Navigo

navigo logo

Pegroco Invests portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Juli – september 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 119 % och uppgick till 506 (231) MSEK.
  • Organisk tillväxt uppgick till 23 (37) %.
  • Justerad EBIT ökade med 55 % till 35 (23) MSEK, tillika en marginal om 7,0 (9,8) %.
  • Periodens resultat uppgick till 14 (10) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,42 (0,51) SEK.
  • Efter periodens slut har bolagets B-aktier noterats på Nasdaq Stockholm. I samband med börsnoteringen gjordes en nyemission uppgående till 500 MSEK och en förtidsinlösen av bolagets obligation som ersattes med en ny bankfinansiering samt utökade kreditramar om 650 MSEK.

”Vi har under det tredje kvartalet fortsatt stärka vår position som en ledande strategisk partner till anläggnings- och byggindustrin. Omsättningstillväxten uppgick till 119 % varav 23 % organiskt, med en justerad EBIT-marginal om 7,0 %. Den organiska tillväxten i kombination med genomförda förvärv har inneburit en kraftig expansion de senaste tolv månaderna, och vi är nu en verksamhet som omsätter nära två miljarder på årsbasis. Med en stärkt finansiell handlingsfrihet till följd av börsnoteringen kommer vi att fortsätta ta en aktiv roll i konsolideringen av vår bransch i Norden och ligga i teknisk framkant samtidigt som våra löpande finansieringskostnader sänks betydligt”, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik AB.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://nordiskbergteknik.se/sv/rapporter-och-presentationer

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.

Ledande branschkompetens

Inom våra koncernbolag finns erfarenhet som sträcker sig tillbaka ända till 1960-talet. Basen är kunskap, kompetens och trygghet med en ständig strävan efter att utföra uppdragen till mycket hög kvalitet och säkerhet. Vi är vana vid alla sorters miljöer och arbetar i både mindre uppdrag och stora projekt. Vi erbjuder tjänster både ovan och under jord. Inom våra bolag arbetas ständigt med utrustning, verktyg, maskiner och fordon. Vi strävar efter att ha en välunderhållen och modern flotta för att hålla arbetsmiljön och driftsäkerheten i topp.

Denna information är sådan som Pegroco Invest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-18 07:45 CET.