Navigo

navigo logo

Delårsrapport Pegroco Invest AB, januari – juni 2019

Pressmeddelande 2019-08-30

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS.

Perioden januari-juni 2019 (Koncern)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 549,2 Mkr (297,4 Mkr)
  •  Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 33,8 Mkr (22,9 Mkr)
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till -315,5 Mkr (1,3 Mkr)
  •  Resultatet per stamaktie uppgick till -7,62 kr (0,05 kr)
  •  Periodens kassaflöde uppgick till -46,1 Mkr (-20,2 Mkr)

 

 

Perioden januari-juni 2019 (Moderbolag)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 3,5 Mkr (7,8 Mkr)
  •  Rörelseresultatet uppgick till -11,8 Mkr (-3,8 Mkr)
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till -232,2 Mkr (-0,2 Mkr)
  •  Resultatet per stamaktie uppgick till -5,61 kr (-0,01 kr)
  •  Periodens kassaflöde uppgick till -148,2 Mkr (-16,8 Mkr)

 

 

Väsentliga händelser under perioden

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik förvärvade Pålab

Den 1 februari 2019 förvärvade Nordisk Bergteknik AB (”Nordisk Bergteknik”) Pålab Holding AB (”Pålab”) med helägda dotterbolagen Pålaktiebolaget Svenska AB samt Pålab Fastighetsförvaltning AB. Pålab, med bas i Västsverige, erbjuder helhetslösningar inom grundläggning med fokus på pålning, spontning och grundförstärkning. Kunderna finns inom branscherna bygg- och fastighet, mark- och anläggning samt infrastruktur. Med förvärvet blir Nordisk Bergteknik-koncernen en heltäckande leverantör av tjänster inom hela markteknikområdet och kan dessutom göra det på en bredare geografisk bas än tidigare.
Pålab grundades 2003 och har huvudkontor i Kungälv.

Pegroco lämnade kortfristigt aktieägarlån till Alelion

Portföljbolaget Alelion AB (publ) (”Alelion”), vars aktie är noterad på First North, offentliggjorde i februari 2019 att man avsåg att genomföra en företrädesemission i maj 2019 om högst 135 Mkr, samt att huvudägarna i Alelion, Fouriertransform AB, Pegroco, samt Sammaj AB, som tillsammans äger 65,2 procent av bolaget, avsåg att teckna sina pro rata-andelar i emissionen. Pegrocos ägarandel i Alelion uppgår till 18,5 procent.

Alelion har byggt en fabrik för Sveriges första storskaliga produktion av litiumjonbatterier på Hisingen i Göteborg. Fabriken beräknas stå färdig under andra kvartalet 2019. För att säkerställa Alelions likviditetsbehov fram till dess att företrädesemissionen har genomförts lämnade de tre huvudägarna enligt ovan i februari ett kortfristigt aktieägarlån om totalt 50 Mkr, fördelat pro rata efter sina ägarandelar. Pegrocos andel utgör 14,1Mkr. Aktieägarlånet kommer att konverteras till aktier i företrädesemissionen.

Flexenclosure kallade till kontrollstämma

Flexenclosure AB (publ) (”Flexenclosure”) redovisade ett kraftigt negativt resultat för 2018. Huvudorsaken till det negativa resultatet, och som även påverkat resultat negativt under det första kvartalet 2019, är bolagets projekt att leverera ett datacenter för Equinix med placering i Zürich. Projektet har haft betydande kostnadsökningar och förseningar vilket totalt medfört ett stort underskott för Bolaget. En följd av detta var att bolaget förbrukade sitt aktiekapital och tvingades att i februari upprätta en kontrollbalansräkning. Flexenclosure lade i mars på en extra bolagsstämma fram kontrollbalansräkningen samt en plan för att återställa bolagets aktiekapital.

Flexenclosure ansökte om företagsrekonstruktion

Styrelsen i Flexenclosure beslutade den 25 april att ansöka om företagsrekonstruktion. Beslutet togs för att säkerställa företagets fortsatta överlevnad. Flexenclosures styrelses bedömning var att en företagsrekonstruktion var den bästa lösningen för bolagets personal, kunder, kreditgivare, leverantörer och aktieägare.

