Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik förvärvar Grundia och stärker positionen ytterligare i Västra Götaland

Grundia, som omsätter cirka 120 Mkr på årsbasis och har ett 40-tal medarbetare, är specialister inom två områden – diverse grundläggningsarbeten på entreprenad samt grundförstärkning av befintliga fastigheter. Bolagets uppdragsgivare återfinns bland offentlig förvaltning, inom industrin samt bland kommersiella och privata fastighetsägare. Grundia arbetar över hela Sverige och med utgångspunkt i Västra Götaland. I samarbete med olika partners tillhandahåller bolaget även tjänster för schakt- och dräneringsarbeten, injekteringar och bergförstärkningar.

– Nordisk Bergteknik har tagit och avser ta en aktiv roll i den pågående konsolideringen av branschen, och vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva Grundia. Det är ett väl ansett bolag med kompetent ledning och högt kvalificerade medarbetare som delar vår syn på affärsmannaskap och värdegrund. Förvärvet kompletterar vårt erbjudande och medför betydande synergier. Vi stärker dessutom vår geografiska närvaro i Göteborgsområdet, vilket givetvis är väldigt positivt då det är en expansiv marknad, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Köpeskillingen uppgår till 82 Mkr vid tillträde, samt en tilläggsköpeskilling om högst 16 Mkr, beroende på det finansiella utfallet de kommande tre åren. 20 Mkr av köpeskillingen återinvesteras genom köp av aktier i Nordisk Bergteknik och därutöver emitterar Nordisk Bergteknik 37 000 teckningsoptioner till de fem säljarna i Grundia, som därmed blir långsiktiga ägare i Nordisk Bergteknik.

Grundia värderas därmed, med maximal tilläggsköpeskilling, till 98 Mkr på skuldfri basis.

Tillträde är planerat att ske i slutet av maj 2021.

Denna information är sådan som Pegroco Invest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-14 18:25 CET.