Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik offentliggör delårsrapport Q3: Stark finansiell utveckling och framflyttade marknadspositioner

Juli – september 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 75 % och uppgick till 885 (506) MSEK
  • Organisk tillväxt ökade med 29 (19) %
  • Justerad EBIT ökade med 97 % och uppgick till 69 (35) MSEK, tillika en marginal om 7,8 (7,0) %
  • Periodens resultat ökade till 41 (14) MSEK
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning ökade med 76 % och uppgick till 0,74 (0,42) SEK

”Nordisk Bergteknik fortsätter att stärka sina lokala marknadspositioner och levererar en mycket stark tillväxt med ökad lönsamhet under årets tredje kvartal. Nettoomsättningen ökade med 75 %, varav 29 % avsåg organisk tillväxt. Verksamheten omsätter nu över tre miljarder på årsbasis med en justerad EBIT-marginal om 7 %. Genom vår starka tillväxt har vi flyttat fram våra positioner samtidigt som vi skapar synergivinster, vilket över tid bidrar till att höja vår marginal ytterligare. Vi har också lyckats stärka vårt kassaflöde under kvartalet, trots den starka organiska tillväxten. Även om omvärldsläget är fortsatt osäkert samt utmanande och kräver att vi är lyhörda och flexibla ser vi en stark efterfrågan på våra tjänster inom samtliga segment även framöver”, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik AB.

Delårsrapporten finns i sin helhet på bolagets hemsida: https://nordiskbergteknik.se/rapporter-och-presentationer/

Denna information är sådan som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 november 2022 klockan 10:00 CET.