Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik offentliggör prospekt för erbjudande om teckning av B-aktier samt notering på Nasdaq Stockholm

Erbjudandet i sammandrag

 • Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och Norge och institutionella investerare i Sverige och internationellt.
 • Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige och Norge beräknas pågå från den 1 oktober 2021 till och med den 10 oktober 2021 och anmälningsperioden för institutionella investerare i Sverige och internationellt beräknas pågå från den 1 oktober 2021 till och med den 11 oktober 2021.
 • Teckningskursen per B-aktie i Erbjudandet är 26 kronor, motsvarande ett marknadsvärde av Nordisk Bergteknik om sammanlagt cirka 1 308 MSEK efter Erbjudandet.
 • Erbjudandet utgörs av 19 230 769 nyemitterade B-aktier och 1 000 000 befintliga B-aktier (som erbjuds av Pegroco Invest AB, (”Pegroco”)) motsvarande cirka 526 MSEK.
 • I syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att, på begäran av Joint Bookrunners, nyemittera ytterligare högst 3 034 615 B-aktier motsvarande högst cirka 79 MSEK ("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande cirka 15 % av antalet B-aktier som omfattas av Erbjudandet.
 • Om Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet, kommer Erbjudandet att omfatta totalt 22 265 384 nya B-aktier och 1 000 000 befintliga B-aktier i Bolaget, motsvarande cirka 43,7 % av det totala antalet B-aktier och 23,9 % av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet.
 • Nyemissionen i Erbjudandet, exklusive Övertilldelningsoptionen, kommer att tillföra Bolaget totalt cirka 500 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
 • Carnegie Fonder, RoosGruppen AB, STC Interfinans, Alf Svedulf och Gerald Engström ("Cornerstoneinvesterarna") har, på samma villkor som övriga investerare, åtagit sig att teckna 9 230 765 B-aktier i Erbjudandet, vilket motsvarar totalt cirka 240 MSEK och cirka 45,6 % av Erbjudandet förutsatt att Erbjudandet fulltecknas exklusive Övertilldelningsoptionen.
 • Beräknad första dag för handel i Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm är den 12 oktober 2021. Bolagets B-aktier kommer att handlas under kortnamnet ”NORB”.
 • Beräknad likviddag är den 14 oktober 2021.
 • Fullständig information om villkoren i Erbjudandet återfinns i det prospekt som Bolaget har upprättat med anledning av Erbjudandet och noteringen av B-aktierna på Nasdaq Stockholm. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och är nu tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nordiskbergteknik.se, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Victor Örn, VD för Pegroco Invest och styrelseledamot i Nordisk Bergteknik, kommenterar:

”Sedan 2016, då Pegroco blev huvudägare och etablerade koncernen, har Nordisk Bergteknik genom framgångsrika förvärv och investeringar utvecklats till att vara norra Europas största aktör med ett helhetserbjudande inom berghantering och grundläggning. Vi är mycket stolta över de senaste årens starka tillväxt och ser fortsatt ljust på framtiden baserat på bolagets goda marknadsposition, stark underliggande marknadstillväxt och en expansiv tillväxtagenda. Vi välkomnar alla nya aktieägare som deltar i denna spännande tillväxtresa.”

Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik, kommenterar:

”Som strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur, gruv- och byggindustri har vi successivt flyttat fram våra marknadspositioner och etablerat oss som en ledande regional aktör runt om i Sverige och Norge. Med utgångspunkt i vår gedigna ingenjörskompetens, betydande erfarenhet, och långa kundrelationer ska vi sträva efter att behålla och stärka våra positioner ytterligare samt komplettera nuvarande verksamhet med flera nya förvärv. Det ska ske med en ständig strävan efter att utföra varje uppdrag med högsta kvalitet samt säkerhet, och inte minst med hållbarhet i fokus”.

