Navigo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik förvärvar BGS Svensson – stärker erbjudandet och marknadspositionen i Västra Götaland ytterligare

BGS Svensson, grundades 2008 och förväntas under helåret 2021 omsätta 90–100 MSEK med en mycket god lönsamhet som kommer bidra till en förstärkt marginal för koncernen. BGS Svensson är specialister inom allmänna grundläggningsarbeten samt grundförstärkning med inriktning på befintliga fastigheter. BGS Svensson, som arbetar över hela Sverige och delar av Norge, har sitt säte i Kungshamn i Sotenäs kommun.

– Nordisk Bergteknik är en aktiv aktör inom den pågående konsolideringen av branschen, och vi är väldigt positiva till möjligheten att förvärva BGS Svensson. Det är ett väl ansett bolag med en lång erfarenhet av grundläggning som delar våra ambitioner kring leveranssäkerhet och kvalitet. Förvärvet kompletterar vårt erbjudande och stärker oss ytterligare inom segmentet Grund Sverige. Att vi dessutom ytterligare stärker vår geografiska närvaro i Västra Götaland genom förvärvet, ser vi som strategiskt viktigt då denna marknad befinner sig i en rejäl expansionsfas, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Köpeskillingen uppgår maximalt till 88,2 MSEK och erläggs genom 50 MSEK i likvida medel, 25 MSEK genom återinvestering i aktier i Nordisk Bergteknik AB, 3,2 MSEK i säljarrevers, samt en tilläggsköpeskilling om högst 10 MSEK. Aktierna kommer att emitteras i enlighet med mandat från årsstämman 2021 och innebär ett överlåtelseförbud (s.k. lock up-åtagande) till hösten 2022.

BGS Svensson kommer att konsolideras från 30 november 2021 och redovisas i segmentet Grund Sverige. Förvärvet bedöms bidra med i storleksordningen 0,20 kronor per aktie på årsbasis baserat på antal utestående aktier efter förvärvet.

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.

Denna information är sådan som Pegroco Invest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-30 11:00 CET.