Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik genomför sitt största förvärv hittills – expanderar i Stockholmsregionen genom förvärv av Rovalin och Soil Mixing Group

Rovalin grundades 2014 och har idag 45 medarbetare. Bolaget erbjuder tjänster inom grundläggning och har en ledande marknadsposition som leverantör av ett heltäckande erbjudande inom djupgrundläggning. Verksamheten har sin bas i Nykvarn och verkar i huvudsak i Stockholmsområdet, men kommer framöver även att förstärka Nordisk Bergtekniks geografiska närvaro i de norra delarna av Sverige. Soil Mixing Group erbjuder tjänster inom jord- och markförstärkning för fastigheter och anläggningsprojekt runt om i Sverige och i Norge och har idag 22 medarbetare.

”Vi är mycket glada att välkomna Rovalin och Soil Mixing Group till Nordisk Bergteknik. Vi har sedan tidigare arbetat med varandra i olika projekt och vi vet att bolagen har medarbetare med hög kompetens. Det är dessutom vårt största förvärv hittills och sker inom vårt mest lönsamma segment, vilket innebär att koncernens marginal kommer förstärkas. Vidare kompletterar de våra befintliga bolag inom segmentet Grund Sverige och breddar vårt erbjudande ytterligare. Samtidigt ökar vi vår närvaro längs med Norrlands industrikust och i delar av Norge, områden som har stora infrastruktursatsningar under kommande åren”, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik.

”Vi har arbetat med flera av Nordisk Bergtekniks bolag tidigare och vet att vi kompletterar varandra väl. Det känns väldigt stimulerande att ta klivet in i koncernen och bidra på den fortsatta resan. Som en del av Nordisk Bergteknik får vi goda möjligheter att ta nästa steg även i vår utveckling”, säger Johan Saarela, VD för Rovalin.

”Steget in i Nordisk Bergteknik känns spännande för oss och vi ser fram emot att bli en del av ett större sammanhang där vi kan utveckla vår affär och våra medarbetare”, säger Stefan Dahlin, VD för Soil Mixing Group.

”Connecting Capital är glada att genom affären bidra till att ytterligare stärka Nordisk Bergtekniks erbjudande”, säger Tomas Ståhl, VD för Connecting Capital.

Köpeskillingen uppgår till 178 MSEK och erläggs med 49 MSEK i likvida medel vid tillträdet, 54 MSEK genom återinvestering i aktier i Nordisk Bergteknik och 75 MSEK genom en säljarrevers. Aktierna kommer att emitteras i enlighet med bemyndigande från årsstämman 2021 och innefattar ett överlåtelseförbud (s.k. lock-up åtagande) till våren 2023.

Förvärvet är villkorat av godkännande av Konkurrensverket och tillträde kommer ske i samband med att godkännande har erhållits. Förvärvet kommer att redovisas i segmentet Grund Sverige och bedöms bidra med i storleksordningen 0,80 kronor i resultat per aktie på årsbasis baserat på förväntat antal utestående aktier efter förvärvet.  

För ytterligare information kontakta:

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com , tel: 070-863 64 01

Om Pegroco

Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sex huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Denna information är sådan som Pegroco Invest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-17 08:45 CET.