Navigo

navigo logo

Valberedningen utsedd inför årsstämman 2024 i Navigo Invest AB (publ)

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut om instruktion för valberedningen, bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna per den sista bankdagen i september och som önskar utse en ledamot i beredningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses enligt instruktionen, de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. 

Valberedningen, inför årsstämman 2024, har följande sammansättning:

  • Göran Johansson (utsedd av Jool Invest AB),
  • Håkan Johansson (utsedd av Kattson i Sverige AB),
  • Henrik Ekstrand (utsedd av Profun Förvaltnings AB, Richard Kahm, Atenga AB, Peter Sandberg, Per Grunewald och Ören Invest),
  • Peter Sandberg (styrelsens ordförande).

Peter Sandberg kommer inte att delta i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Navigo Invest AB (publ) som sammanlagt representerar cirka 63,1 procent av antalet röster i bolaget enligt ägarförhållanden per den 29 september 2023. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen. Likt föregående år kommer Henrik Ekstrand att föreslås som och väljas till Ordförande i valberedningen vid dess första sammanträde.

Valberedningen kommer att bereda förslag till årsstämman 2023 avseende bland annat ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda ledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöterna av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer och arvode till revisorerna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra det skriftligen, senast den 12 april 2024, per e-post till Oscar Rolfsson, oscar@pegrocoinvest.com, eller per brev till följande adress:

Pegroco Invest AB
Att: Oscar Rolfsson
Stora Nygatan 31
411 08 Göteborg

Årsstämman 2024 kommer hållas i Göteborg den 15 maj 2024.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2023 kl. 16.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ), e-post: victor@navigoinvest.com, tel: 070-863 64 01.