Navigo

navigo logo

Pegroco Invest avyttrar Scandinavian Air Ambulance

Pegroco Invest och Industrifonden, säljer Scandinavian Air Ambulance till Avincis Group, en av världens största räddnings- och flygambulanskoncerner. Scandinavian Air Ambulance är Nordens ledande flygambulansföretag med verksamhet i fyra länder. Köpeskillingen är inte officiell.

Scandinavian Air Ambulance (SAA) har expanderat kraftigt och nästan femdubblat verk-samheten sedan Pegroco och Industrifonden investerade i bolaget 2007 respektive 2009. Bolaget omsätter nu över 500 miljoner kronor och transporterar årligen mer än 15 000 patienter med sina 22 flygplan och helikoptrar från 15 baser runtom i Norden.

Avincis Group är ett av världens största flygföretag inom räddning, ambulans och brand-bekämpning. Koncernen, med över 3 000 anställda och totalt 350 helikoptrar och flyg-plan, är via fyra dotterbolag aktiv i Spanien, Italien, Frankrike, Portugal, Irland, Storbri-tannien, Norge, Australien, Chile och Peru. I och med förvärvet av och samgåendet med SAA, expanderar Avincis i Norden och får en bas för att växa vidare inom flygambulans-verksamhet i Europa.

– Vi är mycket nöjda med vår investering i SAA, säger Per Grunewald, Managing Partner på Pegroco Invest. Bolaget ges nu goda förutsättningar att fortsätta sin framgångsrika utveckling och expansion inom Avincis, med de betydande finan-siella och industriella synergier som tillförs.

SAA blir nu ett dotterbolag inom Avincis Group. Verksamheten med vd Henry Hansen fortsätter som vanligt, men nu med betydligt större resurser och styrka för vidare ex-pansion.

– Henry Hansen med sitt kvalificerade ledningsteam har under de senaste åren etablerat SAA som en ledande professionell nordisk aktör inom flyg- och helikop-terambulans, säger Tore Tolke, investeringsansvarig på Industrifonden. Det är nu naturligt att en stark industriell part tar över och tillsammans med Henry, som fortsatt betydande aktieägare, fortsätter expansionen i Norden och i Europa.

Affären kräver sedvanliga godkännanden från berörda myndigheter och kreditgivare.

Datum
Tags

27 mars – 2014                                                                      Nyhet