Navigo

navigo logo

Rätt timing för Vinga Wealth Management

Vill du också investera på den heta nordiska räntemarknaden med personlig rådgivning? Vinga startade nyligen det nya affärsområdet Vinga Wealth Management som ett svar på det stora intresset från kunderna.

– Vi har en stor efterfrågan hos våra kunder att erbjuda rådgivning kring en bredare portfölj av investeringar. Detta samtidigt som vi ville bygga på vår styrka inom räntesegmentet, säger Johannes Westin, senior rådgivare på Vinga Wealth Management.

Timingen är också optimal med tanke på den rådande heta marknaden för nordiska räntor.

– Den extra avkastning en investerare kan erhålla på den nordiska marknaden kompenserar mer än väl för den risk som tas, konstaterar Johannes Westin.

Genom den nya förmögenhetsförvaltningen får kunderna tillgång till hela bredden inom ränteportföljen – allt från onoterade high yield-obligationer, till statsobligationer och noterade företagsobligationer.

I framtiden kommer det att bli viktigare att kunna erbjuda personlig rådgivning inom förmögenhetsförvaltning, vilket samtidigt skapar möjligheter att höja kundens förväntade avkastning.

"Båda dessa önskemål tillgodoser vi med vårt erbjudande."

De senaste fem åren har inneburit en explosion av onlinebaserade rådgivningstjänster.

– Det har såklart har sina fördelar, men tar helt bort möjligheten att få en personlig rådgivare som man kan skapa en välbalanserad portfölj tillsammans med, utifrån varje kunds unika förutsättningar.

 

Tillgodoser kundernas önskemål

Aktiva kunder har efterfrågat en personlig rådgivare som inte först handlar obligationer i sin egen bok, utan som fokuserar på de obligationer som faktiskt bedöms vara bäst för kunderna. De mindre aktiva kunderna har samtidigt uppskattat den personliga kontakten för att lättare kunna navigera på en komplex marknad.

Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men betydligt mindre transparent. Det kan vara svårt att få tillgång till såväl information som aktuella priser.

Avsaknaden av information innebär att kunden sällan blir informerad om vilka alternativ av obligationer som finns att tillgå inom ett segment utan snarare blir erbjuden den produkt som till exempel investmentbanken har något slags incitament i (till exempelvis handlat upp obligationen i fråga på egen bok).

– Det innebär att kunden ofta saknar insyn i prissättningen som obligationen handlas i, och därav enbart har en begränsad möjlighet att få bästa möjliga pris. Båda dessa önskemål tillgodoser vi med vårt erbjudande.

Högre förväntad avkastning på den nordiska räntemarknaden

Det rådande ränteläget medför goda avkastningsmöjligheter på den nordiska räntemarknaden.

– Allt annat lika ger det en högre förväntad avkastning. Detta då emissionerna på den nordiska marknaden ofta är mindre än de som ges ut i euro och dollar och att det inte i lika stor utsträckning sätts ett kreditbetyg på emissionerna, förklarar Johannes.

Vinga ägs av investeringsbolaget Navigo. Moderbolaget och övriga bolag i koncernen kommer också att kunna dra nytta av de möjligheter som det nya affärsområdet skapar.

– Vi kan hjälpa till med likviditetsförvaltning med mera inom koncernen. Som alltid behöver risknivån anpassas efter syfte med placering och vi har möjlighet att anpassa den, avslutar Johannes Westin.

Fakta: High yield-marknaden

High yield-marknaden i Sverige, alltså marknaden för högavkastande företagsobligationer som inte kategoriseras som investment grade, avkastar för närvarande över 11 procent.

Jämförelsevis avkastar den nordiska högräntemarknaden som helhet cirka 10 procent, medan motsvarande marknader i Europa och USA endast ger 6-8 procent.

Källa: Siffror från Vingas kapitalmarknadsdag i februari 2024.

Datum
Tags

22 mars – 2024