Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik avser notera sina B-aktier på Nasdaq Stockholm

  • Erbjudandet förväntas innefatta en nyemission av B-aktier i Bolaget till ett värde om cirka 500 miljoner kronor och en försäljning av befintliga B-aktier motsvarande cirka 26 miljoner erbjudna av huvudaktieägaren, Pegroco Invest AB (”Pegroco” eller ”Huvudaktieägaren”)
  • Carnegie Fonder, Roosgruppen, STC Interfinans, Alf Svedulf och Gerald Engström (”Cornerstoneinvesterarna”) har åtagit sig att förvärva B-aktier i Erbjudandet för ett belopp om högst 240 miljoner kronor till en värdering om upp till cirka 1,3 miljarder kronor (marknadsvärde för samtliga utestående B-aktier i Bolaget efter utspädning och tillfört kapital) eller 26 kronor per aktie
  • Ett prospekt förväntas registreras hos Finansinspektionen och offentliggöras omkring den 30 september 2021 och första dagen för handel beräknas till omkring den 12 oktober 2021
  • Nasdaq Stockholm har godkänt Nordisk Bergtekniks ansökan om upptagande till handel under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls

Nordisk Bergteknik och huvudaktieägaren, Pegroco, har beslutat att genomföra en ägarspridning av B-aktierna i Bolaget genom en nyemission samt en försäljning av befintliga B-aktier av Pegroco. Bolagets styrelse har därför ansökt om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Noteringen förväntas främja Nordisk Bergtekniks fortsatta tillväxt och operationella strategi, bland annat genom en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden såväl som genom en diversifierad ägarbas av nya svenska och internationella aktieägare.

Victor Örn, VD för Pegroco Invest och styrelseledamot i Nordisk Bergteknik, kommenterar:

”Sedan 2016, då Pegroco blev huvudägare och etablerade koncernen, har Nordisk Bergteknik genom framgångsrika förvärv och investeringar utvecklats till att vara norra Europas största aktör med ett helhetserbjudande inom berghantering och grundläggning. Vi är mycket stolta över de senaste årens starka tillväxt och ser fortsatt ljust på framtiden baserat på bolagets goda marknadsposition, stark underliggande marknadstillväxt och en expansiv tillväxtagenda. Vi välkomnar alla nya aktieägare som deltar i denna spännande tillväxtresa.”

Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik, kommenterar:

”Som strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur, gruv- och byggindustri har vi successivt flyttat fram våra marknadspositioner och etablerat oss som en ledande regional aktör runt om i Sverige och Norge. Med utgångspunkt i vår gedigna ingenjörskompetens, betydande erfarenhet, och långa kundrelationer ska vi sträva efter att behålla och stärka våra positioner ytterligare samt komplettera nuvarande verksamhet med flera nya förvärv. Det ska ske med en ständig strävan efter att utföra varje uppdrag med högsta kvalitet samt säkerhet, och inte minst med hållbarhet i fokus”.

Mats O. Paulsson, Styrelseordförande i Nordisk Bergteknik, kommenterar:

”Nordisk Bergteknik verkar på en betydande och stabilt växande marknad med en hög andel slutkunder från den offentliga sektorn. Vi ser ett fortsatt stort nationellt behov av att såväl underhålla som förädla transportnäten, samtidigt som den gröna omställningen kommer att kräva en helt ny och kompletterande typ infrastruktur och stadsutveckling – trender som gynnar Nordisk Bergteknik som en ledande aktör inom sitt område – under lång tid framöver. En notering av Nordisk Bergtekniks B-aktier är ett logiskt och viktigt steg för att ytterligare utveckla vårt erbjudande, verksamhet samt varumärke och vi ser fram emot att kunna erbjuda möjligheten för en bredare grupp av aktieägare att följa med på den här expansiva resan”.

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet förväntas innefatta en nyemission av B-aktier i Bolaget till ett värde om cirka 500 miljoner kronor (före transaktionskostnader) och en försäljning av befintliga B-aktier erbjudna av Pegroco. Syftet med Erbjudandet och upptagandet till handel av Nordisk Bergtekniks B-aktier på Nasdaq Stockholm är att understödja Bolagets fortsatta förvärvsresa, bredda Bolagets ägarbas samt att ge tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna.

Pegroco kommer efter Erbjudandet fortsatt ha ett väsentligt aktieinnehav i Bolaget. Pegroco har uttalat att de avser kvarvara som aktieägare i Bolaget på lång sikt.

B-aktierna kommer att erbjudas till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige och Norge.

