Navigo

navigo logo

Pegroco Invest AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

Finansiellt resultat

Perioden januari-mars 2021 (Koncernen)

  • Nettoomsättningen uppgick till 473,5 Mkr (259,7)
  • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 39,3 Mkr (1,8)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 9,5 Mkr (-40,0)
  • Resultatet per stamaktie uppgick till 0,23 kr (-0,97)
  • Periodens kassaflöde uppgick till 106,0 Mkr (-45,2)

Perioden januari-mars 2021 (Moderbolaget)

  • Nettoomsättningen uppgick till 3,7 Mkr (8,6)
  • Rörelseresultatet uppgick till -15,6 Mkr (2,0)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 11,1 Mkr (1,1)
  • Resultat per stamaktie uppgick till 0,27 kr (0,03)
  • Periodens kassaflöde uppgick till 8,5 Mkr (-4,6)

”Pegroco-koncernen fortsätter att utvecklas. Årets första kvartal startade i positiv anda med god utveckling både koncernens portföljbolag och i moderbolaget. Flera av våra portföljbolag har genomfört intressanta tilläggsförvärv och visat på en god utveckling. Koncernens nettoomsättning under första kvartalet ökade till 473,5 MSEK (259,7 MSEK), en ökning med 82% jämfört motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) ökade väsentligt till 39,3 MSEK (1,8 MSEK). Huvudsakliga bidragande anledningar till det ökade resultatet kommer främst från ett högre resultat inom Nordisk Bergteknik-koncernen samt inom Stockholms Spårvägar. Substansvärdet per stamaktie ökade under första kvartalet med 25% till 14,16 kr per sista mars 2021, jämfört med 11,35 kr vid slutet av fjärde kvartalet. Ökningen beror på en positiv värdeutveckling i såväl de noterade som onoterade portföljerna och är ett positivt kvitto på att Pegroco-koncernens verksamhet utvecklats i rätt riktning. Substansvärdet per stamaktie har nu ökat med hela 84% de senaste 12 månaderna.”, kommenterar Victor Örn, VD Pegroco Invest.

 

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida https://pegrocoinvest.com/sv/rapporter/

Denna information är sådan som Pegroco Invest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-25 17:30 CET.