Navigo

navigo logo

Hållbarhetsarbete

Nedan följer utdrag ur Pegroco Invest ABs lagstadgade hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2021 som redovisas i årsredovisningen för 2021. Rapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering. Redovisningen omfattar det hållbarhetsarbete som under 2021 genomförts av Pegroco och dess Innehav.

Under 2021 har Pegroco publikt stöttat ramverket Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) och avser utveckla vårt hållbarhetsarbete och redovisning framåt i linje med dess rekommendationer. Framledes avser Pegroco bland annat fokusera på att ytterligare prioritera de hållbarhetsområden där Pegroco kan arbeta för störst påverkan relativt Bolagets intressegrupper, samt vidare optimera hur Bolaget arbetar med att samla in data från Innehaven.

Hållbarhet hos Pegroco Invest
Pegroco strävar efter att bedriva en långsiktigt hållbar investeringsverksamhet. Då Pegrocos egna verksamhet är begränsad till storlek har den främsta påverkan inom hållbarhet identifierats i hur Bolaget väljer att investera, samt hur Pegroco vidare stöttar och driver hållbarhetsfrågor med tillhörande krav i koncern- och Innehav. Under 2021 har Pegroco bland annat arrangerat en konferens för Innehaven där bland annat hållbarhetsarbetet lyftes, erfarenheter utbyttes och aktuella frågeställningar diskuterades med sakkunniga föreläsare från både näringsliv och forskning.

Styrning inom hållbarhet
Styrelsen hos Pegroco är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet, medan Bolagets ledning är de som utformar och presenterar nya förslag på uppdateringar framåt för styrelsen. Inom hållbarhetsområdet tillämpas i huvudsak följande styrdokument.

Uppförandekod

Miljöpolicy

Personalhandbok

Investeringspolicy

Uppförandekod: Omfattar samtligt Innehav där Pegroco har ägarintresse och möjlighet att påverka. I första hand koncernbolag.

Miljöpolicy: Omfattar samtligt Innehav där Pegroco har ägarintresse och möjlighet att påverka.

Personalhandbok: Omfattar Pegrocos egen verksamhet.

Investeringspolicy: Kopplad till väsentliga hållbarhetsaspekter, ingår som en del i Pegrocos förvärvsanalys.

Uppförandekoden och Miljöpolicyn
Omfattar Pegrocos egen verksamhet och Innehav där Pegroco har en möjlighet att påverka. Hur mycket Pegroco kan påverka utgörs av ägarstrukturen och därmed genom hur stor andel Pegroco äger i Innehavet.

Personalhandboken och Investeringspolicyn riktar sig mot Pegrocos egen verksamhet. Tillsammans täcker styrdokumenten in följande områden kopplat till hållbarhet: miljö, socialt, personal, mänskliga rättigheter och anti-korruption.

Hos respektive Innehav som omfattas av Pegrocos policys inom hållbarhetsområdet har en ansvarig utnämnts till huvudsaklig kontaktperson för uppföljning framåt. Koncernbolagen omfattas även av årlig uppföljning genom mätetal. I de fall en överträdelse mot Pegrocos policys påträffas ställs koncernbolagen till svars. Vid misstanke om överträdelse mot policys hänvisas samtliga parter att rapportera direkt till Pegrocos ledning alternativt inrapportering via visselblåsarfunktionen. Hållbarhetsarbetet drivs och genomsyras av våra identifierade väsentliga hållbarhetsfrågor med tillhörande globala hållbarhetsmål från FN:s Agenda 2030, där särskilda delmål identifierats. Dessa presenteras mer ingående under kommande rubrik.

Hållbarhetsramverk: väsentliga hållbarhetsfrågor förankrade i de globala målen från FN:s Agenda 2030

För att på bästa sätt ta sig an hållbarhetsutmaningen hela världen står inför är Pegroco övertygade om att företag har en central roll. Där kan Pegroco som investeringsverksamhet påverka Pegroco portfölj att bedriva ett långsiktigt, strukturerat och konkurrenskraftigt hållbarhetsarbete. Pegroco kan även påverka bolag genom att i investeringsprocessen sätta tydliga krav och inkludera hållbarhetsaspekter i förvärvsanalysen. Pegroco tror på vikten av att hitta synergier framåt och dela kunskap inom portföljen, där Pegroco kan spela en huvudroll som dialogförare och kravställare.

Våra fokusområden Nedan presenteras Pegrocos mest väsentliga hållbarhetsfrågor inom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. De kan komma att utvecklas och förändras framåt i och med att Pegrocos portfölj och verksamhet uppdateras. Frågorna är definierade genom analyser och intressentdialog med nyckelpersoner inom Pegrocos egen verksamhet såväl som i koncernbolagens. Samtliga av Årsredovisningslagens områden inom hållbarhet har berörts vid analyser; miljö, socialt, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. Vidare har Pegroco tillsammans med nyckelpersoner hos koncernbolagen identifierat globala hållbarhetsmål från FN:s Agenda 2030 länkade till Pegrocos väsentliga frågor. Pegroco har valt att arbeta med de globala målen för att skapa en större kontext till vårt arbete, och samtidigt sätta fokus framåt inom de områden där Pegroco och Innehaven kan bidra till ett hållbart samhälle och samtidigt konkurrenskraftiga lösningar. Pegroco är övertygade om att miljö- och klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar, bolag som hanterar frågan väl kommer enligt Pegrocos uppfattning vara mer konkurrenskraftiga framåt och således innebär det också en bra affär. Därav är en större del av våra globala mål inom just miljö- och klimatområdet.

Pegrocos hållbarhetsramverk avser Pegroco utveckla ytterligare framåt i takt med att verksamheten utvecklas och förändras samt i samband med att Pegroco mognad inom hållbarhetsarbetet ökar.