Navigo

navigo logo

Pegrocos offentliggör Bokslutskommuniké för 2022: Fortsätter leverera på vår strategiska resa

Perioden januari – december 2022 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 104,6 (1 963,8) Mkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 86,0 (203,1) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 68,2 (83,0) Mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 1,16 (1,05) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 1,07 (0,97) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till 14,4 (-44,4) Mkr

Perioden januari – december 2022 (Moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 15,9 (15,5) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -18,9 (-32,1) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -23,1 (-35,8) Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -0,54 (-0,84) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till -0,50 (-0,78) kr
 • Periodens totalresultat uppgick till -302,5 (383,6) Mkr
 • Totalresultat per stamaktie uppgick till -7,07 (9,02) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -1,0 (15,4) Mkr

Substansvärdet per den 31 dec 2022 uppgick till 9,92 kronor per stamaktie jämfört med 16,61 kronor vid slutet av tredje kvartalet 2022 vilket innebär en minskning om 40 % över kvartalet. Nedgången är hänförlig till att Nordisk Bergtekniks aktiekurs under perioden januari till december fallit från 41,45 kr till 24,85 kr per aktie.

Vi avslutar året med att summera god utveckling i våra portföljbolag, även om substansvärdet i Pegroco för närvarande inte speglar den utvecklingen. Vi fortsätter att synliggöra värden i vår portfölj genom renodling, samtidigt som vi förstärker vår strategiska inriktning genom att etablera nya navbolag. Vi har arbetat fokuserat för att nå de positiva förändringar som nu sker i Pegroco och är övertygade om att det kommer skapa mervärde till vår portfölj och strategi på lång sikt, säger Victor Örn, VD för Pegroco Invest.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida:  https://pegrocoinvest.com/sv/rapporter/

Inbjudan till webbsänd presentation av rapporten

Pegroco Invest bjuder in till en webbsänd presentation den 28 februari 2023 kl 11.00. Pegrocos VD och CFO kommer att presentera Bokslutskommunikén för 2022 samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska och frågor kan ställas under presentationen genom att använda formuläret bredvid videon.

Länk till webbsändning: https://www.finwire.tv/webcast/pegroco-invest/pegroco-invest-q4-presentation-2022/

Denna information är sådan som Pegroco Invest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-28 08:00 CET.