Navigo

navigo logo

Delårsrapport januari – mars 2017

Pegroco Invest AB (publ)

Pressmeddelande den 31 maj 2017

Kvartal 1, januari– mars 2017 (Koncern)

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/ IFRS. Det är första gången bolaget tillämpar IAS/IFRS. Omräkning av jämförelsesiffrorna per 2016-03-31 har inte gjorts. Då koncernen har bildats först i år lämnas inga jämförelsesiffror på koncernnivå.

Finansiell information i urval

  • Nettoomsättningen uppgick till 55,2 Mkr
  • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag (EBITDA) uppgick till 4,8 Mkr
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -14,1 Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,62kr
  • Periodens kassaflöde uppgick till-21,5Mkr

 

 

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • Årsstämman den 16 maj 2017 i Pegroco beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 81 521,76 kronor genom nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 2 717 392 stamaktier. Vid full teckning tillförs bolaget 50 Mkr.
  • Mantex har genomfört nyemission om 48 Mkr och noterats på Nasdaq First North.
  • Pegroco har ökat sitt ägande i Stockholms Spårvägar genom köp av befintliga aktier. Pegroco äger därefter 51,7 (47,8) procent av kapitalet i Stockholms Spårvägar. Investeringen uppgick till 1,7 Mkr
  • Pegroco har ökat sitt ägande i Norrbottens Bergteknik direkt och indirekt till 95,6 procent (94) före inlösen av A-aktier. Investeringen uppgick till 4 Mkr

 

 

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

 Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 09.00 CET

Datum
Tags

31 maj – 2017                       NyhetPressmeddelande