Mats O. Paulsson, Styrelseordförande i Nordisk Bergteknik, kommenterar:

”Nordisk Bergteknik verkar på en betydande och stabilt växande marknad med en hög andel slutkunder från den offentliga sektorn. Vi ser ett fortsatt stort nationellt behov av att såväl underhålla som förädla transportnäten, samtidigt som den gröna omställningen kommer att kräva en helt ny och kompletterande typ infrastruktur och stadsutveckling – trender som gynnar Nordisk Bergteknik som en ledande aktör inom sitt område – under lång tid framöver. En notering av Nordisk Bergtekniks B-aktier är ett logiskt och viktigt steg för att ytterligare utveckla vårt erbjudande, verksamhet samt varumärke och vi ser fram emot att kunna erbjuda möjligheten för en bredare grupp av aktieägare att följa med på den här expansiva resan”.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Syftet med Erbjudandet och upptagandet till handel av Nordisk Bergtekniks B-aktie på Nasdaq Stockholm är att understödja Bolagets fortsatta förvärvsresa, bredda Bolagets aktieägarbas samt att ge tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Nordisk Bergtekniks styrelse anser dessutom att en notering av Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm är ett viktigt steg i Bolagets utveckling som kommer att öka kännedomen om Bolaget och dess verksamhet.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 9 september 2021 bedömt att Bolaget uppfyller Nasdaq Stockholms noteringskrav, förutsatt att sedvanliga villkor, däribland spridningskravet för Bolagets B-aktier, uppfylls senast per första dagen för handel på Nasdaq Stockholm. Bolagets styrelse avser att fullfölja ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm och handeln beräknas påbörjas den 12 oktober 2021.

Om Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 20 230 769 B-aktier, varav 19 230 769 nya B-aktier kommer emitteras av Bolaget och återstående 1 000 000 befintliga B-aktier erbjuds av Huvudägaren. Erbjudandet är uppdelat i två delar (i) erbjudandet till allmänheten i Sverige och Norge och (ii) erbjudandet till institutionella investerare i Sverige och i utlandet.

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att, på begäran av Joint Bookrunners, emittera ytterligare högst 3 034 615 B-aktier till Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”), motsvarande högst 15 % av det totala antalet B-aktier som omfattas av Erbjudandet. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet högst 23 265 384 B-aktier, vilket motsvarar 43,7 % av B-aktierna och 23,9 % av totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet.

Teckningskursen i Erbjudandet är 26 SEK per B-aktie. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse i samråd med Carnegie, baserat på de diskussioner som föregått de åtaganden som gjorts av Cornerstoneinvesterare, kontakter med vissa andra institutionella investerare, rådande marknadsförhållanden samt en jämförelse med marknadspriset för andra jämförbara börsnoterade bolag.

Cornerstoneinvesterarna har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att teckna 9 230 765 B-aktier i Erbjudandet motsvarande ett totalt belopp om cirka 240 MSEK, motsvarande cirka 45,6 % av Erbjudandet förutsatt att Erbjudandet fulltecknas, exklusive Övertilldelningsoptionen.

Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 526 MSEK om Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas samt till cirka 605 MSEK om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Beräknad första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är den 12 oktober 2021. Beräknad likviddag är den 14 oktober. Bolagets B-aktier kommer att handlas under kortnamnet ”NORB”.

Se Prospektet för ytterligare information om Erbjudandet.

Prospekt och anmälan

Fullständiga villkor avseende Erbjudandet återfinns i det Prospekt som Bolaget har upprättat med anledning av Erbjudandet och noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) samt publicerats av Nordisk Bergteknik på Bolagets webbplats www.nordiskbergteknik.se.

Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Carnegies webbplats för pågående erbjudanden, www.carnegie.se, på Swedbanks webbsida, www.swedbank.se/prospekt, Nordeas webbsida www.nordea.se/prospekt, samt på Nordnets webbsida www.nordnet.se/se/kampanjer/ipo/nordisk-bergteknik, samt norska webbsida, www.nordnet.no/no/kampanjer/nordisk-bergteknik, och inom några dagar även publiceras i Finansinspektionens prospektregister, https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/.

Allmänheten i Sverige och Norge kan anmäla teckning enligt Erbjudandet via Nordnets internettjänster www.nordnet.se/se/kampanjer/ipo/nordisk-bergteknik respektive www.nordnet.no/no/kampanjer/nordisk-bergteknik, samt via Carnegie för befintliga kunder.

