Navigo

navigo logo

WA3RM avser att emittera obligationer om 70 miljoner euro för innovativ växthusanläggning

WA3RM bygger ett storskaligt växthus om 217 000 kvadratmeter och blir Sveriges största tomatproducent. Anläggningen kommer att värmas med lågtempererad spillvärme från Billeruds pappersbruk i Rockhammar/Frövi.

– Projektet ligger helt rätt i tiden både när det gäller inhemsk produktion och återvinning av spillvärme, säger Johan Bergström, senior projektledare och partner på Vinga som reser 70 miljoner euro till projektet för att finansiera byggnationen.

Projektet är uppdelat i två faser och totalt 217 000 kvadratmeter, där exteriören för fas 1 om 110 000 kvadratmeter är färdigställd. Totalt kommer spillvärme motsvarande 50 GWh sparas genom att använda lågtempererad spillvärme från Billeruds pappersbruk.

Johan Bergström, senior projektledare och partner på Vinga.
Johan Bergström, senior projektledare och partner på Vinga.

I skrivande stund pågår arbetet för fullt, växthuset för fas 1 är på plats och 60% av markarbetet för fas 2 är avklarat. När båda växthusen är i full drift beräknas anläggningen producera 18 500 ton tomater årligen.

– Det betyder att var femte tomat som konsumeras i Sverige förväntas komma från anläggningen, säger Johan Bergström.

Konceptutvecklaren WA3RM är specialiserade inom användning av restströmmar och grundades 2015 efter avklarat arbete vid European Spallation Source (ESS) i Lund.

Fördelarna är många

Tekniken är enkel. Fjärrvärmerör kommer att kopplas från Billeruds närliggande pappersbruk, spillvärmen används till att värma växthusen och i gengäld returneras vattnet till pappersbruket nedkylt. Vanligtvis släpps lågtempererad spillvärme ut i dammar och vattendrag, nu återanvänds värmen vilket sänker energikostnaderna för växthusanläggningen, bidrar till Billeruds hållbarhetsprofil, inhemsk matproduktion och lokala arbetstillfällen.

Byggkreditiv om 70 miljoner euro

Projektet har fram tills idag finansierats genom eget kapital. Fonden WRDF1, klassad som en mörkgrön Artikel 9 fond, har tills idag investerat 40 miljoner euro i projektet och avser att investera ytterligare 13 miljoner euro.

Obligationsemissionen om 70 miljoner euro kommer ha en löptid på 12 månader och en årsränta om 13,5%. Obligationen är strukturerad som ett vanligt byggkreditiv men med fastighetspant. När anläggningen börjar producera tomater så avser man att uppta senior finansiering för att återbetala obligationen, precis som mot en kassaflödesgenererande fastighet.

– Vi på Vinga är glada för förtroendet. Vi har ett tydligt fokus på gröna finansieringar och det här är ett projekt som ligger helt inom vårt fokusområde, säger Johan Bergström.

Arbete med grön certifiering pågår

I nuläget pågår ett arbete för att certifiera den tidigare nämnda obligationen som grön. WA3RM har ett eget ESG-ramverk, vilket även fonden har.

– Räntan har påverkats marginellt men på sikt kommer det att innebära att man får betala en premie för att emittera obligationer om det inte är ESG, tillägger Johan.

Själv anser han att det sannolikt kommer att dyka upp fler liknande projekt i Sverige. Större företag kan börja överväga möjligheten att använda sin spillvärme samtidigt som de genererar intäkter och etablerar sig som hållbara aktörer.

WA3RM själva är i planeringsstadiet med två större växthus/anläggningar. Till exempel i Gällivare värt 14 miljarder kronor och i Östersund för 4-5 miljarder kronor. 

– I förlängningen tror vi att det kommer att attrahera institutionellt kapital och att detta är något som en stor finansieringsfond vill köpa in sig. Målet är att generera en bra avkastning samtidigt som man bygger upp en hållbar profil och framhäver fördelarna med lokal produktion. 

Sverige ses som attraktivt att investera i då det finns mycket ledig landyta norrut, med god tillgång till vatten och en hög andel förnyelsebar energi.  

Vi har mycket tung industri kopplat till trä- och stålindustri och batterifabriker som släpper ut värme som kan tas till vara på, enligt Johan Bergström som avslutar:

– Det är en fantastisk utveckling som vi ser. Med tanke på att en viss andel av pensionspengar måste investeras i ESG så är det helt rätt väg att gå att kapitalet ställer krav på bolagen.

Datum
Tags

11 september – 2023  

Vinga