Förändring i Pegrocos styrelse

Styreelseordförande i Pegroco Göran Persson meddelade i april att han inte var tillgänglig för omval till Pegroco styrelse på grund av nomineringen till styrelseordförande i Swedbank AB (publ).

På Pegrocos årsstämma den 8 maj 2019 valdes till nya ordinarie styrelseledamöter Göran Näsholm, med bakgrund bland annat som koncernchef för Ahlsell, och Fredrik Karlsson, med bakgrund bland
annat som partner på riskkapitalbolaget 3i. Till styrelsens ordförande utsåg stämman Lisa Berg Rydsbo.

Pegroco införde teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

På årsstämman beslutades vidare om att vederlagsfritt emittera högst 500 000 teckningsoptioner till sitt helägda dotterbolag Pegroco Holding AB med rätt och skyldighet att överlåta tecknade optioner till anställda. Samtliga teckningsoptioner har tecknats av och tilldelats Pegroco Holding AB. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 15 000 kronor, innebärande en utspädning om cirka 1,2 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 1,2 procent av nuvarande röster.

Nordisk Bergteknik förvärvade Hyrcon

Den 8 maj 2019 förvärvade Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik Hyrcon Bergsprängning AB med bas i Hoting i Jämtland. Samtidigt förvärvas även inkråmet i Å.G Sprängare AB med säte i Robertsfors. Hyrcon och Å.G Sprängare utför borrning och sprängning. Både bolagen hade redan sedan tidigare ett långtgående samarbete. Hyrcon och Å.G Sprängare omsätter tillsammans cirka 30 Mkr.

Nordic Lift förvärvade Wennergrens Hiss

Pegroco Invests portföljbolag inom hissteknik, Nordic Lift, förvärvade den 14 juni Wennergrens Hiss AB. Nordic Lift omfattade tidigare RC Hisservice AB och Hissteknik i Göteborg AB som tillsammans har en position som ledande oberoende leverantör av hisservice i västra Sverige. Den positionen stärktes nu ytterligare genom förvärvet av Wennergrens som har sin bas i Ulricehamn och en filial i Trollhättan. Företaget startade 1994 och har idag sju medarbetare och en väl inarbetad position som oberoende leverantör av hisservice med fokus på Trestad, Västra Götaland och Jönköpings län.

Nordisk Bergteknik emitterade företagsobligationer

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB emitterade den 18 juni säkerställda företagsobligationer om 300 Mkr med en löptid om fyra år. Obligationerna löper med rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter och har slutligt förfall i juni 2023. Obligationslånet har ett rambelopp om 600 Mkr. Nordisk Bergteknik kommer att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq First North. Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till fortsatta tilläggsförvärv i enlighet med bolagets strategi samt återbetalning av befintliga förvärvslån från bank.

Händelser efter periodens utgång

Den 4 juli 2019 mottog Pegroco, som borgenär för bankgarantier lämnade av Pegrocos portföljbolag Flexenclosure, ett garantikrav från Nordea om cirka 2,5 miljoner USD. Pegroco har en exponering mot portföljbolaget Flexenclosure som omfattar borgensåtaganden för bankgarantier för förskottsbetalningar och fullgörandegarantier. Det är inom ramen för dessa åtaganden som Pegroco mottog kravet från Nordea.

Redovisningsprinciper

Anpassning till verkligt värde-metoden för värdering av portföljbolag

Pegroco Invest AB har tidigare i Moderbolaget, som redovisningsprincip för så väl andelar i dotter- och intresseföretag samt andra finansiella anläggningstillgångar, tillämpat värdering till anskaffningsvärde, minskat med eventuella nedskrivningar. Pegroco har nu ändrat redovisningsprincip i Moderbolagen för finansiella anläggningstillgångar och kommer framöver att tillämpa verkligtvärde-metoden på alla finansiella anläggningstillgångar. Omvärdering av aktier och andelar som är finansiella anläggningstillgångar kommer att redovisas i övrigt totalresultat, där ackumulerade uppvärderingar för en aktie kommer att redovisas i uppskrivningsfond i eget kapital och ackumulerade nedskrivningar under fritt eget kapital. Omvärdering av långfristiga fordringar redovisas under finansiella poster i resultaträkningen.

Om Pegroco Invest AB (publ)

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, Pegroco Invest AB (publ), e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 16.30 CEST

Datum
Tags

30 augusti – 2019
NyhetPressmedelande