Preliminär tidsplan

Offentliggörande av prospektet                                                 30 september 2021

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige och Norge           1 oktober – 10 oktober 2021

Anmälningsperiod för institutionella investerare                        1 oktober – 11 oktober 2021

Första dag för handel                                                                12 oktober 2021

Likviddag                                                                                   14 oktober 2021

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur, gruv- och byggindustri. Koncernen, som idag enligt Nordisk Bergtekniks bedömning är norra Europas största aktör med ett helhetserbjudande inom berghantering och grundläggning, driver ett 16-tal operationella bolag med starka positioner och varumärken på den regionala marknaden runt om i Sverige och Norge. Inom koncernen finns bolag vars erfarenhet sträcker sig tillbaka ända till 1960-talet. Basen för verksamheten är gedigen ingenjörskompetens, betydande erfarenhet, långa kundrelationer och en ständig strävan efter att utföra varje uppdrag med högsta kvalitet och säkerhet, samt med hållbarhet i fokus.

Nordisk Bergteknik verkar på en marknad med god underliggande tillväxt. Koncernens kunder är huvudsakligen privata bolag, som i sin tur har helhetsuppdrag åt stat och kommun, med inriktning mot offentlig sektor och samhällsgemensam infrastruktur. Nordisk Bergteknik är vana vid alla sorters miljöer och arbetar i både mindre uppdrag och större projekt, då ofta som en av flera samarbetspartners.

Nordisk Bergteknik har gedigen lokalkännedom inom dotterbolagens respektive områden. Även om Koncernen i sin nuvarande form grundades nyligen har dess dotterbolag lång erfarenhet av komplexa projekt i olika miljöer och inom flera discipliner.

Om Pegroco Invest AB
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 7 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Stockholm.

Rådgivare

Carnegie är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”), och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) är Joint Bookrunners (tillsammans med Sole Global Coordinator, definierade som ”Managers”). Setterwalls Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Bolaget och Pegroco. Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Managers.

Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 klockan 11:30 CEST.

För mer information, vänligen kontakta

Victor Örn, VD, Pegroco Invest, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudandet av de värdepapper som omnämns i detta meddelande har lämnats genom ett prospekt som tillhandahållits av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget. Detta meddelande utgör en annons och inte ett prospekt enligt förordningen (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektförordningen (vardera en ”Relevant Medlemsstat”) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(1)(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelandet.

Information till distributörer

Med anledning av produktstyrningskrav i: (a) EU-direktivet 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, ("MiFID II"), (b) artiklar 9 och 10 i Kommissionens delegerande direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av MiFID II, och (c) kapitel 5 i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2017:2, (sammantaget "MiFID IIs produktstyrningskrav"), och utan ersättningsansvar för skador som kan åvila en "producent" (i enlighet med MiFID IIs produktstyrningskrav) i övrigt kan ha därtill, har aktier i Bolaget varit föremål för en produktgodkännandeprocess, där målmarknaden för aktier i Bolaget är (i) icke-professionella kunder och (ii) investerare som uppfyller kraven för professionella kunder och jämbördiga motparter, var och en enligt MiFID II ("målmarknaden"). Oaktat målmarknadsbedömningen ska distributörerna notera att: värdet på aktierna i Bolaget kan minska och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela eller delar av det investerade beloppet; aktier i Bolaget erbjuder ingen garanterad intäkt och inget kapitalskydd; och en investering i aktier i Bolaget är endast lämpad för investerare som inte behöver en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd, som (antingen enbart eller ihop med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och som har tillräckliga medel för att kunna bära sådana förluster som kan uppstå därav. Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i några avtalsmässiga, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner i förhållande till Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som (a) en lämplighets- eller passandebedömning i enlighet med MiFID II; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Bolaget.

Varje distributör är ansvarig för sin egen målmarknadsbedömning rörande aktier i Bolaget och för att bestämma lämpliga distributionskanaler.