Navigo

Pegroco säljer portföljbolaget AB Stockholms Spårvägar till Bergkvarabuss AB

Pegrocos portföljbolag AB Stockholm Spårvägar (”Bolaget” eller ”Stockholms Spårvägar”) avyttras nu till Bergkvarabuss AB. Alltsedan Pegroco investerade i Stockholms Spårvägar 2015, har verksamheten och det finansiella resultatet i Bolaget utvecklas mycket väl. På sex års tid har Bolaget ökat sin omsättning från 70 Mkr till en omsättning om 270 Mkr för 2021 samt gått från ett marginellt resultat lönsamhetsmässigt till ett positivt EBITDA-resultat om 15 Mkr för 2021.

Antalet passagerare som rest på såväl Spårväg City som Lidingöbanan har haft en synnerligen stark utveckling under perioden, med ett i branschen imponerande resultatutfall i både kvalitets- och kundnöjdhetsenkäter. Bolaget har trots stora ansträngningar inte tagit nya operatörskontrakt utan vuxit organiskt i Stockholm. En bidragande orsak till att Bolaget inte kunnat möta konkurrensen i anbudsprocesser har varit ökad konkurrens från statsstödda konkurrenter med andra finansiella möjligheter och lägre lönsamhetskrav.

Stockholms Spårvägar har genom åren utvecklat ett nära samarbete med Bergkvarabuss AB, vilket har gjort det till ett naturligt steg att Bergkvarabuss AB nu ingått avtal med Pegroco Transportation Holding AB om att förvärva dess 77 % ägande i Bolaget.

 – Resan med Stockholms Spårvägar har varit intensiv och investeringen baserade sig på erfarenheten av vår framgångsrika resa i Scandinavian Air Ambulance. Kollektivtrafikbranschen i Norden genomgår en konsolidering där bland annat ökade finansiella garantikrav från samhället försvårar för mindre entreprenöriella ägarledda företag att vara konkurrenskraftiga i marknaden. Mot den bakgrunden är affären med Bergkvarabuss AB rätt för Bolagets framtid, trots att vårt avkastningskrav ej fullt ut kunnat mötas, säger Victor Örn, VD Pegroco Invest.

Pegroco erhåller vid affär, som bedöms kunna slutföras under andra kvartalet 2022, i likvida medel 31,7 Mkr samt eftergifter på lämnade köpeskillingar ytterligare 8,5 Mkr.

Förvärvet är villkorat av att minoritetsaktieägarna i Stockholms Spårvägar accepterar att överlåta aktier till Bergkvarabuss AB i sådan omfattning att Bergkvarabuss AB uppnår lägst 90 % av det totala antalet aktier i AB Stockholms Spårvägar samt att Konkurrensverket godkänner transaktionen eller beslutar att lämna transaktionen utan åtgärd.
 

– Övertagandet stärker verksamheten under nuvarande kontraktsperiod samt ökar möjligheterna i framtida upphandlingar. Vi ser fram emot att tillsammans med Bergkvarabuss ledning och ägare utveckla företagsgruppens affärer, i synnerhet inom spårtrafik. Stockholms Spårvägar kommer att arbeta vidare under eget namn. En stor del av företagets minoritetsaktieägare är aktiva i den museala verksamheten Djurgårdslinjen, vars ägare Svenska Spårvägssällskapets Stockholmsavdelning är en av huvudägarna I Stockholms Spårvägar. I och med avyttringen erbjuds aktieägarna en ersättning om 562 kronor per aktie vilket är en rimlig ersättning ställt i relation till bolagets position, säger Magnus Braxell, VD, Stockholms Spårvägar.

– Stockholms Spårvägar är ett välskött bolag som kommer att komplettera och bredda vår verksamhet inom kollektivtrafik. Vi ser förvärvet som ett led i den satsning som Bergkvarabuss kommer att göra inom kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Målsättningen med förvärvet är givetvis att vinna kommande upphandlingar inom spårburen trafik i Stockholm och övriga landet, säger Per Thorsell, VD, Bergkvarabuss AB

Denna information är sådan som Pegroco Invest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-31 16:08 CET.