Carnegie Fonder, Roosgruppen, STC Interfinans, Alf Svedulf och Gerald Engström (”Cornerstoneinvesterarna”) har åtagit sig att förvärva B-aktier i Erbjudandet för ett belopp om högst 240 miljoner kronor till en värdering om upp till cirka 1,3 miljarder kronor (marknadsvärde för samtliga utestående B-aktier i Bolaget efter utspädning och tillfört kapital).

Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att ingå i prospektet hänförligt till Erbjudandet, som förväntas publiceras omkring den 30 september 2021. Första dagen för handel beräknas till omkring den 12 oktober 2021.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att Nordisk Bergteknik uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Nordisk Bergtekniks B-aktier på Nasdaq Stockholm under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att Nordisk Bergteknik inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för dess B-aktier är uppfyllt.

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur, gruv- och byggindustri. Koncernen, som idag enligt Nordisk Bergtekniks bedömning är norra Europas största aktör med ett helhetserbjudande inom berghantering och grundläggning, driver ett 16-tal operationella bolag med starka positioner och varumärken på den regionala marknaden runt om i Sverige och Norge. Inom koncernen finns bolag vars erfarenhet sträcker sig tillbaka ända till 1960-talet. Basen för verksamheten är gedigen ingenjörskompetens, betydande erfarenhet, långa kundrelationer och en ständig strävan efter att utföra varje uppdrag med högsta kvalitet och säkerhet, samt med hållbarhet i fokus.

Nordisk Bergteknik verkar på en marknad med god underliggande tillväxt. Koncernens kunder är huvudsakligen privata bolag, som i sin tur har helhetsuppdrag åt stat och kommun, med inriktning mot offentlig sektor och samhällsgemensam infrastruktur. Nordisk Bergteknik är vana vid alla sorters miljöer och arbetar i både mindre uppdrag och större projekt, då ofta som en av flera samarbetspartners.

Nordisk Bergteknik har gedigen lokalkännedom inom dotterbolagens respektive områden. Även om Koncernen i sin nuvarande form grundades nyligen har dess dotterbolag lång erfarenhet av komplexa projekt i olika miljöer och inom flera discipliner.

Per den 30 juni 2021 hade bolaget 751 anställda.

UTVALD FINANSIELL INFORMATION
12 månader 6 månader
Mkr 2019 2020 H1 2020 H1 2021
Nettoomsättning 710,4 1 007,5 428,4 824,8
EBITDA 96,3 135,3 60,3 112,5
EBITDA-marginal, % 13,6% 13,4% 14,1% 13,6%
Justerad EBITDA 101,6 144,9 66,8 119,4
Justerad EBITDA-marginal, % 14,3% 14,4% 15,6% 14,5%
EBIT 37,3 45,3 17,4 46,7
EBIT-marginal, % 5,2% 4,5% 4,1% 5,7%
Justerad EBIT 42,6 54,9 24,0 53,6
Justerad EBIT-marginal, % 6,0% 5,4% 5,6% 6,5%

Finansiella mål

Bolagets styrelse har fastställt följande finansiella mål:

  • Tillväxt: Uppnå en total årlig omsättningstillväxt överstigande 15% över en konjunkturcykel, generat genom såväl organisk tillväxt som genom kompletterande förvärv.
  • Marginal: Koncernen strävar efter att den justerade EBIT-marginalen ska överstiga 7% på medellång sikt.
  • Kapitalstruktur: Nordisk Bergtekniks mål är att nettoskuldsättningen inte ska överstiga 2,5 gånger justerad EBITDA RTM. Skuldsättningen kan tillfälligt vara högre, exempelvis i samband med större förvärv.
  • Utdelningspolicy: Nordisk Bergtekniks mål är att över tid dela ut upp till 40% av årets nettoresultat. Hänsyn ska tas till Koncernens förvärvs- och tillväxtmöjligheter samt finansiella ställning och kassagenerering.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”), samt Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) är Joint Bookrunners (tillsammans med Sole Global Coordinator, definerade som ”Managers”). Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och Huvudaktieägaren. Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Managers.

[1] Bolagets bedömning.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Victor Örn, VD, Pegroco Invest, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudandet av de värdepapper som omnämns i detta meddelande kommer, om det lämnas, lämnas genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget. Detta meddelande utgör en annons och inte ett prospekt enligt förordningen (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektförordningen (vardera en ”Relevant Medlemsstat”) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(1)(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna information är sådan som Pegroco Invest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-27 08:00 CET.