Navigo

navigo logo

Valberedningen utsedd inför Pegroco Invest AB:s årsstämma 2023

Pressmeddelande den 18 november 2022

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna per den sista bankdagen i september, som önskar utse en ledamot i beredningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses enligt instruktionen, de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. 

Valberedningen, inför årsstämman 2023, har följande sammansättning:

  • Håkan Johansson (utsedd av Kattson i Sverige AB),
  • Håkan Sandberg (utsedd av Profun Förvaltnings AB),
  • Henrik Ekstrand (utsedd av Richard Kahm, Atenga AB, Per Grunewald och Ören Invest),
  • Peter Sandberg (styrelsens ordförande).

Peter Sandberg kommer inte att delta i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Pegroco Invest AB som sammanlagt representerar cirka 38 procent av antalet röster i bolaget enligt ägarförhållanden per den 30 september 2022. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen kommer att utses vid valberedningens första sammanträde.

Valberedningen kommer att bereda förslag till årsstämman 2023 avseende bland annat ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda ledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöterna av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer och arvode till revisorerna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra det skriftligen, senast den 14 april 2023, per e-post till Oscar Rolfsson, oscar@pegrocoinvest.com, eller per brev till följande adress:

Pegroco Invest AB
Att: Oscar Rolfsson
Stora Nygatan 31
411 08 Göteborg