Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik offentliggör Delårsrapport Q1: Ökad tillväxt och stärkt marginal trots oroliga tider

Januari – mars 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 89 % och uppgick till 632 (334) MSEK.
  • Organisk tillväxt uppgick till 29 (19) %.
  • Justerad EBIT ökade till 22 (7) MSEK, tillika en marginal om 3,5 (2,1) %.
  • Periodens resultat uppgick till 10 (3) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,19 (0,24) SEK.

”Årets första kvartal uppvisade en fortsatt stark tillväxt och lönsamhetsutveckling. Vår justerade EBIT-marginal uppgick till 3,5 %, vilket är en tydlig förbättring mot samma period föregående år (2,1).Under kvartalet kommunicerade vi vårt största förvärv någonsin, Rovalin och Soil Mixing Group. Genom förvärvet expanderar Nordisk Bergteknik i Stockholmsregionen som är en av Nordens största lokala marknader inom grundläggning. Vi ser fortsatt stora infrastruktursatsningar och en hög efterfrågan på våra tjänster vilket skapar förutsättningar för ytterligare ett framgångsrikt år för Nordisk Bergteknik”, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik AB.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://nordiskbergteknik.se/rapporter-och-presentationer/

Denna information är sådan som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2022 klockan 07:45 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com , tel: 070-863 64 01

Om Pegroco

Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sex huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.