Navigo

navigo logo

Delårsrapport Pegroco Invest AB, januari – mars 2019

Pressmeddelande 2019-05-23

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS.

Perioden januari-mars 2019 (Koncern)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 260,8 Mkr (128,5 Mkr)
  •  Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 17,9 Mkr (7,6 Mkr)
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till -49,6 Mkr (7,3 Mkr)
  •  Resultatet per stamaktie uppgick till -1,20 kr (0,27 kr)
  •  Periodens kassaflöde uppgick till -89,6 Mkr (6,6 Mkr)

 

 

Perioden januari-mars 2019 (Moderbolag)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 3,0 Mkr (0,9 Mkr)
  •  Rörelseresultatet uppgick till -1,8 Mkr (-5,1 Mkr)
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till -32,2 Mkr (-2,4 Mkr)
  •  Resultatet per stamaktie uppgick till -0,78 kr (-0,09 kr)
  •  Periodens kassaflöde uppgick till -80,2 Mkr (-3,5 Mkr)

 

 

Väsentliga händelser under kvartalet

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik förvärvade Pålab
Den 1 februari 2019 förvärvade Nordisk Bergteknik AB (”Nordisk Bergteknik”) Pålab Holding AB (”Pålab”) med helägda dotterbolagen Pålaktiebolaget Svenska AB samt Pålab Fastighetsförvaltning AB. Pålab, med bas i Västsverige, erbjuder helhetslösningar inom grundläggning med fokus på pålning, spontning och grundförstärkning. Kunderna finns inom branscherna bygg- och fastighet, mark- och anläggning samt infrastruktur. Med förvärvet blir Nordisk Bergteknik-koncernen en heltäckande leverantör av tjänster inom hela markteknikområdet och kan dessutom göra det på en bredare geografisk bas än tidigare.
Pålab grundades 2003 och har huvudkontor i Kungälv. Förvärvet av Pålab ger proforma ett bidrag till Nordisk Bergteknik-koncernen på 246 Mkr i omsättning och 43 Mkr i EBITDA (siffror enligt K3, ej konsoliderade enligt IFRS).

Pegroco lämnade kortfristigt aktieägarlån till Alelion
Portföljbolaget Alelion AB (publ) (”Alelion”), vars aktie är noterad på First North, offentliggjorde i februari 2019 att man avsåg att genomföra en företrädesemission i maj 2019 om högst 135 Mkr, samt att huvudägarna i Alelion, Fouriertransform AB, Pegroco, samt Sammaj AB, som tillsammans äger 65,2 procent av bolaget, avsåg att teckna sina pro rata-andelar i emissionen. Pegrocos ägarandel i Alelion uppgår till 18,5 procent.

Alelion har byggt en fabrik för Sveriges första storskaliga produktion av litiumjonbatterier på Hisingen i Göteborg. Fabriken beräknas stå färdig under andra kvartalet 2019. För att säkerställa Alelions likviditetsbehov fram till dess att företrädesemissionen har genomförts lämnade de tre huvudägarna enligt ovan i februari ett kortfristigt aktieägarlån om totalt 50 Mkr, fördelat pro rata efter sina ägarandelar. Pegrocos andel utgör 14,1Mkr. Aktieägarlånet kommer att konverteras till aktier i företrädesemissionen.

Flexenclosure kallade till kontrollstämma
Flexenclosure AB (publ) (”Flexenclosure”) redovisade ett kraftigt negativt resultat för 2018. Huvudorsaken till det negativa resultatet, och som även påverkat resultat negativt under det första kvartalet 2019, är bolagets projekt att leverera ett datacenter för Equinix med placering i Zürich. Projektet har haft betydande kostnadsökningar och förseningar vilket totalt medfört ett stort underskott för Bolaget. En följd av detta var att bolaget förbrukade sitt aktiekapital och tvingades att i februari upprätta en kontrollbalansräkning. Flexenclosure lade i mars på en extra bolagsstämma fram kontrollbalansräkningen samt en plan för att återställa bolagets aktiekapital.

