Navigo

navigo logo

Valberedningen utsedd inför Pegroco Invest AB (publ):s årsstämma 2019

Pressmeddelande den 20 mars 2019

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september, som önskar utse en ledamot i beredningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses enligt instruktionen, de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen.

Valberedningen, inför årsstämman 2019, har följande sammansättning:
•                    Kathy Dolk (utsedd av Kattson B.V),
•                    Fredrik Karlsson (utsedd av Peter Sandberg),
•                    Henrik Ekstrand (utsedd av Richard Kahm), och
•                    Göran Persson (styrelsens ordförande).

Göran Persson har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Pegroco Invest AB som sammanlagt representerar cirka 25 procent av antalet röster i bolaget enligt ägarförhållanden per den 30 september 2018. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen kommer att utses vid valberedningens första sammanträde.

Valberedningen kommer att bereda förslag till årsstämman 2019 avseende bland annat ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda ledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöterna av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer och arvode till revisorerna.

Information om valberedningens ledamöter ska enligt valberedningens instruktion som antogs av årsstämman 2018, publiceras sex månader före årsstämman. Valberedningen har avvikit ifrån instruktionen och publicerar informationen cirka 7 veckor före årsstämman.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra det skriftligen, senast den 28 mars 2019, per e-post till Jesper Henrysson, jesper@pegrocoinvest.com, eller per brev till följande adress:

Pegroco Invest AB
Att: Jesper Henrysson
Stora Nygatan 31
411 08 Göteborg

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, Tel: 0702-70 21 41.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm,m, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Datum
Tags

20 mars – 2019
Nyhet