under tredje kvartalet har vi frigjort likviditet genom att våra bolagsförsäljningar av Nordic Lift och Stockholms Spårvägar slutförts. De flesta av koncernens bolag har utvecklats väl i en alltmer föränderlig omvärld, och vi är nu en plattform som står redo att accelerera vår tillväxt när intressanta möjligheter uppstår.”, säger Victor Örn, VD för Pegroco Invest AB.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida:  https://pegrocoinvest.com/sv/rapporter/

Denna information är sådan som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 november 2022 klockan 07:45 CET.

Inbjudan till webbsänd presentation av rapporten

I samband med att rapporten släpps bjuder även Pegroco Invest in till en webbsänd presentation onsdagen den 23 november 2022 kl 11.00. Pegrocos VD och CFO kommer att presentera delårsrapporten för januari-september 2022 samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska.

Länk till webbsändning: https://www.finwire.tv/webcast/pegroco-invest/q3-2022

Frågor kan ställas under presentationen genom att använda formuläret bredvid videon.