Navigo

navigo logo

Delårsrapport januari – juni 2017, Pegroco Invest AB (publ)

Pressmeddelande den 31 augusti 2017

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Det är första året bolaget tillämpar IAS/IFRS.

Kvartalet april-juni 2017 (koncern)

  • Nettoomsättningen uppgick till 72,8 Mkr (30,5)
  • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 5,4 Mkr (-0,2)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,8 Mkr (7,8)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,57 kr (0,38)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -32,7 Mkr

 

 

Perioden januari-juni 2017 (koncern)

  • Nettoomsättningen uppgick till 128,0 Mkr (32,5)
  • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 8,2 Mkr (-6,5)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -26,9 Mkr (86,3)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,57 kr (0,38)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -54,2 Mkr

 

 

Väsentliga händelser under kvartalet

Riktad nyemission i Pegroco 

Den 30 juni 2017 avslutades teckningstiden i den riktade nyemission av högst 2 717 392 stamaktier som beslutades av årsstämman den 16 maj 2017. Genom emissionen tillfördes bolaget 50 Mkr, varav styrelsen medgett att ca 19 Mkr betalas genom kvittning. Aktiekapitalet ökades därmed med 81 521,76 kronor och antalet stamaktier med 2 717 392.

Emissionen blev kraftigt övertecknad. Styrelsen beslutade därför den 4 juli 2017, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 16 maj 2017, om en överteckningsemission av högst 1 521 561 stamaktier. Även denna emission blev fulltecknad och genom den tillfördes bolaget ytterligare cirka 28 Mkr samt ökade aktiekapitalet med 45 646,83 kronor och antalet stamaktier med 1 521 561.

Genom de båda emissionerna ökade sålunda antalet aktier i bolaget med 4 238 953 stamaktier; från 24 212 255 aktier, varav 22 612 255 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier, till 28 451 208 aktier, varav 26 851 208 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier.

Förvärv av Norges ledande bergteknikbolag

Pegrocos dotterbolag Nordisk Bergteknik AB förvärvade i juni 2017 samtliga aktier i Vestfold Fjellboring AS inklusive Vestfolds dotterbolag Norsk Fjellspregning AS, två ledande aktörer i Norge inom bergteknik.

Vestfold och Norsk Fjellsprengning erbjuder alla tjänster inom berg- och borrteknik mot entreprenadmarknaden. Projekten sträcker sig från infrastruktur, gruvor och kraftverk till traditionell byggnadsindustri. Bolagen projekterar och erbjuder sprängplaner i enlighet med alla regulatoriska krav samt håller högsta nivå vad gäller säkerhet. Bolagen besitter en unik kompetens med över 50 års branscherfarenhet och en toppmodern maskinpark. De har därför kunnat genomföra ytterst komplicerade infrastrukturprojekt i både Norge och Sverige.

Tillsammans med Nordisk Bergtekniks befintliga svenska bergteknikrörelse, Norrbottens Bergteknik AB, blir koncernen Nordens största fristående aktör inom bergteknik, med ambition att expandera vidare i hela Norden. Vestfolds redovisning kommer att konsolideras fullt ut från och med första juli 2017. Köpeskillingen för aktierna uppgick till 90 miljoner norska kronor. I samband med förvärvet återinvesterade säljarna 20 Mkr i Nordisk Bergteknik.

Mantex noteras på Nasdaq First North

Mantex har genomfört en nyemission och tillfördes 48 Mkr före emissionskostnader och har noterats på Nasdaq First North. I samband med emissionen investerade Pegroco 6,2 Mkr och har därefter en ägarandel som uppgår till 31,4 procent.

Ökat ägande i Stockholms Spårvägar

Pegroco ökade under perioden sitt ägande i AB Stockholms Spårvägar genom köp av befintliga aktier. Pegroco äger därefter 51,7 (47,8) procent av kapitalet i Stockholms Spårvägar.

