Navigo

navigo logo

Pegroco Invest AB publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Fortsatt förbättrad lönsamhet bland portföljbolagen

Finansiellt resultat

Perioden januari-september 2021 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 859,7 (947,4) Mkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 252,3 (165,7) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 128,5 (69,8) Mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 2,47 (1,86) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -33,0 (-66,4) Mkr

Perioden januari-september 2021 (Moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 18,1 (15,0) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -21,3 (0,3) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -45,8 (39,2) Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -1,10 (0,95) kr
 • Periodens totalresultat uppgick till 166,0 (118,3) Mkr
 • Totalresultat per stamaktie uppgick till 4,01 (2,86) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till 3,3 (23,1) Mkr

”Koncernens nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 678,3 (403,9) Mkr, en ökning med
68 % jämfört motsvarande kvartal föregående år. Ökningen beror huvudsakligen på stark tillväxt i Nordisk Bergteknik-koncernen. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) i koncernen uppgick till 126,5 (95,0) Mkr, vilket är en ökning om 33 %.

Den 12 oktober innebar en ny milstolpe för Pegroco när Nordisk Bergtekning noterades på Stockholm Nasdaqs huvudlista. Resan med Nordisk Bergteknik började 2016, och sedan dess har Pegroco varit en aktiv del av den förvärvs- och tillväxtresa som genomförts där ytterligare ett 15-tal bolag förvärvats. Omsättningen har ökat från ca 100 Mkr till idag närmare två miljarder kronor.

Det är extra glädjande att så många av Pegrocos aktieägare valde att teckna aktier i Nordisk Bergteknik. Ägarbasen har nu breddats med en mängd välrenommerade institutioner som delar vår syn på den intressanta och snabbt växande bransch bolaget verkar inom samt de möjligheter till värdeskapande förvärv och utveckling som ligger framöver.

Vi ser stora möjligheter att göra tillväxtresor inom fler verksamheter framöver genom att ta med oss och nyttja de kunskaper och erfarenheter vi byggt upp inom organisationen och under vår framgångsrika uppbyggnad av Nordisk Bergteknik. Vi har ett stort inflöde av propåer där vi ser att det finns potential att utveckla både nya och befintliga koncerner.”, kommenterar Victor Örn, VD Pegroco Invest.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida https://pegrocoinvest.com/sv/rapporter/

Denna information är sådan som Pegroco Invest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-23 08:00 CET.