Navigo Invest AB (publ) offentliggör Delårsrapport Q2 för 2023: Nya koncernbolag skapar tillväxt

Perioden januari – juni 2023 (Koncernen) Nettoomsättningen uppgick till 150,1 (46,8) Mkr Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 46,5 (-7,1) Mkr Periodens resultat efter skatt uppgick till 70,8 (-14,3) Mkr Resultatet per stamaktie uppgick till 0,84 (-0,26) kr Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,81 (-0,24) kr Periodens kassaflöde uppgick till […]

Navigo Invest AB (publ) offentliggör Delårsrapport Q2 för 2023: Nya koncernbolag skapar tillväxt Läs mer »