Navigo

navigo logo

Pegroco Invests portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2021

Lönsam tillväxt och framflyttade marknadspositioner

April – juni 2021 (Nordisk Bergteknik AB (publ))

  • Nettoomsättningen ökade till 490,5 (217,0) MSEK
  • Justerad EBIT ökade till 46,6 (18,0) MSEK, och justerad EBIT-marginal uppgick till 9,5 (8,3) %
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 36,2 (12,2) MSEK, och EBIT-marginal uppgick till 7,4 (5,6) %
  • Periodens resultat uppgick till 19,6 (5,2) MSEK

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS KOMMENTAR 

”Nordisk-koncernens tre segment har utvecklats mycket tillfredställande under det andra kvartalet med en stark tillväxt och rekordhög lönsamhet inom delar av koncernen. Vi fortsätter också att vara aktiva i konsolideringen av vår industri och har genomfört tre nya förvärv, vilket fortsätter att förstärka vår position som strategisk partner i anläggnings- och byggbranschen i enlighet med vår strategi. Sammantaget har vi gjort sex förvärv i Sverige och Norge den senaste tolvmånadersperioden. Mätt som om även dessa sex bolag varit en del av koncernen sedan 1 juli 2020, uppgick omsättningen till 1 848 MSEK med en justerad EBIT-marginal om 5,9%, att jämföra med det senaste kalenderårets 1 008 MSEK med en marginal om 5,4%.

Vi ser fram emot vår fortsatta tillväxtresa, och att ytterligare stärka vår position som en ledande strategisk partner i våra nischer inom anläggnings- och byggindustrin”, kommenterar Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på Nordisk Bergtekniks hemsida: https://nordiskbergteknik.se/sv/rapporter-och-presentationer

Pegroco avser publicera delårsrapport för andra kvartalet 2021 för Pegroco Invest AB den 31 augusti 2021.

Informationen är sådan som Pegroco Invest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-20 10:00 CET.