Händelser efter kvartalets utgång

Flexenclosure ansökte om företagsrekonstruktion
Styrelsen i Flexenclosure beslutade den 25 april att ansöka om företagsrekonstruktion. Beslutet togs för att säkerställa företagets fortsatta överlevnad. Flexenclosures styrelses bedömning var att: bolaget har värdefull know-how och konkurrenskraftiga produkter, att det finns en god och växande efterfrågan för Bolagets erbjudande, och att det därmed finns goda möjligheter att efter operativa och organisatoriska förändringar kunna driva Flexenclosure med lönsamhet, och att en företagsrekonstruktion därmed var den bästa lösningen för bolagets personal, kunder, kreditgivare, leverantörer och aktieägare.

Flexenclosure – Pegrocos exponering och bedömning
Som tidigare kommunicerats har Pegroco en exponering mot Flexenclosure som förutom aktier och lån även omfattar undergarantier avseende bankgarantier. Vid denna rapports publicering befinner sig Flexenclosure i företagsrekonstruktion. Det är rimligt att tro att utfallet kommer att få en negativ påverkan på Pegrocos resultat men eftersom Pegroco i dagsläget inte kan göra en kvalificerad bedömning av hur stor denna påverkan kommer att bli gör inte Pegroco någon nedskrivning eller reservering i denna rapport. Dock gör Pegroco redan i denna rapport en reservering på 150 Mkr för Flexenclosures andel vid beräkningen av Pegrocos substansvärde. För mer information se under avsnitt Risker i Förvaltningsberättelsen.

Förändringar i Pegrocos styrelse
Styrelseordförande i Pegroco Göran Persson meddelade i april att han inte var tillgänglig för omval till Pegroco styrelse på grund av nomineringen till styrelseordförande i Swedbank AB (publ).
Med anledning av detta justerade Valberedningen sitt förslag av ordinarie styrelseledamöter till årsstämman och föreslog att: till nya ordinarie styrelseledamöter utse Göran Näsholm, med bakgrund bland annat som koncernchef för Ahlsell, och Fredrik Karlsson, med bakgrund bland annat som partner på riskkapitalbolaget 3i, och att till styrelsens ordförande utse Lisa Berg Rydsbo. Lisa Berg Rydsbo har varit verksam i Pegrocos styrelse sedan januari 2018.

Nordisk Bergteknik förvärvade Hyrcon
Den 8 maj förvärvade Nordisk Bergteknik Hyrcon Bergsprängning AB med bas i Hoting, Jämtland. Samtidigt förvärvas även inkråmet i Å.G Sprängare AB med säte i Robertsfors. Hyrcon och Å.G Sprängare utför borrning och sprängning. Både bolagen hade redan ett långtgående samarbete med Norrbottens Bergteknik som är dotterbolag till Nordisk Bergteknik. Hyrcon och Å.G Sprängare omsätter tillsammans cirka 30 Mkr. För tolvmånadersperioden andra kvartalet 2018 till och med första kvartalet 2019 omsatte Nordisk Bergteknik-koncernen efter genomförda förvärv pro forma cirka 800 Mkr.

Pegroco inför teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram
Årsstämman i Pegroco den 8 maj 2019 beslutade att vederlagsfritt emittera högst 500 000 teckningsoptioner till sitt helägda dotterbolag Pegroco Holding AB med rätt och skyldighet att överlåta tecknade optioner till anställda. Samtliga teckningsoptioner har tecknats av och tilldelats Pegroco Holding AB. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 15 000 kronor, innebärande en utspädning om cirka 1,2 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 1,2 procent av nuvarande röster.

Om Pegroco Invest AB (publ)
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ),
 e-post: thomas@pegrocoinvest.com,
Tel: 0702-70 21 41.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019 kl. 11.00 CET

Datum
Tags

23 maj – 2019
NyhetPressmedelande