Händelser efter kvartalets utgång

Pegrocos portföljbolag Flexenclosure AB har genomfört en expansionsfinansiering om 99 Mkr i form av ett konvertibelt lån, varav 60 Mkr tillfördes kontant och 39 Mkr var omvandling av befintliga lån. Pegroco bidrog genom att delta pro rata i kontantdelen med 23,0 Mkr och genom att omvandla befintliga lån till Flexenclosure om 36,7 Mkr

 VD har ordet:

Ett kvartal fokuserat på utveckling av befintliga innehav

Pegroco hade under andra kvartalet en omsättning på 72,8 Mkr som primärt är hänförlig till de två portföljbolag som vi nu konsoliderar i koncernen, Nordisk Bergteknik och RC Hisservice. Rörelseresultatet (EBITDA) blev 5,5 Mkr. När vi inkluderar andel av resultaten från intressebolagen landar resultatet på -13,6 Mkr. Det är effekten av att våra tillväxtbolag Flexenclosure, Alelion, Mantex och Enviro samtliga är i en kapitalintensiv kommersialiserings- och expansionsfas.

Vårt innehav inom kollektivtransport, Stockholms Spårvägar, fortsätter att göra ett mycket gott arbete. Man transporterar nu cirka tio miljoner passagerare på årsbasis. Lönsamheten är stabil och tillfredsställande. Vi är därför mycket nöjda med att under perioden ha kunnat öka vårt ägande i bolaget till 51,7 procent.

Vi har fortsatt arbetet med att utveckla våra tjänste- och serviceverksamheter både organiskt och via förvärv. I juni slutförde Nordisk Bergteknik förvärvet av det norska Vestfold Fjellboring. Bolagen är jämförbara i storlek och hade redan innan affären ett visst samarbete över gränserna. Fusionen av de två kommer generera både besparingar och ökad slagkraft på marknaden. I RC Hisservice har vi arbetat med ledningen för att tillsammans lägga fast strategin för kommande expansion.

Nordic MRO uppvisar negativt rörelseresultat för kvartalet, i första hand en konsekvens av de betydande engångskostnader på cirka 5 Mkr som man haft vid uppstart av de baser i Genoa, Verona och Köpenhamn som behövs för att serva sina kunder. Glädjande var att man under perioden vann ett underhållskontrakt med City Jet som kan uppskattas till cirka 20 Mkr på årsbasis.

Av tillväxtbolagen ligger Alelion först i utveckling och deras andra kvartal uppvisade en fortsatt mycket lovande försäljningstillväxt. Även om liknande utveckling av försäljning dröjer för de övriga så genomförde de under kvartalet ett antal positiva säljunderstödjande aktiviteter. Flexenclosure har tecknat ett viktigt avtal om distribution med en ledande aktör inom datacenters för sina eCentre och Enviro undertecknade omfattande intentionsförklaringar med en kinesisk däcktillverkare.

I maj noterades Mantex aktie på First North. I samband med noteringen tog bolaget in 36 Mkr i nytt kapital. Syftet är att fullt ut kunna ta till vara på sina marknadsmöjligheter. Bolagets fokus att nu att omsätta sitt partneravtal med Andritz i global försäljning av Flow Scanners och att färdigställa sin nya produkt, BioFuel Analyzer, BFA, för biobränslen. Under perioden valde både Norrtälje Energi och Halmstad Energi och Miljö att beställa en BFA till sina biokraftverk.

Vi har nu engagerat oss ordentligt i vår senaste investering, Mechanum. Bolaget har en affärsidé som vi tror mycket på. Utan tvekan finns ett behov av mer kund- och serviceinriktade bilverkstäder och förutsättningarna för en konsolidering av marknaden är också där. Men bolaget visar inte upp den lönsamhet som det borde. Vi tar nu en aktiv roll för en förändring. Vi har gjort ett tilläggsförvärv av ett bilskadecenter och genomfört en förändring på ledningsnivå.

Under perioden har vi också fortsatt att stärka vår egen kapital- och ägarbas. Vi kan ödmjukt konstatera att vi nu, vid sidan av våra cirka 700 preferensaktieägare, har cirka 85 stamaktieägare som ytterligare stärker vårt nätverk inom den svenska affärsvärlden.

Thomas Brue

Verkställande direktör

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Pegroco, kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141. Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 10.30 CET.

Datum
Tags

31 augusti – 2017                             NyhetPressmeddelande