Navigo

navigo logo

Pegroco stärker det egna kapitalet efter genomförda kvittningsemissioner

De kvittningsemissioner av stamaktier i Pegroco Invest AB som godkändes på den extra bolagsstämman den 24 augusti 2021 har nu konverterats till stamaktier i Pegroco Invest AB. Totalt emitterades 1 118 880 antal aktier till ett värde om ca 16 miljoner kronor.

Det totala antalet utestående stamaktier i Pegroco Invest AB uppgår nu till 42 542 288.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december 2021 klockan 16:30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Victor Örn, VD, 070-863 64 01, victor@pegrocoinvest.com

Om Pegroco Invest AB

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sju huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.