Navigo

navigo logo

Delårsrapport januari-juni 2018

Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS/IFRS

Perioden januari-juni 2018 (Koncern)
• Nettoomsättningen uppgick till 297,4 Mkr (128,0 Mkr)
• Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från
intressebolag uppgick till 22,9 Mkr (8,3 Mkr)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,3 Mkr (-26,9 Mkr)
• Resultatet per stamaktie uppgick till 0,05 kr (-1,19 kr)
• Periodens kassaflöde uppgick till -16,8 Mkr (-54,2 Mkr)

Perioden januari-juni 2018 (Moderbolag)
• Nettoomsättningen uppgick till 7,8 Mkr (9,2 Mkr)
• Rörelseresultatet uppgick till -3,8 Mkr (0,8 Mkr)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,2 Mkr (3,7 Mkr)
• Resultatet per stamaktie uppgick till -0,01 kr (0,16 kr)
• Periodens kassaflöde uppgick till -20,2 Mkr (-53,7 Mkr)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Pegroco godkänns för listning på First North Premier
Pegroco Invest ABs preferensaktie handlas sedan 24 juni 2015 på Nasdaq First North. Bolaget har i april 2018 ansökt om och godkänts för listning av både preferens- och stamaktien på Nasdaq First North Premier. Bolag listade på Premier-segmentet tillämpar i stor utsträckning samma regelverk som på Nasdaq Stockholms huvudlista, vilket innebär att Pegroco Invest framöver kommer att följa ett mer långtgående regelverk. På Premiersegmentet finns även en rekommendation att följa Svensk Kod för Bolagsstyrning, vilket Pegroco Invest redan gör till stor del och avser följa fullt ut under 2019. Första dag för handel på Nasdaq First North Premier var den 16 april 2018.

Införande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram
Årsstämma den 18 april 2018 i Pegroco Invest AB beslutade att vederlagsfritt emittera högst 500 000 teckningsoptioner till sitt helägda dotterbolag Pegroco Holding AB med rätt och skyldighet att överlåta tecknade optioner till anställda. Samtliga teckningsoptioner har tecknats och tilldelats Pegroco Holding AB. Årsstämman beslutade även att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda.

Pegroco går i borgen för bankgarantier till Flexenclosure
Pegroco Invest har i maj 2018 via en borgensförbindelse garanterat bankgarantier för portföljbolaget Flexenclosure på ett sammanlagt värde av 45 Mkr. Garantin har gjort det möjligt för Flexenclosure att få en genombrottsorder från en världsledande aktör inom ICT (informations- och kommunikationsteknik). Borgensåtagandet gäller i förhållande till den bank som i sin tur ställer ut garantier till Flexenclosure. Flexenclosure tillverkar prefabricerade och moduluppbyggda datacenter och har vuxit kraftigt under senare år i takt med det snabbt ökande globala behovet av databearbetning och datalagring.

Förlängning av likviditetsgarantin och minskat ägande i Enviro
I april 2018 förlängdes löptiden för den i februari 2018 uppställda garantin till Enviro till den 30 augusti 2018. Efter kvartalets utgång har Pegroco ytterligare minskat sitt ägande i Enviro till 2,65 procent.

Genomför emission av stamaktier och tillförs 275 Mkr
I juni 2018 togs beslut att undersöka förutsättningarna för en göra en kapitalanskaffning genom en riktad nyemission av stamaktier i omfattningen 150-200 Mkr. Bolagets syfte med att ta in ytterligare kapital är att ge Pegroco Invest utökad finansiell flexibilitet samt ännu bättre förutsättningar för att genomföra nya investeringar och möjligheter att stödja och fortsätta utvecklingen av bolagets befintliga portföljbolag. Intresset från investerare för att delta i emissionen var stort, varför Bolaget beslutade att undersöka förutsättningarna för att öka emissionens omfattning till cirka 275 Mkr. En utökad nyemission skulle dessutom möjliggöra en större ägarspridning, vilket är i linje med bolagets förberedelser inför en notering av stamaktierna. Även med den utökade omfattningen blev emissionen övertecknad. Styrelsen beslutade den 28 juni 2018, med stöd av det emissionsbemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 18 april 2018 att fatta beslut om nyemission av högst 17 500 000 stamaktier, beslutat om nyemission av 14 181 400 stamaktier till teckningskursen 19,50 kronor per aktie. Genom emissionen ökar antalet aktier i bolaget med 14 181 400 stamaktier; från 28 842 008 aktier, varav 27 242 008 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier, till 43 023 408 aktier, varav 41 423 408 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier. Bolaget tillförs härigenom 276,5 Mkr före emissionskostnader. Carnegie Bank har varit finansiell rådgivare i denna process.

Händelser efter kvartalets utgång

Pegroco förvärvar Hissteknik i Göteborg AB
I juli 2018 Pegroco Invest AB har genom portföljbolaget Nordic Lift AB förvärvat bolaget Hissteknik i Göteborg AB (”Hissteknik”). Hissteknik är en ledande leverantör av hisservice i Göteborgsområdet. Förvärvet stärker Pegrocos position på marknaden för hissar och hisservice. Företaget Hissteknik star tade 2004 och har idag 17 medarbetare. Bolaget erbjuder heltäckande service för alla typer av hissar och har snabbt tagit en position som en ledande oberoende leverantör av hisservice i Göteborgsregionen. Bolaget har en omsättning på cirka 34 Mkr med god lönsamhet. Förvärvet sker genom att Pegrocos dotterbolag Nordic Lift AB förvärvar samtliga aktier i Hissteknik. Köpeskillingen uppgår till 21 Mkr på skuldfri basis. Säljarna har även rätt till en tilläggsköpeskilling om maximalt två Mkr under nästkommande två år. I samband med förvärvet kommer säljarna återinvestera och kommer att äga 10 procent i holdingbolaget Nordic Lift AB.

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 portföljinnehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 16:45 CET.

Datum
Tags

31 augusti – 2018
NyhetPressmedelande